Stro­na głów­na Cie­ka­wost­ki Oka­zja – EPSON Work­For­ce Pro WF-C869 RDTWFOSTATNIA SZTUKA.

Okazja – EPSON WorkForce Pro WF-C869 RDTWFOSTATNIA SZTUKA.

EPSON Work­For­ce Pro WF-C869 RDTWF

No­wy, nie­uży­wa­ny, ory­gi­nal­nie, fa­brycz­nie za­pa­ko­wa­ny na palecie !!!

Śred­nia ce­na ryn­ko­wa: 18.000 zł brut­to (sprawdź tu­taj)

Na­sza ce­na sprze­da­ży 13.000 zł brutto. 

W kom­ple­cie ze­staw to­ne­rów na 20.000 ko­pii czar­no bia­łych i kolorowych. 

Wy­sta­wia­my FVAT. Gwa­ran­cja !

Trans­port gra­tis – ku­rier pa­le­ta lub od­biór własny. 

Sprze­da­my fa­brycz­nie no­wą, peł­no­spraw­ną i ory­gi­nal­nie za­pa­ko­wa­ną na pa­le­cie dru­kar­kę biu­ro­wą – su­per wy­daj­ne urzą­dze­nie mul­ti­funk­cyj­ne EPSON Work­For­ce Pro WF-C869 RDTWF.

Link do da­nych tech­nicz­nych urzą­dze­nia na stro­nie producenta

Da­ne:

- for­mat: A3
– urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyj­ne 4 w 1 (Dru­ko­wa­nie, Ska­no­wa­nie, Ko­pia, Fax)
– Re­pla­ce­able Ink Pack Sys­tem (RIPS)
– 4800 x 1200 DPI
– dwu­stron­ny ADF
– Wi-Fi Di­rect, Host USB, In­ter­fejs Ether­net (1000 Base‑T/ 100-Ba­­se TX/ 10-Ba­­se­­‑T), USB Hi-Spe­­ed — zgod­ny ze spe­cy­fi­ka­cją USB 2.0, Bez­prze­wo­do­wa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Złą­cze USB 2.0 ty­pu A (2x), USB 3.0 Ty­pe B
– au­to­ma­tycz­ny druk dwu­stron­ny du­plex (A4/A3)

Su­per­wy­daj­ne dru­ko­wa­nie. Oszczę­dzaj ener­gię i zmniejsz ilość od­pa­dów dzię­ki te­mu nie­za­wod­ne­mu urzą­dze­niu wie­lo­funk­cyj­ne­mu 4 w 1, któ­re za­pew­nia prze­wi­dy­wal­ne kosz­ty dru­ku oraz mi­ni­mal­ną obsługę.

Dru­kuj 84 000 stron1 bez ko­niecz­no­ści wy­mia­ny ma­te­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych — ta ide­al­na dru­kar­ka biz­ne­so­wa ko­rzy­sta z su­per­wy­daj­ne­go sys­te­mu Re­pla­ce­able Ink Pack Sys­tem (RIPS) fir­my Ep­son. Ob­niż licz­bę prze­sto­jów i ogra­nicz wpływ na śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne, zmniej­sza­jąc zu­ży­cie ener­gii do 95 procent1 oraz ilość od­pa­dów do 99 procent1. Dru­kar­ka ko­rzy­sta z tech­no­lo­gii Pre­ci­sion­Co­re, zna­nej ze swej szyb­ko­ści, ja­ko­ści, nie­za­wod­no­ści i wydajności.

Wy­druk 84 000 stron bez prze­sto­jów. Dzię­ki su­per­wy­daj­nym po­jem­ni­kom z atra­men­tem wy­dru­ku­jesz na­wet 84 000 stron bez wy­mia­ny atramentu1. Tym sa­mym mo­żesz uzy­skać do 4,5 ra­zy wię­cej wy­dru­ków niż w przy­pad­ku ko­lo­ro­wych dru­ka­rek la­se­ro­wych i kopiarek2. To spra­wia, że czas dzia­łań kon­ser­wa­cyj­nych ob­ni­ża się aż o 98 procent2, po­nie­waż atra­ment trze­ba wy­mie­niać bar­dzo rzadko.

Naj­lep­szy wy­bór – Dru­kar­ka wy­po­sa­żo­na zo­sta­ła w naj­bar­dziej za­awan­so­wa­ną gło­wi­cę dru­ku­ją­cą Pre­ci­sion­Co­re fir­my Ep­son za­pro­jek­to­wa­ną do użyt­ku w fir­mach. Ale to nie wszyst­ko! W po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cyj­nych ko­lo­ro­wych dru­ka­rek la­se­ro­wych urzą­dze­nie zu­ży­wa do 95 pro­cent mniej ener­gii, co jest efek­tem za­sto­so­wa­nia w nim tech­no­lo­gii nie­ge­ne­ru­ją­cej cie­pła. Jest ab­so­lut­nie bez­kon­ku­ren­cyj­ne — po­zwa­la na na­wet 99-pro­­ce­n­to­­wą re­duk­cję ilo­ści od­pa­dów w sto­sun­ku do dru­ka­rek i ko­pia­rek la­se­ro­wych oraz jest od nich na­wet o 23% cichsze2.

Więk­sza wy­daj­ność pod­czas pra­cy – Dru­ko­wa­nie pierw­szej stro­ny trwa do trzech i pół ra­zy kró­cej niż w przy­pad­ku urzą­dzeń konkurencyjnych2. Czas ocze­ki­wa­nia na wy­dru­ki oraz od­le­głość do dru­kar­ki są zmi­ni­ma­li­zo­wa­ne, po­nie­waż urzą­dze­nie zo­sta­ło za­pro­jek­to­wa­ne ja­ko współdzielone.

Stwo­rzo­na dla biz­ne­su – Sze­ro­ki wa­chlarz pro­gra­mów i na­rzę­dzi do bez­piecz­ne­go dru­ko­wa­nia, wy­daj­ne­go ska­no­wa­nia oraz zdal­ne­go za­rzą­dza­nia urzą­dze­nia­mi uła­twi or­ga­ni­za­cję pra­cy. Dzię­ki NFC oraz łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej moż­na dru­ko­wać z urzą­dzeń prze­no­śnych. Ob­słu­ga urzą­dze­nia jest in­tu­icyj­na za spra­wą in­ter­fej­su i ekra­nu do­ty­ko­we­go, któ­re są po­dob­ne do sto­so­wa­nych w smart­fo­nach. Ep­son Open Plat­form i współ­pra­ca z nie­za­leż­ny­mi pro­du­cen­ta­mi opro­gra­mo­wa­nia są źró­dłem do­dat­ko­wych roz­wią­zań, np. apli­ka­cji do za­rzą­dza­nia dru­kiem Pa­per­Cut. Dru­kar­ka zo­sta­ła za­pro­jek­to­wa­na z my­ślą o in­ten­syw­nym użyt­ko­wa­niu, dla­te­go po­daj­nik na pa­pier oraz po­zo­sta­łe ele­men­ty są trwa­łe i wytrzymałe.

SPECYFIKACJA

 • Metoda drukowania
  Gło­wi­ca dru­ku­ją­ca PrecisionCore™
  Konfiguracja dysz
  800 dysz czar­nych, 800 dysz na kolor
  Minimalna wielkość kropel
  4,6 pl, Z tech­no­lo­gią kro­pli o zmien­nej wielkości
  Technologia tuszów
  Re­pla­ce­able Ink Pack Sys­tem (RIPS)
  Wydajność
  Śred­nia gru­pa robocza
  Wielofunkcyjny
  Dru­ko­wa­nie, Ska­no­wa­nie, Ko­pia, Fax
 • Czas do momentu otrzymania pierwszej strony
  Cza­r­no-bia­­ły 6 sekund(y), Co­lo­ur 6 sekund(y)
  Szybkość druku ISO/IEC 24734
  24 Str./min. Mo­no­chro­ma­tycz­ny, 24 Str./min. Colour
  Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734
  16 str. A4/min Mo­no­chro­ma­tycz­ny, 16 str. A4/min Co­lo­ur
  Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)
  13 Str./min. Mo­no­chro­ma­tycz­ny, 13 Str./min. Colour
  Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)
  11 str. A4/min Mo­no­chro­ma­tycz­ny, 11 str. A4/min Co­lo­ur
  Szybkość druku
  35 Str./min. Mo­no­chro­ma­tycz­ny (pa­pier zwy­kły), 35 Str./min. Co­lo­ur (pa­pier zwykły)
  Rozdzielczość drukowania
  4.800 x 1.200 DPI
  Ilość wydruków
  75.000 Stron na miesiąc
  Recommended Duty Cycle
  2.000 – 10.000 Stron na miesiąc
  Kolory
  Czar­ny, Cy­jan, Żół­ty, Magenta
 • Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń)
  25 ipm with ADF scan 200 dpi (flat­bed) 4 sec. with flat­bed scan; 200 dpi (with ADF)
  Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerń)
  45 ipm with ADF scan; 200 dpi (with ADF)
  Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)
  25 ipm with ADF scan 200 dpi (flat­bed) 4 sec. with flat­bed scan; 200 dpi (with ADF)
  Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)
  45 ipm with ADF scan; 200 dpi (with ADF)
  Rozdzielczość skanowania
  1.200 DPI x 2.400 DPI (po­zio­mo x pionowo)
  Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)
  600 DPI x 600 DPI (po­zio­mo x pionowo)
  Zaawansowana integracja dokumentu
  Ska­no­wa­nie do e‑maila, Ska­no­wa­nie na FTP, Ska­no­wa­nie do ka­ta­lo­gu, Kom­pu­ter (Ep­son Do­cu­ment Cap­tu­re Pro), Mi­cro­soft Sha­re­Po­int z Ep­son Do­cu­ment Cap­tu­re Pro, Pa­mięć USB
  Formaty edycji
  JPEG, TIFFPDF
  Typ skanera
  czuj­nik kon­tak­to­wy ob­ra­zu (CIS)
 • Rodzaj faksu
  Wy­sła­nie fak­sów cza­r­no-bia­­łych i ko­lo­ro­wych z po­zio­mu urządzenia
  Szybkość transmisji faksów
  Do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
  Tryb korekcji błędów
  Faks CCITU/ITU Group3 z try­bem ko­rek­cji błędów
  Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)
  2.000 nu­me­ry i nazwy
  Pamięć stron
  Do 550 stron/6MB (ITU‑T, ta­be­la nr 1)
  Funkcje faksu
  Fak­so­wa­nie za po­mo­cą kom­pu­te­ra, Z fak­su na e‑mail, Od­biór i za­pis, Au­to­ma­tycz­ne po­now­ne wy­bie­ra­nie, Szyb­kie wy­bie­ra­nie, Prze­sy­ła­nie fak­su do fol­de­ra, Książ­ka adresowa
 • Szybkość kopiowania
  Do 21 ipm Co­lo­ur, Do 22 ipm Black
  *Sim­plex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
  Rozdzielczość kopiowania (dpi)
  600 x 1200
  Pomniejszanie/Powiększanie
  25 % – 400 % Au­to fit function
  Maksymalna liczba kopii
  999
  Maksymalny rozmiar kopii
  A3
 • Protokoły wydruków sieciowych
  LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, IPPS, PTP przez IP, DPS przez IP, IS, Bonjour/Airprint
  Protokoły administracji sieciowej
  HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
  Protokoły skanowania sieciowego
  Net­BIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
  Przyłącza
  Wi-Fi Di­rect, Host USB, In­ter­fejs Ether­net (1000 Base‑T/ 100-Ba­­se TX/ 10-Ba­­se­­‑T), USB Hi-Spe­­ed — zgod­ny ze spe­cy­fi­ka­cją USB 2.0, Bez­prze­wo­do­wa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Złą­cze USB 2.0 ty­pu A (2x), USB 3.0 Ty­pe B
  Bezpieczeństwo w sieci WLAN
  WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 En­ter­pri­se (AES)
  Protokoły sieciowe
  TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
 • Formaty papieru
  A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (ko­per­ta), C5 (ko­per­ta), C6 (ko­per­ta), DL (ko­per­ta), Nr 10 (ko­per­ta), Let­ter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, HLT, EXE, Le­gal, Tabloid
  Automatyczny podajnik dokumentów
  50 Stro­ny
  Odpowiednia gramatura papieru
  64 g/m² – 300 g/m²
  Dwustronne
  Tak
  Pojemność podajnika papieru
  250 Ar­ku­sze
  Pojemność podajnika papieru
  835 Ar­ku­sze W stan­dar­dzie, 1.835 Ar­ku­sze maksymalnie
  Standard paper tray(s)
  Po­daj­nik uni­wer­sal­ny na 85 ar­ku­szy, 250-she­­et pa­per tray, 500-She­­et pa­per tray
  Opcjonalne podajniki papieru
  500-ar­ku­­szo­­wy po­daj­nik na pa­pier x 2, Cabinet
  Maksymalna ilość podawanego papieru
  1.835
  Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)
  Tak
  Liczba przegródek do papieru
  3
 • Nazwa podawanego papieru
  RASF
  Formaty papieru
  A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (ko­per­ta), C5 (ko­per­ta), C6 (ko­per­ta), DL (ko­per­ta), Let­ter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Nie­stan­dar­do­we, Le­gal, Exe­cu­ti­ve, SRA3, Ta­blo­id
  Rozmiary specjalne
  Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
  Kompatybilna gramatura papieru
  64 g/m² – 300 g/m²
  Pojemność podajnika 1
  85 80gsm
  Rodzaj nośnika
  Pa­pier zwy­kły, Pa­pier ma­ku­la­tu­ro­wy, Pa­pier ko­lo­ro­wy, Pa­pier fir­mo­wy, Fo­to­gra­ficz­ny pa­pier błysz­czą­cy Glos­sy Pho­to Paper
 • Nazwa podawanego papieru
  C1
  Formaty papieru
  A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Let­ter, HLT, Le­gal, Exe­cu­ti­ve, Tabloid
  Kompatybilna gramatura papieru
  64 g/m² – 200 g/m²
  Pojemność podajnika 1
  250 80gsm
  Rodzaj nośnika
  Pa­pier zwy­kły, Pa­pier ma­ku­la­tu­ro­wy, Pa­pier ko­lo­ro­wy, Pa­pier firmowy
 • Nazwa podawanego papieru
  C2
  Formaty papieru
  A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Let­ter, HLT, Le­gal, Executive
  Kompatybilna gramatura papieru
  64 g/m² – 200 g/m²
  Pojemność podajnika 1
  500 80gsm
  Rodzaj nośnika
  Pa­pier zwy­kły, Pa­pier ma­ku­la­tu­ro­wy, Pa­pier ko­lo­ro­wy, Pa­pier firmowy
 • Nazwa podawanego papieru
  Druk dwu­stron­ny
  Formaty papieru
  A3, A4, A5, B4, B5, B6, Let­ter, Le­gal, Exe­cu­ti­ve, Tabloid
  Kompatybilna gramatura papieru
  64 g/m² – 150 g/m²
 • Zużycie energii
  TEC 0,3 kWh/week, 40 W (ko­pio­wa­nie au­to­no­micz­ne, wzo­rzec nor­my ISO/IEC 24712), 1,6 W (tryb uśpie­nia), 20 W Go­to­wy, 0,5 W (wy­łą­czyć),  ENERGY STAR® qu­ali­fied
  Napięcie zasilania
  AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
  Wymiary produktu
  787‎ x 758 x 621 mm (Sze­ro­kość x Głę­bo­kość x Wysokość)
  Waga produktu
  64,1 kg
  Kompatybilne systemy operacyjne
  Ci­trix Xe­nApp 7.x, Li­nux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mi­cro­soft Win­dows Vi­sta (wer­sja 32-bi­­to­­wa­­/64-bi­­to­­wa), Mi­cro­soft Win­dows XP (Ho­me Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Win­dows 10, Win­dows 7, Win­dows 7 x64, Win­dows 8 (32/64 bit), Win­dows 8.1, Win­dows 8.1 x64 Edi­tion, Win­dows Se­rver 2003 (32/64-bi­­to­­wy), Win­dows Se­rver 2008 (32/64-bi­­to­­wy), Win­dows Se­rver 2008 R2, Win­dows Se­rver 2012 (64bit), Win­dows Se­rver 2012 R2, Win­dows Vi­sta, Win­dows Vi­sta x64, Win­dows XP x64, Win­dows Se­rver 2003 R2
  Emisja hałasu
  Pra­ca: 6,4 B (A)
  Ciśnienie akustyczne
  Pra­ca: 48 dB (A)
  Usługi drukowania mobilnego i w chmurze
  Ep­son Con­nect (iPrint, Ema­il Print, Re­mo­te Print Dri­ver, Scan-to-Clo­­ud), Ap­ple Air­Print, Go­ogle Clo­ud Print
  Zasilanie
  100 V, 110V, 220 V, 240V
  Zawartość zestawu
  Po­cząt­ko­we po­jem­ni­ki z atra­men­tem, Urzą­dze­nie pod­sta­wo­we, Prze­gród­ka na pa­pier, Ka­bel za­si­la­ją­cy, In­struk­cja szyb­kiej kon­fi­gu­ra­cji, In­struk­cja ob­słu­gi (CD), Do­ku­men­ty gwarancyjne
 • Funkcje
  Ekran do­ty­ko­wy, Bez­po­śred­nie ska­no­wa­nie do dru­ko­wa­nia bez uży­wa­nia kom­pu­te­ra, Dru­ko­wa­nie bez­po­śred­nio z USB
  Wyświetlacz LCD
  Typ: Ko­lor, Ekran do­ty­ko­wy, Prze­kąt­na: 12,7 cm
  Przetwarzanie nośników wydruku
  Au­to­ma­tycz­ny druk dwu­stron­ny (A4/A3, zwy­kły pa­pier), Dru­ko­wa­nie w orien­ta­cji pio­no­wej i po­zio­mej, Tyl­ny po­daj­nik na no­śni­ki spe­cjal­ne, Thick Me­dia Support
  Funkcje zabezpieczeń
  Funk­cja ogra­ni­cza­nia do­stę­pu z Ep­son Web Con­fig, Bez­piecz­ne dru­ko­wa­nie po­uf­ne z wpro­wa­dza­niem ko­du PIN, Książ­ka ad­re­so­wa LDAP, IP­sec, IEEE802.1x, SSL (uwie­rzy­tel­nia­nie ser­we­ra), Tryb pa­ne­lu administratora
 • Gwarancja
  12 miesiące/miesięcy Ser­wis na miejscu
 • Emulacje
  PDF 1.7, ESC/P‑R, PCL5e, PCL5c, PCL6, Post­Script 3

 

Przeczytaj koniecznie