Na Świę­ta trze­ba się ob­da­ro­wy­wać. Oczy­wi­ście każ­dy ku­pu­je pre­zen­ty ta­kie, na ja­kie go stać. Rów­nież wie­le firm wrę­cza so­bie na­wza­jem po­da­run­ki. Przed­się­bior­cy do­ce­nia­ją swo­ich kon­tra­hen­tów, naj­wier­niej­szych klien­tów, któ­rzy już od dłuż­sze­go cza­su z ni­mi współ­pra­cu­ją. Ta­kie mi­łe, świą­tecz­ne po­da­run­ki są bar­dzo mi­le wi­dzia­ne i po­wo­du­ją, że więź z da­ną fir­mą jesz­cze bar­dziej się wzmac­nia. Nie mó­wię tu­taj oczy­wi­ście o wiel­kich, kosz­tow­nych pre­zen­tach. Bar­dziej cho­dzi mi tu­taj o ga­dże­ty świą­tecz­ne dla firm, któ­re moż­na za­mó­wić w spe­cjal­nych fir­mach. Ja­kich? Nie bę­dzie­cie mu­sie­li dłu­go szu­kać, bo w in­ter­ne­cie peł­no jest ogło­szeń firm, któ­re zaj­mu­ją się ich pro­duk­cją. Mo­gą one za­wie­rać spe­cjal­ny mo­tyw świą­tecz­ny. Przy­kła­dem mo­że być zwy­kła smycz na klu­cze, z lo­go fir­my a do te­go do­rzu­co­ne ja­kieś ob­raz­ki cho­in­ki, bał­wa­na, czy cze­go­kol­wiek in­ne­go zwią­za­ne­go z okre­sem Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Do­brym po­my­słem na ta­ki ga­dżet mo­gą być rów­nież kub­ki otu­lo­ne cie­płym swe­ter­kiem. W koń­cu Bo­że Na­ro­dze­nie to zim­ny okres, kie­dy lu­dzie uwiel­bia­ją pić cie­płe na­po­je. Ta­ki ku­bek bę­dzie więc ide­al­nym po­da­run­kiem dla pra­cow­ni­ków, czy też dla ulu­bio­nych klien­tów. Je­że­li my­śli­cie o ja­kimś droż­szym ga­dże­cie, to mo­że­cie po­my­śleć o ko­cach, któ­re świet­nie bę­dą ogrze­wać pod­czas dłu­gich, zi­mo­wych wie­czo­rów. Ta­kie ga­dże­ty na Bo­że Na­ro­dze­nie po­chło­ną jed­nak spo­re kosz­ty, mo­że­cie więc po­my­śleć o czym tań­szym jak we­so­łe, świą­tecz­ne dłu­go­pi­sy z czer­wo­no­no­sy­mi re­ni­fe­ra­mi i lo­go Wa­szej fir­my. Nie za­po­mnij­my rów­nież o blocz­kach sa­mo­przy­lep­nych kar­te­czek lub pod­kład­kach pod mysz. A pen­dri­ve ze świą­tecz­nym lo­go? Po­my­słów na ta­kie ga­dże­ty na pew­no znaj­dzie­cie mnó­stwo. Wy­star­czy na­praw­dę do­brze po­szu­kać w in­ter­ne­cie i zo­ba­czyć ofer­tę firm, któ­re zaj­mu­ją się ich pro­du­ko­wa­niem. War­to po­my­śleć o tym, aby wcze­śniej za­mó­wić ta­kie świą­tecz­ne ga­dże­ty, że­by móc je w od­po­wied­nim okre­sie wrę­czyć swo­im pra­cow­ni­kom, wspól­ni­kom, klien­tom, kon­tra­hen­tom. W koń­cu nie tyl­ko Wy bę­dzie­cie je za­ma­wiać, ale róż­ne, in­ne fir­my rów­nież bę­dą my­śleć o ta­kich rze­czach.

https://promoshop.pl/pl/gadzety-prezenty-upominki-swiateczne

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl