Stro­na głów­na Mar­ke­ting Pro­mo­cja Jak za­ma­wiać ga­dże­ty na ostat­nią chwilę?

Jak zamawiać gadżety na ostatnią chwilę?

Scenariusz tego typu zleceń jest zwykle taki sam. Klient nagle dowiaduje się, że przełożony bezdyskusyjnie chce lub musi mieć prezent lub artykuł reklamowy na jutro lub pojutrze, na godzinę np.: 10:00 (niezapowiedziana wizyta z ministerstwa lub głównego kontrahenta lub po prostu przełożony wcześniej zapomniał). Pojawia się problem i ryzyko opóźnienia, ale przełożony oczywiście powierza zaszczytną misję zorganizowania prezentu swoim specjalistom ds. marketingu i ufa, że im się uda.

Proponujemy schemat działania w warunkach awaryjnych:

 1. Od ra­zu za­po­mnij­my o ka­ta­lo­gach za­chod­nich i pro­duk­tach ścią­ga­nych z ‑Ho­lan­dii i Nie­miec. Czas do­sta­wy 7–14 dni + czas po­trzeb­ny na ozna­ko­wa­niem. Szko­da cza­su na wy­bie­ra­nie i spraw­dza­nie do­stęp­no­ści produktów.
 2. Za­po­mnij­my o skle­pach de­ta­licz­nych. Zwy­kle ma­ją do­syć mar­ny wy­bór, po­je­dyn­cze sztu­ki, wy­so­kie ce­ny oraz nie ozna­ku­ją towaru.
 3. Określ­my osta­tecz­ny i nie­prze­kra­czal­ny de­adli­ne do­sta­wy – uwzględ­nia­jąc ter­min i miej­sce wrę­cze­nia prezentu.
 4. Uwzględ­nij­my czas po­trzeb­ny na do­sta­wę, ozna­ko­wa­nie i trans­port do nas
 5. Zdo­bądź­my bar­dzo cen­ne in­for­ma­cje: Czy każ­dy mu­si do­stać to sa­mo? Czy pre­zen­ty bę­dą wrę­cza­ne pod­czas jed­ne­go spo­tka­nia? Czy pre­zent mu­si być zapakowany?
 6. Okre­śli pro­fil osób ob­da­ro­wy­wa­nych: Czy bę­dą to męż­czyź­ni, czy ko­bie­ty? Czy oso­by zna­ne w fir­mie, czy nie­zna­ne? Ja­ki jest cha­rak­ter spo­tka­nia, na któ­rym bę­dą wrę­cza­ne pre­zen­ty? For­mal­ny, nieformalny?
 7. Okre­śla­my do­kład­nie swój bu­dżet na pre­zent dla da­nej osoby.
 8. Do­pie­ro te­raz za­dzwoń­my do swo­ich do­staw­ców. War­to dzwo­nić tyl­ko do tych, któ­rzy ma­ją wła­sny ma­ga­zyn to­wa­rów lub pro­wa­dzą sprze­daż z ka­ta­lo­gów do­stęp­nych w cią­gu 24 h, a więc pol­skich im­por­te­rów ga­dże­tów z Azji.
 9. Bar­dzo przy­da się do­­sta­w­ca-przy­­ja­­ciel, któ­ry ze­chce za­an­ga­żo­wać się w ry­zy­kow­ne zlecenie.
 10. Bar­dzo przy­da się do­staw­ca spraw­dzo­ny, któ­ry na pew­no nie zawiedzie.
 11. Ta­blicz­ki i bi­le­ci­ki na róż­ne oka­zje oszczę­dza­ją ner­wy, a nie kosz­tu­ją du­żo. Skra­ca­ją czas pro­duk­cji i ob­ni­ża­ją ciśnienie.
 12. Pro­fi­lak­ty­ka ra­tu­je skó­rę – za­dbaj­my o nie­zbęd­ne kon­tak­ty wcze­śniej. Zle­ce­nie ty­pu Mis­sion Im­pos­si­ble mo­że się zda­rzyć w każ­dej chwili.

Szukaj okazji!

Znaczne oszczędności dotyczące kosztów artykułów reklamowych można osiągnąć stosując następujące sposoby:

 1. Współ­pra­cuj z do­staw­ca­mi, któ­rzy trzy­ma­ją wła­sny stan ma­ga­zy­no­wy ar­ty­ku­łów re­kla­mo­wych. Mo­gą szyb­ko do­star­czyć na­dru­ko­wa­ny to­war – wręcz od ręki.
 2. Za­py­taj do­staw­cę co mu za­le­ga w ma­ga­zy­nie i jed­no­cze­śnie jest peł­no­war­to­ścio­we. Wy ne­go­cjuj z nim do­brą ce­nę na ten to­war, je­śli od­po­wia­da on Two­jej promocji.
 3. Za­py­taj swo­je­go do­staw­cę o du­że zle­ce­nia re­ali­zo­wa­ne ak­tu­al­nie dla in­nych klien­tów – być mo­że pod­łą­czysz swo­je za­mó­wie­nie cząst­ko­we do czy­je­goś du­że­go za­mó­wie­nia i uzy­skasz dzię­ki te­mu bar­dzo do­brą cenę.
 4. Po­proś swo­je­go do­staw­cę o sta­łą in­for­ma­cję o pro­mo­cjach i wyprzedażach.
 5. Po­proś swo­je­go do­staw­cę o li­sty wy­prze­da­żo­we to­wa­rów z Nie­miec i Ho­lan­dii. Przy oka­zji zmian ka­ta­lo­gów (prze­łom ro­ku), koń­ca se­zo­nu (np.: lato/jesień), lub zmia­ny ofer­ty (koń­ców­ki se­rii, reszt­ki ma­ga­zy­nu) do­staw­cy źró­dło­wi ob­ni­ża­ją ce­ny na­wet do 70%.
 6. Współ­pra­cuj z ta­ki­mi do­staw­ca­mi, któ­rzy uczci­wie pro­po­nu­ją Ci tań­sze roz­wią­za­nia bez utra­ty ja­ko­ści i serwisu.
 7. Za­wsze (po­za ne­go­cja­cja­mi) py­taj swo­je­go do­staw­cę, czy ma ja­kiś spo­sób na ob­ni­że­nie ce­ny. Mo­że pod­po­wie­dzieć wie­le cie­ka­wych rozwiązań.

Przeczytaj koniecznie