Ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne
Go eko!

Tro­ska o eko­lo­gię to styl ży­cia – mo­da, ale i od­po­wie­dzial­na po­sta­wa spo­łecz­na. Świet­ny mo­tyw pro­mo­cyj­ny, praw­da?

W do­bie po­stę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go i sko­ków cy­wi­li­za­cyj­nych, co­raz czę­ściej zwra­ca­my się w kie­run­ku na­tu­ry i my­śli­my po­waż­nie o ochro­nie śro­do­wi­ska. Su­row­ce od­na­wial­ne, re­cy­kling, se­gre­ga­cja od­pa­dów – to rze­czy i zwy­cza­je, któ­re mo­że­my wpro­wa­dzić w co­dzien­nym ży­ciu. Dzię­ki nim ma­my po­czu­cie wpły­wu na ota­cza­ją­cy nas świat. O tych war­to­ściach przy­po­mi­nać nam bę­dą tak­że eko­lo­gicz­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we.

Pa­mię­taj­my, że war­to po­zy­cjo­no­wać się w gro­nie dba­ją­cych o śro­do­wi­sko – to dzia­ła­nie wi­ze­run­ko­we, któ­re wy­mier­nie za­dzia­ła na ko­rzyść mar­ki czy fir­my.

Pro­po­nu­jąc klien­tom eko ga­dże­ty z pa­pie­ru po­cho­dzą­ce­go z re­cy­klin­gu, in­we­stu­jąc w no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia po­ma­ga­ją­ce oszczę­dzić ener­gię (np. po­wer ban­ki ła­do­wa­ne ener­gią sło­necz­ną), re­zy­gnu­jąc z moc­nych ko­lo­rów i sil­nych wy­bar­wień ga­dże­tów – idzie­my z du­chem eko. Sza­ry pa­pier, na­tu­ral­ne drew­no i pro­eko­lo­gicz­ne my­śle­nie: tj. ener­go­osz­częd­ność, tro­ska o te­re­ny zie­lo­ne (w mia­stach i po­za ni­mi), dłu­go­fa­lo­we pla­no­wa­nie – to dzia­ła­nia, któ­re po­zwo­lą osa­dzić firmę/markę wśród spo­łecz­nie od­po­wie­dzial­nych firm. Co wię­cej – zdol­ność do szer­sze­go spoj­rze­nia, ja­ką ko­mu­ni­ku­je dzia­ła­nie na rzecz eko­lo­gii, to tak­że sy­gnał dla klien­ta czy kon­tra­hen­ta, że na­sza fir­ma jest god­na za­ufa­nia, jest sta­łym part­ne­rem, moż­na na niej po­le­gać. Ta­ki wi­ze­ru­nek jest na wa­gę zło­ta.

Ja­kie eko ga­dże­ty są te­raz na to­pie w bran­ży upo­min­ko­wej?

Kla­sycz­ne: no­te­sy, no­tat­ni­ki, ołów­ki – pa­su­ją nie­mal każ­dej bran­ży i na­praw­dę przy­da­ją się od­bior­com. Przy­bo­ry biu­ro­we – post-ity, ale też tem­pe­rów­ki, przy­bor­ni­ki na biur­ko i wie­le in­nych po­moc­ni­ków pra­cy mo­że­my przy­go­to­wać w wer­sji z drew­na czy sza­re­go pa­pie­ru. Po­nad­to: tor­by za­ku­po­we – z za­sa­dy, je­śli uży­wa­my to­reb wie­lo­ra­zo­wych za­miast fo­lió­wek, je­ste­śmy eko. Do­dat­ko­wo, je­śli tor­ba ma ja­sną, na­tu­ral­ną płó­cien­ną bar­wę, po­tę­gu­je wra­że­nie by­cia przy­ja­zną śro­do­wi­sku. Wie­le ga­dże­tów dla dzie­ci mo­że się wpi­sać w trend eco-frien­dly: drew­nia­ne kloc­ki oraz in­ne za­baw­ki, kred­ki, gry – jak np. do­mi­no.

Bar­dziej war­to­ścio­we ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne to wspo­mnia­ne już po­wer ban­ki za­si­la­ne ener­gią sło­necz­ną, pen drive’y w drew­nia­nych opra­wach, ze­sta­wy pi­śmien­ni­cze, a na­wet słu­chaw­ki.

Eko­lo­gia – to te­mat rze­ka, da­je się spraw­nie do­pa­so­wać do każ­dej nie­mal bran­ży. Od­po­wie­dzial­ność spo­łecz­na nie zna prze­cież gra­nic. War­to in­we­sto­wać w eko ga­dże­ty i kształ­to­wać z ich po­mo­cą po­zy­tyw­ny wi­ze­ru­nek

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl