Fi­li­żan­ki re­kla­mo­we czy jak kto wo­li fi­li­żan­ki z na­dru­kiem to świet­ny spo­sób na pro­mo­cję. Nie trze­ba chy­ba tej kwe­stii spe­cjal­nie ni­ko­mu wy­ja­śniać, gdyż ro­zu­mie się to sa­mo przez się. To przy­kła­dy tzw. ga­dże­tów re­kla­mo­wych, a te za­wsze są mi­le wi­dzia­ne wśród osób, któ­re je otrzy­mu­ją. Po­za tym, ta­ka re­kla­ma do­słow­nie wy­cho­dzi do lu­dzi, a o to prze­cież fak­tycz­nie cho­dzi wszyst­kim, któ­rzy w tej bran­ży pra­cu­ją.
Re­kla­ma w obec­nej do­bie to ob­szar na­der in­ten­syw­nie się roz­wi­ja­ją­cy. Na ryn­ku funk­cjo­nu­je gros firm, któ­re świad­czą sze­ro­ki wa­chlarz usług w tym za­kre­sie. Z dru­giej stro­ny, ta­ko­we punk­ty usłu­go­we nie na­rze­ka­ją na brak klien­tów, bo tych na­wet sys­te­ma­tycz­nie przy­by­wa. Nie ma się zresz­tą cze­mu dzi­wić, po­nie­waż co rusz trze­ba się pro­mo­wać, że­by za­ist­nieć w świa­do­mo­ści spo­łecz­nej. Ma­ło te­go, nie wy­star­czy już w dzi­siej­szych cza­sach re­kla­ma li tyl­ko w re­alu, ale rów­nież ko­niecz­na jest prze­myśl­na pro­mo­cja w sie­ci. Dla­cze­go? Mu­si­my so­bie uzmy­sło­wić, że funk­cjo­nu­je­my w dwóch świa­tach: re­al­nym i wir­tu­al­nym i dla­te­go mu­si­my ist­nieć w tych dwóch ob­sza­rach. No cóż, ta­kie wa­run­ki za­ist­nia­ły i trze­ba się do nich do­sto­so­wać. Nic na to nie po­ra­dzi­my, na­wet je­śli nam się to nie po­do­ba.
Wróć­my jesz­cze na chwi­lę do sa­mej re­kla­my, bo war­to chy­ba zgłę­bić nie­co jej isto­tę, że­by wie­dzieć, na czym tak na­praw­dę po­le­ga jej od­dzia­ły­wa­nie na po­ten­cjal­ne­go klien­ta. Re­kla­ma jest wszę­dzie: w in­ter­ne­cie, w te­le­wi­zji, w pra­sie, w ra­diu, w te­le­wi­zji oraz w na­szym oto­cze­niu w po­sta­ci róż­nych bil­l­bo­ar­dów, szyl­dów, neo­nów czy roll-upów. Do te­go do­cho­dzą jesz­cze wspo­mnia­ne na wstę­pie ni­niej­sze­go ar­ty­ku­łu ga­dże­ty re­kla­mo­we, czy­li fi­li­żan­ki z na­dru­kiem, smy­cze z lo­go, ko­szul­ki re­kla­mo­we i in­ne te­go ty­pu rze­czy. Na­wia­sem mó­wiąc ta­kie fi­li­żan­ki re­kla­mo­we czy pa­ra­so­le z lo­go oprócz funk­cji re­kla­mo­wej peł­nią przede wszyst­kim funk­cje użyt­ko­we i to chy­ba spra­wia, że lu­dzie po pro­stu chęt­nie je przyj­mu­ją. W koń­cu ka­wa sma­ku­je iden­tycz­nie z fi­li­żan­ki z na­dru­kiem i z fi­li­żan­ki bez nie­go. De fac­to li­czy się jed­nak ga­tu­nek ka­wy i spo­sób jej za­pa­rze­nia.

https://promoshop.pl/filizanki-z-nadrukiem-firmowe-serwisy

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl