Sce­na­riusz te­go ty­pu zle­ceń jest zwy­kle ta­ki sam. Klient na­gle do­wia­du­je się, że prze­ło­żo­ny bez­dy­sku­syj­nie chce lub mu­si mieć pre­zent lub ar­ty­kuł re­kla­mo­wy na ju­tro lub po­ju­trze, na go­dzi­nę np.: 10:00 (nie­za­po­wie­dzia­na wi­zy­ta z mi­ni­ster­stwa lub głów­ne­go kon­tra­hen­ta lub po pro­stu prze­ło­żo­ny wcze­śniej za­po­mniał). Po­ja­wia się pro­blem i ry­zy­ko opóź­nie­nia, ale prze­ło­żo­ny oczy­wi­ście po­wie­rza za­szczyt­ną mi­sję zor­ga­ni­zo­wa­nia pre­zen­tu swo­im spe­cja­li­stom ds. mar­ke­tin­gu i ufa, że im się uda.

Pro­po­nu­je­my sche­mat dzia­ła­nia w wa­run­kach awa­ryj­nych:

 1. Od ra­zu za­po­mnij­my o ka­ta­lo­gach za­chod­nich i pro­duk­tach ścią­ga­nych z -Ho­lan­dii i Nie­miec. Czas do­sta­wy 7–14 dni + czas po­trzeb­ny na ozna­ko­wa­niem. Szko­da cza­su na wy­bie­ra­nie i spraw­dza­nie do­stęp­no­ści pro­duk­tów.
 2. Za­po­mnij­my o skle­pach de­ta­licz­nych. Zwy­kle ma­ją do­syć mar­ny wy­bór, po­je­dyn­cze sztu­ki, wy­so­kie ce­ny oraz nie ozna­ku­ją to­wa­ru.
 3. Określ­my osta­tecz­ny i nie­prze­kra­czal­ny de­adli­ne do­sta­wy – uwzględ­nia­jąc ter­min i miej­sce wrę­cze­nia pre­zen­tu.
 4. Uwzględ­nij­my czas po­trzeb­ny na do­sta­wę, ozna­ko­wa­nie i trans­port do nas
 5. Zdo­bądź­my bar­dzo cen­ne in­for­ma­cje: Czy każ­dy mu­si do­stać to sa­mo? Czy pre­zen­ty bę­dą wrę­cza­ne pod­czas jed­ne­go spo­tka­nia? Czy pre­zent mu­si być za­pa­ko­wa­ny?
 6. Okre­śli pro­fil osób ob­da­ro­wy­wa­nych: Czy bę­dą to męż­czyź­ni, czy ko­bie­ty? Czy oso­by zna­ne w fir­mie, czy nie­zna­ne? Ja­ki jest cha­rak­ter spo­tka­nia, na któ­rym bę­dą wrę­cza­ne pre­zen­ty? For­mal­ny, nie­for­mal­ny?
 7. Okre­śla­my do­kład­nie swój bu­dżet na pre­zent dla da­nej oso­by.
 8. Do­pie­ro te­raz za­dzwoń­my do swo­ich do­staw­ców. War­to dzwo­nić tyl­ko do tych, któ­rzy ma­ją wła­sny ma­ga­zyn to­wa­rów lub pro­wa­dzą sprze­daż z ka­ta­lo­gów do­stęp­nych w cią­gu 24 h, a więc pol­skich im­por­te­rów ga­dże­tów z Azji.
 9. Bar­dzo przy­da się do­staw­ca-przy­ja­ciel, któ­ry ze­chce za­an­ga­żo­wać się w ry­zy­kow­ne zle­ce­nie.
 10. Bar­dzo przy­da się do­staw­ca spraw­dzo­ny, któ­ry na pew­no nie za­wie­dzie.
 11. Ta­blicz­ki i bi­le­ci­ki na róż­ne oka­zje oszczę­dza­ją ner­wy, a nie kosz­tu­ją du­żo. Skra­ca­ją czas pro­duk­cji i ob­ni­ża­ją ci­śnie­nie.
 12. Pro­fi­lak­ty­ka ra­tu­je skó­rę – za­dbaj­my o nie­zbęd­ne kon­tak­ty wcze­śniej. Zle­ce­nie ty­pu Mis­sion Im­pos­si­ble mo­że się zda­rzyć w każ­dej chwi­li.

Szu­kaj oka­zji!

Znacz­ne oszczęd­no­ści do­ty­czą­ce kosz­tów ar­ty­ku­łów re­kla­mo­wych moż­na osią­gnąć sto­su­jąc na­stę­pu­ją­ce spo­so­by:

 1. Współ­pra­cuj z do­staw­ca­mi, któ­rzy trzy­ma­ją wła­sny stan ma­ga­zy­no­wy ar­ty­ku­łów re­kla­mo­wych. Mo­gą szyb­ko do­star­czyć na­dru­ko­wa­ny to­war – wręcz od rę­ki.
 2. Za­py­taj do­staw­cę co mu za­le­ga w ma­ga­zy­nie i jed­no­cze­śnie jest peł­no­war­to­ścio­we. Wy ne­go­cjuj z nim do­brą ce­nę na ten to­war, je­śli od­po­wia­da on Two­jej pro­mo­cji.
 3. Za­py­taj swo­je­go do­staw­cę o du­że zle­ce­nia re­ali­zo­wa­ne ak­tu­al­nie dla in­nych klien­tów – być mo­że pod­łą­czysz swo­je za­mó­wie­nie cząst­ko­we do czy­je­goś du­że­go za­mó­wie­nia i uzy­skasz dzię­ki te­mu bar­dzo do­brą ce­nę.
 4. Po­proś swo­je­go do­staw­cę o sta­łą in­for­ma­cję o pro­mo­cjach i wy­prze­da­żach.
 5. Po­proś swo­je­go do­staw­cę o li­sty wy­prze­da­żo­we to­wa­rów z Nie­miec i Ho­lan­dii. Przy oka­zji zmian ka­ta­lo­gów (prze­łom ro­ku), koń­ca se­zo­nu (np.: lato/jesień), lub zmia­ny ofer­ty (koń­ców­ki se­rii, reszt­ki ma­ga­zy­nu) do­staw­cy źró­dło­wi ob­ni­ża­ją ce­ny na­wet do 70%.
 6. Współ­pra­cuj z ta­ki­mi do­staw­ca­mi, któ­rzy uczci­wie pro­po­nu­ją Ci tań­sze roz­wią­za­nia bez utra­ty ja­ko­ści i ser­wi­su.
 7. Za­wsze (po­za ne­go­cja­cja­mi) py­taj swo­je­go do­staw­cę, czy ma ja­kiś spo­sób na ob­ni­że­nie ce­ny. Mo­że pod­po­wie­dzieć wie­le cie­ka­wych roz­wią­zań.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl