Stro­na głów­na Re­cen­zje Pre­zen­ty Flo­wer­box i Gi­ft­box – ory­gi­nal­ność i elegancja

Flowerbox i Giftbox – oryginalność i elegancja

Gdy czekoladki i alkohol odpadają, a klasyczny bukiet kwiatów wysłany pocztą kwiatową to według ciebie zbyt banalne rozwiązanie, to znak, że nadszedł czas, żeby zaprzyjaźnić się z flower boxami. Flowerboxy dla firm i flowerboxy dla klientów.

Pięk­ny bu­kiet czer­wo­nych róż w kla­sycz­nym opa­ko­wa­niu o czar­nej, ma­to­wej bar­wie. To ze­staw, któ­ry nie tyl­ko mo­żesz wy­słać ja­ko klient do fir­my, ale też box, któ­ry spo­koj­nie ja­ko przed­sta­wi­ciel fir­my mo­żesz po­da­ro­wać w ra­mach po­dzię­ko­wa­nia dla wa­szych kon­tra­hen­tów i part­ne­rów han­dlo­wych. To mi­ły upo­mi­nek, wy­raz wdzięcz­no­ści i pa­mię­ci; to znak, że wa­sza re­la­cja han­dlo­wa mo­że się da­lej roz­wi­jać, że do­tych­cza­so­wa współ­pra­ca by­ła owoc­na i że ży­wi­cie na­dzie­ję na to, że kon­tak­ty mię­dzy wa­mi się utrzy­ma­ją. Mno­gość ko­lo­rów bo­xów po­zwa­la kom­po­no­wać wspa­nia­łe ze­sta­wy – mo­żesz stwo­rzyć box w wa­szych fir­mo­wych bar­wach lub do­brać ko­lo­ry tak, że bę­dą współ­gra­ły z iden­ty­fi­ka­cją wi­zu­al­ną obdarowanego.

Flo­wer­bo­xy świet­nie spraw­dza­ją się na li­nii klient – fir­ma. Klient, otrzy­mu­jąc ta­ki po­da­ru­nek, na pew­no wy­ro­bi so­bie o fir­mie do­bre zda­nie, a kwia­ty od te­raz bę­dą się mu ko­ja­rzy­ły z przed­się­bior­stwem, od któ­re­go box otrzy­mał. Wy­sy­ła­jąc ta­ki pre­zent mo­że­cie być pew­ni, że na­wią­że się mię­dzy wa­mi a klien­tem ro­dzaj spe­cy­ficz­nej re­la­cji, opar­tej na prze­ka­zie pod­pro­go­wym i nie­świa­do­mym od­dzia­ły­wa­niu na emo­cje oraz wpły­wa­niu na pod­świa­do­mość. To do­bre na­rzę­dzie mar­ke­tin­go­we, któ­re w no­wo­cze­snych przed­się­bior­stwach po­win­no być suk­ce­syw­nie wdra­ża­ne. Nie­zwy­kle istot­nym ele­men­tem re­la­cji klient – fir­ma jest prze­cież utrzy­ma­nie klien­ta. To za­da­nie oka­zu­je się czę­sto na­wet trud­niej­sze od po­zy­ska­nia go. Mu­si­my bo­wiem za­ofe­ro­wać mu coś wię­cej niż tyl­ko sam pro­dukt, po­ka­zać, że nam na nim za­le­ży, że nie jest on dla nas tyl­ko ele­men­tem na­sze­go pla­nu sprze­da­żo­we­go, dzię­ki któ­re­mu bę­dzie­my mo­gli zre­ali­zo­wać za­ło­żo­ną wy­so­kość zby­tu, ale że jest człon­kiem oto­cze­nia fir­my, człon­kiem istot­nym i podmiotowym.

Flo­wer­box to na pew­no roz­wią­za­nie ory­gi­nal­ne, a co za tym idzie: za­pa­da­ją­ce w pa­mięć. Pierw­szy flo­wer­box pa­mię­ta się dłu­go. Po­sta­raj się, że­by klient swój pierw­szy box otrzy­mał wła­śnie od cie­bie! Nie zmar­nuj nie­po­wta­rzal­nej, je­dy­nej i wy­jąt­ko­wej szan­sy na to, by w pro­sty spo­sób za­ko­do­wać się w umy­śle klien­ta. Da­je to oka­zję ku te­mu, by two­ja fir­ma pro­mo­wa­na by­ła za po­mo­cą mar­ke­tin­gu szep­ta­ne­go. A o za­le­tach te­go ro­dza­ju re­kla­my nie trze­ba chy­ba ni­ko­mu mówić.

Flowerboxy podarunkowe.

Czy flo­wer­bo­xy spraw­dza­ją się tyl­ko w kon­tak­tach biz­ne­so­wych? Oczy­wi­ście, że nie! Ta­kie bo­xy po­zwa­la­ją nam wy­ra­zić na­szą wdzięcz­ność i pa­mięć o kon­kret­nej oso­bie. Ta­ki ze­staw, sto­ją­cy w kuch­ni, nie dość, że bę­dzie sty­lo­wą ozdo­bą, do­dat­kiem, któ­ry do­da po­miesz­cze­niu cha­rak­te­ru, to na pew­no bę­dzie ob­da­ro­wa­ne­mu przy­po­mi­nał o nas. Dzień Ko­biet, Wa­len­tyn­ki, Dzień Mat­ki, Dzień Oj­ca, Dzień Bab­ci i Dzień Dziad­ka – oka­zji, by wrę­czyć naj­bliż­szym flo­wer­box jest co nie mia­ra. A jest jesz­cze Dzień Na­uczy­cie­la, są imie­ni­ny sze­fo­wej, ktoś od­cho­dzi z pra­cy i wy­pa­da go po­że­gnać ja­kimś upo­min­kiem. Flo­wer box w każ­dym z tych przy­pad­ków spraw­dzi się znakomicie!

Ko­rzy­sta­my z in­spi­ra­cji, któ­re do­star­cza nam kwia­ciar­nia Zie­lo­na Mo­da Szczecin

W ofer­cie rów­nież: Hyg­ge Box, Hyg­ge­box, Hyg­ge­bo­xy, Hyg­ge Chri­st­mas, Flo­wer­bo­xy, Gi­ft­bo­xy, Gift box, Flo­wer box

Przeczytaj koniecznie