Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Fi­li­żan­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go firmy

Filiżanki reklamowe z nadrukiem logo firmy

Każdy przyzna, że filiżanki reklamowe z nadrukiem logo i gorącą kawą w środku to dobry sposób, by zrobić wrażenie na klientach i kontrahentach, których gościmy w firmie. NIe zapominajmy także, że mogą one stać się limitowanym, eleganckim i stylowym pomysłem na prezent. Firmowe filiżanki z nadrukiem niosą zupełnie inne przesłanie niż standardowe, masowo rozdawane kubki reklamowe – są wykwintne i dodają prestiżu. A w firmie, gdy kontrahent poprosi o espresso lub cappucino, są wręcz nieodzowne.

Tak jak w przypadku kubka reklamowego, filiżanki z logo zaspokajają praktyczne potrzeby. Są użyteczne i czasem kruche – wiadomo, że to delikatny produkt, stąd często bywa potrzebne są nowe zestawy, ponieważ nietrudno je uszkodzić czy stracić. Filiżanki z nadrukiem to dobry pomysł, gdy nie chcemy się zanadto spoufalać lub chcemy szczególnie docenić klienta czy kontrahenta. Dodajmy, że wcale nie jest to gadżet zarezerwowany tylko dla producentów napojów, kawy, czy herbat.

Fi­li­żan­ki re­kla­mo­we to też es­te­tycz­ny ga­dżet, któ­ry cie­szy oko. Mo­że­my wy­bie­rać z kla­sycz­nych form, mo­że­my zde­cy­do­wać się na no­wo­cze­sny de­sign, by w ten spo­sób na­wią­zać do cha­rak­te­ru fir­my, któ­rej wi­zy­tów­ką ma­ją być ta­kie fi­li­żan­ki. W prze­ci­wień­stwie do kub­ka – tu po­win­ni­śmy po­sta­wić na ele­gan­cję i dys­kre­cję, czy­li de­li­kat­ne znakowanie.

Obok de­si­gnu mu­si­my zwró­cić też uwa­gę na prze­zna­cze­nie ta­kich fi­li­ża­nek. Wie­le z nich bę­dzie uni­wer­sal­nych, jed­nak – in­we­stu­jąc już w ta­ki ga­dżet re­kla­mo­wy, jak fi­li­żan­ki z na­dru­kiem, po­win­ni­śmy roz­dzie­lić te naj­więk­sze do her­ba­ty czy cap­puc­ci­no, drob­niej­sze do „ma­łej czar­nej”, a naj­mniej­sze do espres­so. Ta­ki wa­chlarz róż­nych form do­dat­ko­wo po­zwo­li za­zna­czyć, że zna­my się na rze­czy. To zaś do­dat­ko­wo za­punk­tu­je na rzecz wi­ze­run­ku marki.

Poważny wizerunek.

Por­ce­la­no­we na­czy­nia są pre­sti­żo­we, a fi­li­żan­ki bar­dziej ele­ganc­kie niż kub­ki. Co osią­gnie­my, wrę­cza­jąc kon­tra­hen­to­wi fi­li­żan­ki fir­mo­we? Ta­kie pre­zen­ty po­zwo­lą za­cho­wać zdro­wy dy­stans (je­śli ta­ki jest nam w kon­tak­tach po­trzeb­ny). Mo­że­my go, oczy­wi­ście, kon­tro­lo­wać, wy­bie­ra­jąc do­dat­ki do ta­kie­go upo­min­ku re­kla­mo­we­go: do­da­jąc coś słod­kie­go mo­że­my skró­cić dy­stans, wy­bie­ra­jąc w pre­zen­cie ka­wę, czy mo­że zdo­bio­ną ły­żecz­kę – pod­nie­sie­my jesz­cze wy­żej war­tość te­go dro­bia­zgu. Na pew­no war­to mieć w za­na­drzu ład­ny ze­staw fi­li­ża­nek z lo­go re­pre­zen­to­wa­nej przez nas mar­ki – ni­gdy nie wia­do­mo, kie­dy przyj­dzie po­ra, by zro­bić wra­że­nie na ja­kimś sma­ko­szu ka­wy czy en­tu­zja­ście herbaty.

Jak wi­dać, fi­li­żan­ki re­kla­mo­we nie są wca­le za­re­zer­wo­wa­ne dla pro­du­cen­tów ka­wy i her­ba­ty – fir­mo­wy ze­staw mo­że pod­kre­ślić so­lid­ność i za­zna­czyć wy­so­ką po­zy­cję wśród klien­tów i kontrahentów.

Z uwa­gi na to, że co­dzien­nie wy­pi­ja­my ogrom­ne ilo­ści ka­wy i her­ba­ty w wie­lu od­mia­nach, war­to pa­mię­tać, że od­po­wied­nio uży­wać po­win­ni­śmy róż­nych na­czyń. Od­po­wied­ni do­bór szkla­nek, kub­ków i fi­li­ża­nek po­pra­wi wa­lo­ry sma­ko­we i es­te­tycz­ne ser­wo­wa­ne­go na­po­ju. War­to też roz­wa­żyć za­kup ca­łe­go ze­sta­wu – ser­wi­su do ka­wy z na­dru­kiem z ce­ra­mi­ki lub porcelany.

Jak wybrać filiżanki do kawy? 

Fi­li­żan­ki do espres­so – stan­dar­do­wa po­jem­ność to 50ml – 80ml, naj­le­piej wy­ko­na­ne z gru­bej por­ce­la­ny lub por­ce­li­tu, któ­re do­brze utrzy­mu­ją cie­pło. Kształt po­wi­nien być zbli­żo­ny do V, tak by moż­na nią by­ło del­kat­nie za­krę­cić w dło­niach, by uwol­nić wię­cej aromatu.

Fil­żan­ki do ca­puc­ci­no – ma­ją zwy­kle po­jem­ność 150ml – 180ml, kształt mo­że być nie­co bar­dzij pół­ko­li­sty. Kształt fi­li­ża­nek do cap­pu­ci­no po­wi­nien unie­moż­li­wiać szyb­kie wy­sty­gnię­cie ka­wy pod war­stwą mlecz­nej pia­ny – im grub­sza izo­la­cja tym dłu­zej ka­wa zo­sta­je go­rą­ca. Waż­ny, by przed po­da­niem cap­pu­ci­no fi­li­żan­ka zo­sta­ła podgrzana.

Szklan­ki do lat­te i mac­chia­to – przy­ję­ło się, że lat­te po­da­je się w wą­skich, gru­bych szklan­kach o po­jem­no­ści 250ml – 300ml, po­nie­waż za­kla­sy­fi­ko­wa­ne są ja­ko de­se­ro­wa na­po­je ka­wo­we, stąd es­te­ty­ka cu­kier­ni. Szklan­ki spra­wia­ją, że ka­wa sty­gnie szyb­ciej, stąd ta­ką ka­wę po­da­je się na krót­kie, ro­bo­cze spotkania.

Filiżanki jako wytworne i prestiżowe gadżety reklamowe w firmie. 

Ga­dże­ty re­kla­mo­we ofe­ro­wa­ne przez przed­się­bior­stwa zna­ne są więk­szo­ści z nas – jed­ni z nas oso­bi­ście mo­gli je spraw­dzić. Roz­da­wa­ne są one w fir­mach, pry­wat­nych ośrod­kach zdro­wia i po­zo­sta­łych miej­scach, w któ­rych tro­skli­wość o klien­ta ma ol­brzy­mie zna­cze­nie. Czy jed­nak ta­kie ak­ce­so­ria jak bez­płat­ne dłu­go­pi­sy, po­wer­ban­ki i no­te­sy są naj­lep­szym wy­bo­rem? Na­tu­ral­nie, je­śli sy­tu­acja fi­nan­so­wa fir­my nie po­zwa­la na na­by­cie lep­szej ja­ko­ści ga­dże­tów to jest to na­tu­ral­nie do­bry wy­bór. Za to te fir­my, któ­re chcia­ły­by po­sta­wić na tro­chę lep­sze ga­dże­ty re­kla­mo­we mo­gą ku­pić cho­ciaż­by fi­li­żan­ki re­kla­mo­we. Oczy­wi­ście naj­le­piej, aby by­ły stwo­rzo­ne w naj­lep­szej ja­ko­ści i z ma­te­ria­łu, któ­rym jest por­ce­la­na. War­to, aby oczy­wi­ście by­ły to fi­li­żan­ki z na­dru­kiem, w re­zul­ta­cie zna­ko­mi­cie bę­dą one speł­niać swo­ją ro­lę, ja­ką jest re­kla­ma. Ta­kie fi­li­żan­ki z lo­go nie są ja­kimś spe­cjal­nie wiel­kim wy­dat­kiem, nie są z dru­giej stro­ny tak ta­nie jak no­te­sy bądź ołów­ki. War­to in­we­sto­wać w te­go ro­dza­ju re­kla­mę. Pre­zent ta­ki do­sko­na­le spraw­dzi się tam, gdzie ko­niecz­ne bę­dzie przy­go­to­wa­nie nie­co bar­dziej szy­kow­ne­go pre­zen­tu pro­mu­ją­ce­go firmę.

Ozdobnie i funkcjonalnie. 

Fi­li­żan­ki z lo­go fir­my to pro­dukt eks­klu­zyw­ny, któ­ry za­wsze się spraw­dzi, a co istot­ne da za­mie­rzo­ny sku­tek. Nie­ma­ła rzecz, a jed­nak mo­że przy­czy­nić się do wy­bor­ne­go utrzy­ma­nia kon­tak­tu ze swo­imi klien­ta­mi. To­też je­śli nad­cho­dzą świę­ta, even­ty, ban­kie­ty czy też wy­sta­wy, to fi­li­żan­ki z lo­go fir­my za­pre­zen­tu­ją się za­wsze od­po­wied­nio, a co naj­waż­niej­sze bę­dą mo­gły być spre­zen­to­wa­ne wie­lu oso­bom. Nie ma nic lep­sze­go niż re­kla­ma z ust do ust dzię­ki któ­rej o da­nej fir­mie mo­że do­wie­dzieć się znacz­nie wię­cej osób, któ­re tak­że przyj­dą po da­ne pro­duk­ty czy też usługi.

Przeczytaj koniecznie