Za­le­ty ko­rzy­sta­nia z fir­mo­wych po­la­rów z na­dru­ka­mi

W za­leż­no­ści od pro­fi­lu dzia­łal­no­ści pra­cow­ni­cy przed­się­bior­stwa po­win­ni mieć do­stęp do odzie­ży fir­mo­wej. Jed­nym z naj­bar­dziej prak­tycz­nych ro­dza­jów ubrań pra­cow­ni­czych są blu­zy z po­la­ru – tka­ni­ny, któ­ra jest cie­pła, wy­trzy­ma­ła, ła­two utrzy­mu­je się w czy­sto­ści, a przy tym jest es­te­tycz­na. Do­dat­ko­wo moż­na na niej umie­ścić fir­mo­we lo­go lub re­kla­mę.

Dla­cze­go war­to za­in­we­sto­wać w po­la­ry fir­mo­we?

Blu­zy z po­la­ru są przede wszyst­kim wy­god­ne i za­pew­nia­ją cie­pło, co jest szcze­gól­ne istot­ne dla pra­cow­ni­ków ma­ga­zy­nów, ku­rie­rów, kie­row­ców, a tak­że osób za­trud­nio­nych na pro­duk­cji oraz ope­ra­to­rów ma­szyn bu­dow­la­nych. War­to za­in­we­sto­wać w po­la­ry fir­mo­we z lo­go. Dzię­ki te­mu przed­się­bior­stwo za­pew­ni pra­cow­ni­kom jed­no­li­ty ubiór, na­to­miast fir­ma sta­nie się bar­dziej roz­po­zna­wal­na wśród kon­ku­ren­cji. Es­te­tycz­ne po­la­ry fir­mo­we z na­dru­kiem po­zy­tyw­nie wpły­nął na wi­ze­ru­nek przed­się­bior­stwa, a przy tym bę­dą sta­no­wi­ły nie­dro­gą for­mę re­kla­my. Rów­nież pra­cow­ni­cy biur, szko­le­niow­cy, przed­sta­wi­cie­le han­dlo­wi, sprze­daw­cy oraz ser­wi­san­ci bę­dą do­brze pre­zen­to­wa­li się w po­la­rach z fir­mo­wym lo­go – bę­dą oni pra­co­wa­li w kom­for­to­wych wa­run­kach i jed­no­cze­śnie sku­tecz­nie pro­mo­wa­li ofe­ro­wa­ne usłu­gi.

W ak­cjach pro­mo­cyj­nych ide­al­nie spraw­dzą się po­la­ry re­kla­mo­we, któ­re moż­na wy­ko­rzy­stać np. ja­ko upo­min­ki dla sta­łych kon­tra­hen­tów, na­gro­dy w pro­gra­mach lo­jal­no­ścio­wych lub bez­płat­ne do­dat­ki do więk­szych za­ku­pów. Re­kla­ma umiesz­czo­na na blu­zach po­la­ro­wych z pew­no­ścią zwró­ci uwa­gę, je­śli bę­dą ją no­si­li wo­lon­ta­riu­sze, ho­stes­sy oraz spor­tow­cy.