Ga­dże­ty re­kla­mo­we ki­bi­ca

Pol­ska już daw­no po­ko­cha­ła sport. Świę­to­wa­nie za każ­dym ra­zem da­je mam moż­li­wość jed­no­cze­nia się i wspól­ne­go do­pin­go­wa­nia na­szych pił­ka­rzy, skocz­ków oraz siat­ka­rzy. Me­cze pił­ki noż­nej wstrzy­mu­ją na chwi­lę ży­cie wie­lu Po­la­ków. Oglą­da­my me­cze w pu­bach, re­stau­ra­cjach, na sta­dio­nach i u zna­jo­mych. Bez wzglę­du na to, gdzie je­ste­śmy, dba­my o każ­dy szcze­gół.

Szcze­gól­ną uwa­gę po­win­ni­śmy, zwró­cić na ga­dże­ty ki­bi­ca. Dzię­ki od­po­wied­nio do­bra­nym do­dat­kom, oglą­da­nie me­czu z pew­no­ścią bę­dzie wy­jąt­ko­we, tym bar­dziej, że co­raz czę­ściej chwa­li­my się swo­imi zdję­cia­mi na przy­kład na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych.

Ga­dże­ty ki­bi­ca do­stęp­ne są prak­tycz­nie na każ­dym kro­ku, jed­nak czę­sto, nie ma­my cza­su na to, że­by za­ku­pić je przed me­czem, po­nie­waż wo­li­my spę­dzać ten czas na wspól­nym świę­to­wa­niu, dla­te­go war­to po­my­śleć o nich od­po­wied­nio wcze­śniej.

Po ja­kiej ga­dże­ty dla ki­bi­ców naj­czę­ściej się­ga­ją mi­ło­śni­cy pol­skich spor­tów?

Każ­dy fan pił­ki noż­nej po­wi­nien mieć swo­im ze­sta­wie ki­bi­ca trąb­kę z fla­gą Pol­ski. Dźwięk z trąb­ki z pew­no­ścią po­zwo­li cie­szyć się i trium­fo­wać po strze­lo­nej bram­ce. Ko­lej­na obo­wiąz­ko­wa rzecz, któ­rą każ­dy ki­bic po­wi­nien mieć przy so­bie, to opa­ska — naj­czę­ściej w ko­lo­rze czer­wo­nym lub bia­łym z ha­słem, oczy­wi­ście — Pol­ska.

Do­dat­ko­wo każ­dy fan re­pre­zen­ta­cji Pol­ski, po­wi­nien mieć ku­bek. Ist­nie­je bar­dzo du­żo róż­nych pro­duk­tów z go­dłem Pol­ski lub w bar­wach na­sze­go kra­ju, dla­te­go, je­że­li nie wie­my co, ku­pić na przy­kład na świę­ta, czy rocz­ni­cę ślu­bu lub na Dzień Męż­czy­zny, mo­że­my sko­rzy­stać z ga­dże­tów ki­bi­ca.

Praw­dzi­we „Must Ha­ve” każ­de­go ki­bi­ca, to oczy­wi­ście ko­szul­ka – w za­leż­no­ści od te­go, ja­ki sport lu­bi mo­że­my wy­brać t-shir­ty, na przy­kład z nu­me­rem da­ne­go gra­cza lub je­go imie­niem i pseu­do­ni­mem, al­bo po pro­stu ko­szul­ki, któ­re są w bar­wach bia­ło-czer­wo­nych.

Z pew­no­ścią każ­dy z nas ko­ja­rzy ten mo­ment, gdy na sta­dio­nie wszy­scy ki­bi­ce, pod­no­szą w gó­rę dło­nie, trzy­ma­jąc sza­lik. Za­tem sza­lik jest obo­wiąz­ko­wą po­zy­cją w ze­sta­wie ga­dże­tów każ­de­go ki­bi­ca.

W skle­pach dla ki­bi­ców jest wie­le róż­nych ga­dże­tów, któ­re mo­że­my, za­ku­pić.

Pol­ska GOLA!

