To ka­ta­log bę­dą­cy li­de­rem wśród ar­ty­ku­łów pro­mo­cyj­nych w Por­tu­ga­lii, ale po­sia­da klien­tów w ca­łej Eu­ro­pie. Szcze­gól­nie po­pu­lar­ny jest na Pół­wy­spie Ibe­ryj­skim, gdzie fir­ma po­sia­da trzy z czte­rech biur. Mi­sją fir­my jest po­pra­wa wi­ze­run­ku ga­dże­tów re­kla­mo­wych, ja­ko jed­ne­go z naj­lep­szych na­rzę­dzi pro­mo­cyj­nych. W ka­ta­lo­gu znaj­dzie­cie cie­ka­we i ta­nie pro­duk­ty do do­mu, biu­ra, na spo­tka­nia biz­ne­so­we, do po­dró­żo­wa­nia. Szcze­gól­ną po­pu­lar­no­ścią cha­rak­te­ry­zu­ją się pa­mię­ci USB, smy­cze, bi­do­ny, gu­mo­we oraz od­bla­sko­we bran­so­let­ki i róż­ne­go ro­dza­ju tor­by na za­ku­py. Głów­nym mi­nu­sem spo­wo­do­wa­nym bra­kiem ma­ga­zy­nu w Pol­sce jest dłu­gi okres ocze­ki­wa­nia na do­sta­wę. Pro­duk­ty roz­po­zna­wal­ne po sym­bo­lu: 9+4 cy­fry.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl