Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem dla klien­tów, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne dla firm, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­nież z Tobą.

TEL. : 91 421 3677 • FAX: 91 883 5139

INFO@PROMOSHOP.PL

ul. Leopolda Staffa 12 • 71 – 149 Szczecin

Ciekawe artykuły

Popularne kategorie