Gadżety Reklamowe SKLEP

WEJŚCIE DO SKLEPU

Na­sza fir­ma po­wsta­ła w ro­ku 1998. Od sa­me­go po­cząt­ku zaj­mu­je­my się do­star­cza­niem ga­dże­tów i upo­min­ków re­kla­mo­wych z na­dru­kiem dla Klien­tów Kor­po­ra­cyj­nych, In­sty­tu­cji i Urzę­dów. Na­sze za­an­ga­żo­wa­nie, upór i am­bi­cja zy­ska­ły wie­lu sym­pa­ty­ków wśród Pre­ze­sów, Dy­rek­to­rów Mar­ke­tin­gu, Pra­cow­ni­ków Dzia­łów Mar­ke­tin­gu i Za­ku­pów. Więk­szość z nich pra­cu­je z na­mi do dziś, ko­rzy­sta­jąc z do­dat­ko­wych ob­ni­żek i przy­wi­le­jów wy­ni­ka­ją­cych z dłu­go­let­niej współpracy.

Od 19 lat dostarczamy upominki reklamowe z nadrukiem…

Je­ste­śmy spraw­dzo­nym i so­lid­nym part­ne­rem han­dlo­wym. Naj­waż­niej­si świa­to­wi pro­du­cen­ci ar­ty­ku­łów re­kla­mo­wych to wła­śnie nas wy­bra­li na au­to­ry­zo­wa­ne­go dys­try­bu­to­ra swo­ich ma­rek, co ozna­cza dla Pań­stwa sze­reg ko­rzy­ści: gwa­ran­tu­je­my ja­kość, szyb­kie do­sta­wy i cen­ni­ki fa­brycz­ne. Je­śli więc za­mier­za­cie Pań­stwo za­opa­trzyć się w dłu­go­pi­sy, ko­szul­ki, smy­cze, czap­ki, pa­ra­so­le, kub­ki i set­ki in­nych ar­ty­ku­łów re­kla­mo­wych z na­dru­kiem, kie­ruj­cie za­py­ta­nia bez­po­śred­nio do źró­dła, do fir­my But­ter­fly. Do bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku Pań­stwa fir­my pro­po­nu­je­my pew­ne i sku­tecz­ne roz­wią­za­nie: efek­tow­ne pre­zen­ty w roz­sąd­nych cenach.

Czego nie znajdziesz w sklepie internetowym …

Ofer­ta, któ­rą obej­rzysz w na­szym skle­pie in­ter­ne­to­wym promoshop.pl obej­mu­je za­le­d­wie uła­mek na­sze­go asor­ty­men­tu. Zwy­kle są to ska­ta­lo­go­wa­ne i wy­se­lek­cjo­no­wa­ne pro­duk­ty, któ­re ma­my w ma­ga­zy­nie lub za­mó­wi­my szyb­ko u do­staw­cy. Nie jest to jed­nak na­sza peł­na ofer­ta. Cięż­ko by­ło­by w skle­pie in­ter­ne­to­wym za­pre­zen­to­wać wszyst­kie na­sze moż­li­wo­ści: pro­duk­cje in­dy­wi­du­al­ne oraz roz­wią­za­nia po­li­gra­ficz­ne i pro­jek­to­we, któ­re sta­no­wią oko­ło po­ło­wy re­ali­zo­wa­nych przez nas zle­ceń. Je­śli więc dys­po­nu­ją Pań­stwo bu­dże­tem po­wy­żej 10 000 zł, war­to za­sta­no­wić się nad au­tor­ski­mi roz­wią­za­nia­mi do­ty­czą­cy­mi ar­ty­ku­łów re­kla­mo­wych. Ta­ki bu­dżet już umoż­li­wia za­pro­jek­to­wa­nie i wy­pro­du­ko­wa­nie in­dy­wi­du­al­nych i de­dy­ko­wa­nych ar­ty­ku­łów reklamowych.

…znajdziesz w Salonie Upominków Reklamowych.

Za­pra­sza­my do od­wie­dzin w na­szym Sa­lo­nie Upo­min­ków Re­kla­mo­wych w Szcze­ci­nie, przy Alei Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 (od­ci­nek mię­dzy Pocz­to­wą a Ście­gien­ne­go, nie­da­le­ko od Ga­le­rii Tu­rzyn), by na ży­wo obej­rzeć pre­zen­to­wa­ne pro­duk­ty, za­po­znać się z re­ali­za­cja­mi i …dać się za­in­spi­ro­wać.

But­ter­fly – promoshop.pl

Sa­lon Upo­min­ków Re­kla­mo­wych,  Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 , 70–341 Szcze­cin (Tu­rzyn) 

tel. 091 421 3677 
e‑mail: info@promoshop.pl