Gadżety reklamowe - Katalog Voyager
Ten ka­ta­log to nu­mer 1 w Pol­sce, z bie­żą­cym sta­nem ma­ga­zy­no­wym w Po­zna­niu i po­sia­da go prak­tycz­nie każ­da fir­ma re­kla­mo­wa. Za­mó­wio­ny to­war do­star­cza­ny jest już na dru­gi dzień i ma za­sto­so­wa­nie w kla­sycz­nych pro­duk­cjach ma­so­wych, jak i eks­klu­zyw­nych pro­duk­tach dla wy­ma­ga­ją­cych. W swo­jej ofer­cie po­sia­da­ją pro­duk­ty bar­dzo atrak­cyj­ne ce­no­wo po­czy­na­jąc od ar­ty­ku­łów pi­śmien­ni­czych przez bre­lo­ki, ter­mo­sy i pier­siów­ki, koń­cząc na na­rzę­dziach, ar­ty­ku­łach do do­mu i tek­sty­liach. VOYAGER ofe­ru­je rów­nież bar­dzo ory­gi­nal­ne i te­ma­tycz­ne ak­ce­so­ria me­dycz­ne – opa­ko­wa­nia na le­ki, kro­ko­mie­rze, ter­mo­me­try, ap­tecz­ki – oraz sa­mo­cho­do­we – skro­bacz­ka do szyb, ka­mi­zel­ka od­bla­sko­wa, al­ko­mat. Znaj­dzie­cie tu tak­że ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne oraz wy­jąt­ko­we pro­duk­ty mar­ko­we. Naj­bar­dziej luk­su­so­wa jest mar­ka Mau­ro Con­ti, któ­rej lo­go opa­tru­je się ręcz­nie wy­ko­na­ne ga­dże­ty z na­tu­ral­nej skó­ry wy­so­kiej ja­ko­ści, ide­al­na ja­ko upo­mi­nek. Wśród nich są port­fe­le, etiu na dłu­go­pi­sy, ta­ble­ty czy do­ku­men­ty, tecz­ki, okład­ki, pa­ra­so­le, a tak­że ze­sta­wy pi­śmien­ne. Mar­ka Vi­ne Club to zbiór win i al­ko­ho­li, ak­ce­so­riów oraz ze­sta­wów świą­tecz­nych. In­te­gral­ną czę­ścią ka­ta­lo­gu jest ko­lek­cja plu­szo­wych za­ba­wek FOFCIO  Pro­mo Toys.  
Pro­duk­ty z ka­ta­lo­gu ła­two zi­den­ty­fi­ko­wać po sym­bo­lu: V+ cy­fry
Katalog Voyager online

Ka­ta­log Voy­ager on­li­ne

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl