Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Fo­to­gra­fia reklamowa

Fotografia reklamowa

Tajniki fotografii reklamowej, czyli jak przyciągnąć uwagę klienta?

Zdję­cia re­kla­mo­we to mo­tor na­pę­do­wy ca­łe­go biz­ne­su. Przed­się­bior­cy prze­ści­ga­ją się w ja­ko­ści swo­ich re­klam, tak aby przy­cią­gnąć uwa­gę, jak naj­więk­szej gru­py lu­dzi. Im wię­cej klien­tów uda im się zy­skać, dzię­ki pro­wa­dzo­nej re­kla­mie, tym więk­szy zysk osiągną. 

Jak przygotować fotografię reklamową, aby właściwie spełniała swoją rolę?

Od­po­wied­nio przy­go­to­wa­na fo­to­gra­fia re­kla­mo­wa wy­ma­ga mię­dzy innymi:

  • od­po­wied­nio wy­ko­na­ne­go zdję­cia pro­duk­tu – wła­ści­wie wy­ko­na­ne zdję­cie wy­ma­ga za­sto­so­wa­nia do te­go ce­lu od­po­wied­nie­go sprzę­tu, wy­ko­rzy­sta­nia miej­sca o od­po­wied­nim oświe­tle­niu, tak aby pro­dukt był jak naj­bar­dziej wi­docz­ny i re­al­ny, a przede wszyst­kim nie­za­kła­ma­ny, tj. aby wszyst­kie de­ta­le da­ne­go pro­duk­tu by­ły do­brze uwi­docz­nio­ne na zdjęciu;
  • wła­ści­wy pro­gram do ob­ra­bia­nia zdjęć – ist­nie­je ca­ły sze­reg róż­ne­go ro­dza­ju pro­gra­mów, któ­re słu­żą do ob­rób­ki gra­ficz­nej zdjęć – jest to przede wszyst­kim Pho­to­shop, ale nie tyl­ko, gdyż do te­go ce­lu z po­wo­dze­niem moż­na wy­ko­rzy­stać rów­nież dar­mo­we pro­gra­my, ta­kie jak Photoscape;
  • po­sia­da­nie wol­ne­go cza­su oraz odro­bi­na orien­ta­cji w pro­ce­sie ob­słu­gi komputera. 

Artystyczna fotografia reklamowa.

Fo­to­gra­fia re­kla­mo­wa wraz z roz­wo­jem no­wo­cze­snych dzia­łań mar­ke­tin­go­wych sta­le się roz­wi­ja. W związ­ku z czym wszyst­kie zdję­cia re­kla­mo­we są co­raz bar­dziej ar­ty­stycz­ne, a do ich two­rze­nia przy­ku­wa się co­raz więk­szą wa­gę. Wszyst­ko po to, aby przy­cią­gnąć uwa­gę co­raz bar­dziej wy­ma­ga­ją­ce­go klien­ta. Te­go ro­dza­ju dzia­ła­nia wy­mu­sza na pro­du­cen­tach przede wszyst­kim wciąż wzra­sta­ją­ca kon­ku­ren­cja na ryn­ku. W związ­ku z czym klien­ci ma­ją co­raz więk­szy wy­bór, a pro­du­cen­ci róż­ne­go ro­dza­ju wy­ro­bów mu­szą się prze­ści­gać w zdo­by­wa­niu no­wej klien­te­li, nie tyl­ko po­przez pro­duk­cję ja­ko­ścio­we­go wy­ro­bu, ale tak­że po­przez umie­jęt­ne przed­sta­wie­nie go w jak naj­lep­szym świetle. 

Gdzie wykonać odpowiednią fotografię produktową?

Chcąc wy­ko­nać, jak naj­lep­sze zdję­cia re­kla­mu­ją­ce dzia­łal­ność na­szej fir­my mo­że­my udać się do pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy prze­pro­wa­dzą ca­ły ten pro­ces za nas. Zaj­mą się nie tyl­ko wy­ko­na­niem od­po­wied­nich zdjęć, ale rów­nież ich ob­rób­ką i opty­ma­li­za­cją. Jed­nak­że nie­kie­dy nie chce­my wy­da­wać mi­lio­nów na kam­pa­nie re­kla­mo­wą i wów­czas mo­że­my po­ku­sić się o wy­ko­na­nie wszyst­kich tych dzia­łań sa­me­mu przy za­sto­so­wa­niu do te­go ce­lu od­po­wied­nich za­so­bów. Mó­wiąc o za­so­bach, cho­dzi tu przede wszyst­kim o wła­ści­wy sprzęt – apa­rat i sta­tyw do wy­ko­ny­wa­nia zdjęć oraz za­in­sta­lo­wa­ny pro­gram do ob­rób­ki fotografii. 

De­cy­du­jąc się na czy­jeś usłu­gi w tym za­kre­sie, war­to naj­pierw przej­rzeć port­fo­lio da­nej fir­my oraz za­po­znać się z opi­nia­mi na je­go te­mat. Pa­mię­ta­jąc o tym, że do­bra fo­to­gra­fia re­kla­mo­wa mu­si przede wszyst­kim za­ska­ki­wać i przy­cią­gać uwa­gę lu­dzi, a rów­no­cze­śnie być sub­tel­na i w od­po­wied­nim świe­tle, we wła­ści­wy spo­sób przed­sta­wiać da­ne pro­duk­ty. Do­bre zdję­cia re­kla­mo­we to po­ło­wa suk­ce­su, gdyż to wła­śnie ona uru­cha­mia ca­ły pro­ces za­ku­po­wy, a tym sa­mym roz­krę­ca i na­pę­dza świat biz­ne­su. Za­tem war­to za­dbać o ja­kość swo­ich zdjęć re­kla­mo­wych i zo­ba­czyć, jak wie­le po­zy­tyw­nych efek­tów te­go dzia­ła­nia osiągniemy.

Po­przed­ni ar­ty­kułFo­to­gra­fia produktowa
Na­stęp­ny ar­ty­kułZe­ro Wa­ste – eko­lo­gicz­na konsumpcja

Przeczytaj koniecznie