Chy­ba każ­dy z nas kie­dyś grał w pił­kę noż­ną al­bo siat­ków­kę, czy to na lek­cjach wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, czy na po­dwór­ku. Chy­ba każ­dy z nas mniej wię­cej zna za­sa­dy ta­kich gier. I one są bar­dzo in­te­re­su­ją­ce, ale… chy­ba już tro­chę nie­któ­rym się znu­dzi­ły. Dla­te­go co­raz po­pu­lar­niej­sze są no­we, za­ska­ku­ją­co cie­ka­we spor­ty. Co­raz wię­cej mło­dzie­ży spo­ty­ka się, nie po to, aby po­py­kać w pi­łę, ale że­by po­rzu­cać szyb­ko fru­wa­ją­cym dys­kiem!

Fris­bee jest roz­ryw­ką dla każ­de­go. Jest znacz­nie mniej­sze niż pił­ka, dla­te­go ła­two jest je za­brać ze so­bą na pik­nik al­bo wy­jazd. A za­ba­wa za­wsze jest przed­nia! Po­pra­wia ko­or­dy­na­cję, zmu­sza do bie­gu i wy­sił­ku, a to z ko­lei po­zy­tyw­nie wpły­wa na na­szą spraw­ność fi­zycz­ną i psy­chicz­ną. Wy­dzie­la­ją się prze­cież en­dor­fi­ny – ru­sza­my się! Nie­waż­ne czy po­sia­da­my ta­nie fris­bee z lo­go ja­kiejś fir­my, któ­re do­sta­li­śmy od ja­kiejś fir­my czy pro­fe­sjo­nal­ne, ku­pio­ne za kil­ka­set fris­bee spor­to­we. Ba­wić mo­że się każ­dy!

Fris­bee jest rów­nież zna­nym atry­bu­tem dla… mi­ło­śni­ków psów. Tak, na­sze czwo­ro­noż­ne po­cie­chy uwiel­bia­ją bie­gać nie tyl­ko za pi­łecz­ka­mi! Ostat­nio po­pu­lar­ne sta­ły się psie spor­ty, ta­kie jak wła­śnie agi­li­ty, czy­li sko­ki przez prze­szko­dy dla psia­ków oraz dog fris­bee. Czwo­ro­no­gi bie­ga­ją za dys­kiem i pró­bu­ją go zła­pać – jest z tym ma­sa śmie­chu i za­ba­wy.

Każ­dy mo­że zna­leźć dysk dla sie­bie. Fris­bee z na­dru­kiem bę­dzie świet­nym po­my­słem je­śli wie­my, że oso­ba, któ­rą ob­da­ro­wu­je­my lu­bi się ru­szać. Nie dość, że mo­że­my wte­dy spra­wić, że za­kieł­ku­je w niej pa­sja, to mo­że­my wrę­czyć jej pre­zent sper­so­na­li­zo­wa­ny – z na­pi­sem „dla ko­cha­nej sio­stry” al­bo ze śmiesz­nym mo­tyl­kiem. Dla wła­ści­cie­li psów to rów­nież mo­że być ge­nial­ny po­da­rek. Wy­obraź­my so­bie, że za­ma­wia­my fris­bee z na­dru­kiem prze­za­baw­ne­go la­bra­do­ra i da­je­my je wła­ści­cie­lo­wi ta­kie­go wła­śnie, bisz­kop­to­we­go psa. Świet­ny po­mysł, praw­da?

Fris­bee mo­że być też świet­nym na­rzę­dziem dla re­kla­mo­daw­ców. Je­że­li po­sia­da­my fir­mę, któ­ra w ja­kiś spo­sób zaj­mu­je się sprzę­tem spor­to­wym lub odzie­żą dla ak­tyw­nych, fris­bee re­kla­mo­we mo­że być ge­nial­nym po­su­nię­ciem, aby po­ka­zać świa­tu, że ist­nie­je­my.

https://promoshop.pl/Frisbee-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl