Stro­na głów­na Cie­ka­wost­ki Bez­piecz­ne ga­dże­ty odblaskowe

Bezpieczne gadżety odblaskowe

Za­nim za­mó­wi­my ar­ty­ku­ły od­bla­sko­we z na­dru­kiem, mu­si­my so­bie ja­sno od­po­wie­dzieć na py­ta­nie, czy cho­dzi nam o oso­bi­ste ele­men­ty bez­pie­czeń­stwa, któ­re rze­czy­wi­ście po­win­ny chro­nić pie­szych i ro­we­rzy­stów przed wy­pad­kiem, czy też w zu­peł­no­ści wy­star­czy nam chiń­ski ga­dżet „od­bla­sko­wy”, któ­ry nie speł­nia żad­nych norm prze­wi­dzia­nych dla te­go ro­dza­ju pro­duk­tów i jest wy­łącz­nie upo­min­kiem reklamowym.

Na­le­ży też zdać so­bie spra­wę, że ta­ki ga­dżet nie speł­nia­ją­cy norm bez­pie­czeń­stwa, uży­ty na dro­dze nie uchro­ni przed wy­pad­kiem. Wręcz za­gra­ża bez­pie­czeń­stwu użyt­kow­ni­ka. Trze­ba wie­dzieć, że ele­men­ty bez­pie­czeń­stwa na dro­dze na te­re­nie Unii Eu­ro­pej­skiej po­win­ny od­po­wia­dać dy­rek­ty­wie 89/686/EEC, oraz speł­niać nor­mę eu­ro­pej­ską EN13356 dla pro­duk­tów bez­pie­czeń­stwa co­dzien­ne­go użyt­ku (ew. nor­mę EN471 do­ty­czą­cą bez­pie­czeń­stwa w ru­chu dro­go­wym). Cer­ty­fi­kat speł­nia­nia nor­my wy­da­wa­ny jest imien­nie pro­du­cen­tom ele­men­tów od­bla­sko­wych na te­re­nie UE, po uprzed­nich do­kład­nych po­mia­rach la­bo­ra­to­ryj­nych ilo­ści luk­sów świa­tła pa­da­ją­ce­go i od­bi­te­go. Nor­my są wy­da­wa­ne z za­le­ce­niem mi­ni­mal­nej po­wierzch­ni od­bla­sko­wej ele­men­tu dla uży­wa­nej fo­lii od­bla­sko­wej (po­wierzch­nia mi­ni­mal­na 15 cm², mak­sy­mal­na 50 cm²). Nie mu­szę do­da­wać, że uzy­ska­nie ta­kie­go cer­ty­fi­ka­tu bez­pie­czeń­stwa nie jest w za­się­gu każ­de­go chęt­ne­go, a po­wszech­nie spo­ty­ka­ne w ka­ta­lo­gach ga­dże­ty od­bla­sko­we z Chin, mo­gą o ta­kim cer­ty­fi­ka­cie tyl­ko po­ma­rzyć. Spra­wę uła­twia fakt, że na świe­cie ist­nie­je tyl­ko dwóch pro­du­cen­tów fo­lii speł­nia­ją­cej tak wy­so­kie wy­ma­ga­nia – są to ame­ry­kań­skie fir­my 3M Scot­chli­te (naj­po­pu­lar­niej­sza w Pol­sce) oraz Re­fle­xi­te. Tak więc pro­du­cen­ci od­bla­sków nie ma­ją spe­cjal­ne­go wy­bo­ru, ku­pu­jąc fo­lie do pro­du­ko­wa­nych przez sie­bie elementów.

Jak roz­po­znać pro­duk­ty speł­nia­ją­ce nor­mę EN13356:2001 ? (na przy­kła­dzie fo­lii 3M):

1.Dyskretny wzór z ma­łych trzech trój­ką­tów na po­wierzch­ni fo­lii. Trzy ma­łe trój­ką­ci­ki ozna­cza­ją pro­duk­ty fir­my 3M. Jest to wy­róż­nik, gwa­ran­tu­ją­cy ory­gi­nal­ne po­cho­dze­nie fo­lii 3M – obec­nie naj­lep­szej fo­lii od­bla­sko­wej na świecie.

2.Nadruk gra­fi­ki, czy lo­go na ele­men­cie od­bla­sko­wym jest na­no­szo­ny od środ­ka fo­lii, a nie na jej po­wierzch­ni (czy­li od ze­wnątrz). Cho­dzi tu o wi­docz­ność ele­men­tu od­bla­sko­we­go, któ­ra mo­gła­by zo­stać ogra­ni­czo­na przez na­ło­żo­ną far­bę. Dru­ku­jąc od środ­ka (od­by­wa się to na eta­pie pro­duk­cji ele­men­tu, a nie na go­to­wym ele­men­cie) uzy­sku­je­my za­rów­no za­do­wa­la­ją­ce od­wzo­ro­wa­nie gra­fi­ki, jak nie­za­kłó­co­ny efekt od­bla­sko­wy, wy­ma­ga­ny dla pro­duk­tów bez­pie­czeń­stwa drogowego.

3.Dwie cien­kie li­nie pro­ste bie­gną­ce przez fo­lię, two­rzą­ce na po­wierzch­ni od­bla­sko­wej kwa­dra­ty o wy­mia­rach 22,5cm x 22,5 cm. Gdy na pro­duk­cie nie ma tych li­nii, to ozna­cza to, że pro­dukt nie speł­nia nor­my EN13356, po­nie­waż mi­kro­pry­zma­ty (w fo­lii 3M jest to 7000 mi­kro­pry­zma­tów na 1 cm2 !!!) nie są uło­żo­ne pod opty­mal­nym ką­tem, za­pew­nia­ją­cym od­blask świa­tła. Li­nie po­ja­wia­ją się przy spe­cy­ficz­nej tech­no­lo­gii wy­twa­rza­nia ate­sto­wa­nej fo­lii. Do­dam, że umiesz­cze­nie ty­się­cy mi­kro­pry­zma­tów pod od­po­wied­nim ką­tem jest pro­ce­sem bar­dzo trud­nym i za­awan­so­wa­nym tech­no­lo­gicz­nie – stąd tyl­ko dwóch pro­du­cen­tów na świecie.

4.Powierzchnia od­bla­sko­wa mie­ści się w prze­dzia­le 15–50 cm2.

5.Producenci umiesz­cza­ją wi­docz­ne ozna­cze­nia norm i dy­rek­tyw na pro­duk­tach, for­mie me­tek i nalepek.

Na zdję­ciach przed­sta­wiam wy­pro­du­ko­wa­ne przez nas opa­ski od­bla­sko­we zgod­ne z oma­wia­ną normą:

Na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej mo­że­cie Pań­stwo do­ko­nać po­rów­nań ga­dże­tów od­bla­sko­wych speł­nia­ją­cych i nie­speł­nia­ją­cych oma­wia­ną normę.

De­cy­zja o tym, któ­re ku­pić za­le­ży od Pań­stwa… No i od rze­czy­wi­stych po­trzeb. Do­dam, że cer­ty­fi­ko­wa­ne od­bla­ski nie szo­ku­ją spe­cjal­nie ceną.

Od­po­wied­nio do­bra­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we po­win­ny ilu­stro­wać pew­ną ideę lub kon­cep­cję. Po­dob­nie jak eko­lo­gia, w ostat­nich cza­sach du­ży na­cisk kła­dzio­ny jest na bez­pie­czeń­stwo dzie­ci na dro­dze.  To two­rzy wiel­kie za­po­trze­bo­wa­nie na ga­dże­ty od­bla­sko­we i ele­men­ty za­wie­ra­ją­ce od­bla­ski, np.: ubra­nia, tor­by i tornistry.

War­to w nie in­we­sto­wać też z in­nej przy­czy­ny. Dba­łość o bez­pie­czeń­stwo na dro­dze spra­wia, że bu­du­je­my wi­ze­ru­nek fir­my od­po­wie­dzial­nej. Spo­łecz­na od­po­wie­dzial­ność biz­ne­su jest ko­lej­nym sil­nym tren­dem, o ja­ki za­bie­ga­ją marki.

W 2013 ro­ku no­we­li­za­cja usta­wy Pra­wo o ru­chu dro­go­wym wpro­wa­dzi­ła obo­wią­zek po­sia­da­nia ele­men­tów od­bla­sko­wych dla pie­szych po­ru­sza­ją­cych się po zmro­ku po­za ob­sza­rem za­bu­do­wa­nym. Zas w ob­sza­rze za­bu­do­wa­nym, prze­pis ten do­ty­czy dzie­ci. Na szczę­ście ist­nie­je wie­le atrak­cyj­nych form ak­ce­so­riów od­bla­sko­wych, dzię­ki cze­mu dzie­cia­ki no­szą od­bla­ski bar­dzo chętnie:

  • od­bla­sko­we opa­ski samozaciskowe
  • bre­lo­ki odblaskowe
  • odzież re­kla­mo­wa z ele­men­ta­mi odblaskowymi
  • ele­men­ty ubio­ru, ta­kie jak wstaw­ki tka­ni­ny od­bla­sko­wej, za­wiesz­ki, przy­wiesz­ki, znacz­ki na szpil­ce, itp.
  • ka­mi­zel­ki odblaskowe

Ma­ły koszt od­bla­sków spra­wia, że zna­ko­mi­cie na­da­ją się na ga­dże­ty re­kla­mo­we przy nie­mal każ­dej ak­cji pro­mo­cyj­nej, z to­wa­rzy­sze­niem in­sty­tu­cji pu­blicz­nych (np.: moż­na za­an­ga­żo­wac w nią Ze­spół Pre­wen­cyj­ny Po­li­cji, Wo­je­wódz­ki Ośro­dek Ru­chu Dro­go­we­go, sa­mo­rząd Mia­sta lub Gmi­ny) oraz me­diów, któ­re na­der chęt­nie an­ga­zu­ją się w ak­cje po­pra­wy bez­pie­czeń­stwa na drodze.

W ten spo­sób ozna­ko­wa­ne lo­go­ty­pem ga­dże­ty od­bla­sko­we zy­ska­ją roz­głos wraz z ich fun­da­to­rem lub sponsorem.

Przeczytaj koniecznie