 

My Po­la­cy ko­cha­my ki­bi­co­wać! A że ostat­nio ma­my ko­mu, ro­bi­my to tym chęt­niej.

 

Suk­ce­sy pol­skich spor­tow­ców: od pił­ka­rzy, przez siat­ka­rzy po pił­ka­rzy ręcz­nych oraz olim­pij­czy­ków, na­stra­ja­ją nas po­zy­tyw­nie, chce­my dzie­lić się bar­wa­mi bia­ło-czer­wo­ny­mi, chce­my ak­cen­to­wać je w każ­dej sy­tu­acji.

 

Dla­te­go bran­ża re­kla­mo­wa szyb­ko od­po­wia­da na za­po­trze­bo­wa­nie. Czap­ki, cza­pecz­ki, sza­li­ki, ko­szul­ki, blu­zy… Ale też: oku­la­ry, bi­do­ny, bu­tel­ki, na­klej­ki… Uff, moż­na wy­mie­niać, a i tak nie wy­czer­pie­my te­ma­tu. Wy­bór na­ro­do­wych ra­do­ści to stud­nia bez dna. Jak do­brać ga­dżet, któ­ry fir­ma po­win­na wy­pu­ścić w na­ro­do­wych bar­wach?

 

Zgod­nie z wy­czu­ciem. Po pierw­sze pa­mię­taj­my, że fir­mo­we ga­dże­ty ki­bi­ca to na­dal bar­wy na­ro­do­we – nie mo­że­my wy­ko­rzy­stać ich bez­re­flek­syj­nie, na czym­kol­wiek. Po­win­ni­śmy za­sta­no­wić się, czy war­to po­ja­wić się z lo­go na sza­li­ku, czy mo­że le­piej wy­pro­du­ko­wać oku­la­ry z de­li­kat­niej­szym zna­ko­wa­niem? Cza­pecz­ka z dasz­kiem, czy mo­że ko­szul­ka al­bo pił­ka czy gwiz­dek? W za­sa­dzie nie ma tu­taj ogra­ni­czeń. Jed­no, o czym war­to po­my­śleć, to czy fir­ma na pew­no bę­dzie się „do­brze czuć” na czę­ściach gar­de­ro­by, czy mo­że le­piej ogra­ni­czyć się do przed­mio­tów i sprzę­tu – jak pił­ki lub gwizd­ki.

 

Wiel­kim i nie­wąt­pli­wym plu­sem ga­dże­tów dla ki­bi­ca jest to, że wy­zwa­la­ją emo­cje, bu­dzą nie tyl­ko uśmiech, ale to­wa­rzy­szą też bar­dzo sil­nym emo­cjo­nal­nie mo­men­tom. Chwi­le na­pię­cia spę­dza­ne na sta­dio­nach lub przed te­le­wi­zo­ra­mi, mo­men­ty za­du­my, ża­lu i smut­ku po prze­gra­nych me­czach, chwi­le ra­do­ści i łzy szczę­ścia. One wszyst­kie to­wa­rzy­szyć bę­dą tym ki­bi­cow­skim sprzę­tom. Czy war­to się mar­twić, że sza­lik z mo­im lo­go tra­fił do sze­ro­kie­go gro­na od­bior­ców, a na­sza dru­ży­na prze­gra­ła? W ży­ciu! To wspól­ne do­świad­cze­nie to do­dat­ko­wa war­tość. Lu­dzie po­trze­bu­ją po­czu­cia wspól­no­ty, tak w ra­do­ści, jak i  smut­ku. Dla­te­go – za­wsze war­to ki­bi­co­wać, włą­czać się w ogól­no­na­ro­do­we ru­sze­nie, uczest­ni­czyć w wiel­kich spor­to­wych wy­da­rze­niach. Nie­za­leż­nie od wy­ni­ków – łą­czą nas. Wrę­cza­jąc ga­dże­ty ki­bi­ca klien­tom i biz­ne­so­wym part­ne­rom, da­je­my im znać, że wszy­scy je­ste­śmy ki­bi­ca­mi.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl