Czy można motywować pracowników za pomocą gadżetów reklamowych? 27 kwietnia 2017 roku w gościnnych salach szczecińskiego Radisson BLU odbyła się konferencja HR & Business Trends organizowana przez Klub Wiedzy. Podczas krótkiej prezentacji miałem tam okazję opowiedzieć o rosnącej roli narzędzi marketingowych w strategii Employer Branding, skutecznie wspierających budowanie marki pracodawcy zarówno wśród kandydatów, jak i obecnych pracowników. Z uwagi na moją działalność zawodową, postaram się przekonać Was, że warto wygospodarować budżet na gadżety reklamowe budujące wizerunek pracodawcy.

Employer branding to zespół działań łączących HR i marketing, realizowanych w celu budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy na zewnątrz wśród potencjalnych pracowników oraz wewnątrz do obecnych pracowników. Naturalne jest, że strategie Employer Branding coraz częściej sięgają po narzędzia reklamowe i promocyjne. Employer Branding wdrażany jest zwykle wspólnie przez działy HR i marketingu, w tym HR dba o motywację oraz obecne relacje pracownicze, a marketing zajmuje się oficjalną komunikacja marki pracodawcy.

CZĘŚĆ I. Ga­dże­ty dla pra­cow­ni­ków przed­się­bior­stwa

Brak mo­ty­wa­cji wy­raź­nie źle od­bi­ja się na przed­się­bior­stwie. Sła­ba or­ga­ni­za­cja pra­cy, wro­ga at­mos­fe­ra, brak efek­tyw­no­ści wy­raź­nie de­gra­du­je do­ro­bek fir­my, po­wo­du­je ro­ta­cję kadr i źle wpły­wa na jej fi­nan­se. Nie­ste­ty, nie ma go­to­we­go prze­pi­su na sku­tecz­ne sto­so­wa­nie bodź­ców mo­ty­wa­cyj­nych, więc pra­co­daw­cy pró­bu­ją wy­pra­co­wać so­bie in­dy­wi­du­al­ny ze­staw me­tod mo­ty­wo­wa­nia pra­cow­ni­ków. Cza­sem jest to pre­mia uzna­nio­wa. szko­le­nie, wy­jazd in­te­gra­cyj­ny, bi­let do ki­na, kar­net fit­ness, pa­kiet me­dycz­ny, pu­blicz­na po­chwa­ła, awans lub na­gro­da rze­czo­wa. Co in­te­re­su­ją­ce, psy­cho­lo­go­wie uzna­ją ta­kie na­gro­dy za środ­ki słu­żą­ce za­spo­ko­je­niu po­trzeb, czę­sto tych wyż­szych, po­za­ma­te­rial­nych, je­śli tyl­ko tra­fi­my z wła­ści­wym upo­min­kiem do wła­ści­wych osób. Ar­se­nał środ­ków jest jed­nak du­ży.

Po­nad wszel­ką wąt­pli­wość na­le­ży stwier­dzić, że naj­sku­tecz­niej­szą for­ma mo­ty­wo­wa­nia pra­cow­ni­ków jest na­gra­dza­nie. W obec­nej sy­tu­acji na ryn­ku pra­cy, znacz­nie ta­niej jest na­gra­dzać, niż szu­kać no­we­go pra­cow­ni­ka. Na­gra­dza­nie pra­cow­ni­ków wca­le nie ozna­cza ty­się­cy zło­tych na wa­chlarz dro­go­cen­nych ko­rzy­ści. Oka­zu­je się, że za­do­wa­la­ją­cy efekt mo­ty­wa­cyj­ny moż­na uzy­skać za po­mo­cą ga­dże­tów pro­mo­cyj­nych i fir­mo­wych. Licz­ne ba­da­nia ryn­ku pra­cy wprost wy­ka­zu­ją za­leż­ność mię­dzy skłon­no­ścią do wy­ra­ża­nia po­chwał i uzna­nia pra­cow­ni­kom za po­mo­cą bodź­ców rze­czo­wych, a re­zy­gna­cja­mi z pra­cy. Fir­my, któ­re umie­ją do­ce­nić pra­cow­ni­ków na­wet za po­mo­cą drob­nych po­da­run­ków, cie­szą się nie tyl­ko mniej­szą ro­ta­cją pra­cow­ni­ków, ale rów­nież kil­ku­krot­nie wyż­szy­mi wy­ni­ka­mi fi­nan­so­wy­mi, niż ich kon­ku­ren­ci nie przy­kła­da­ją­cy uwa­gi do sa­mo­po­czu­cia kadr. Na­wet 1% bu­dże­tu płac wy­da­ny na na­gra­dza­nie, po­wo­du­je bli­sko 85% wpływ na za­an­ga­żo­wa­nie za­trud­nia­ne­go ze­spo­łu. Wy­ni­ka z te­go, że do­brze opra­co­wa­na stra­te­gia Em­ploy­er Bran­ding opar­ta o ga­dże­ty fir­mo­we to cał­kiem opła­cal­na in­we­sty­cja.

Employer Branding i gadżety reklamowe

Em­ploy­er Bran­ding i ga­dże­ty re­kla­mo­we na kon­fe­ren­cji HR & Bu­si­ness Trends w Szcze­ci­nie

Po­zy­tyw­ne umoc­nie­nie

Pra­cow­ni­cy ko­cha­ją drob­ne pre­zen­ty fir­mo­we , któ­re po­strze­ga­ją ja­ko prze­jaw wdzięcz­no­ści za do­brą pra­cę. Dzię­ki nim czu­ją się do­ce­nie­ni, ma­ją lep­sze re­la­cje ze współ­pra­cow­ni­ka­mi, są bar­dziej wy­daj­ni i za­an­ga­żo­wa­ni w wy­ko­ny­wa­ną pra­cę. Ba­da­cze na­zwa­li ten efekt po­zy­tyw­nym umoc­nie­niem wię­zi. Na­gro­dzo­ny pra­cow­nik jest otwar­ty, le­piej się ko­mu­ni­ku­je, dba o do­brą at­mos­fe­rę w pra­cy i przyj­mu­je kon­struk­tyw­ną kry­ty­kę, a cza­sem wręcz czu­ją du­mę z przy­na­leż­no­ści do or­ga­ni­za­cji.

Ga­dże­ty sku­tecz­ną for­mą po­chwa­ły

In­spi­ru­ją­ce ga­dże­ty fir­mo­we nie kosz­tu­ją wie­le, a czy­nią praw­dzi­we mo­ty­wa­cyj­ne cu­da. Pra­cow­ni­cy na­gra­dza­ni ga­dże­ta­mi fir­mo­wy­mi le­piej iden­ty­fi­ku­ją się z fir­mą i ma­ją one dla nich więk­szą war­tość nich dla ob­cych osób. To swo­isty ma­ni­fest – pra­cow­nik w peł­ni ak­cep­tu­je nor­my i za­sa­dy obo­wią­zu­ją­ce w or­ga­ni­za­cji, więc chęt­nie je eks­po­nu­je i chwa­li się ga­dże­ta­mi, de­mon­stru­jąc przy­na­leż­ność do ze­spo­łu, or­ga­ni­za­cji i jej kul­tu­ry we­wnętrz­nej. Ry­nek ga­dże­tów re­kla­mo­wych ofe­ru­je set­ki ty­się­cy pro­po­zy­cji ga­dże­tów, więc po­niż­sza li­sta upo­min­ków fir­mo­wych jest tyl­ko pró­bą po­ka­za­nia w ja­ki spo­sób mo­że być re­ali­zo­wa­na stra­te­gia Em­ploy­er Bran­ding:

 1. Ar­ty­ku­ły biu­ro­we z lo­go: dłu­go­pis, pod­kład­ka pod mysz, spi­nacz ja­ko drob­ne i nie­dro­gie wspar­cie co­dzien­nych obo­wiąz­ków, nio­są­ce do­dat­ko­wo po­zy­tyw­ne prze­sła­nie.
 2. In­spi­ru­ją­ce ob­ra­zy z ha­sła­mi mo­ty­wa­cyj­ny­mi i po­zy­tyw­ny­mi cy­ta­ta­mi ja­ko ele­men­ty umi­la­ją­ce miej­sce pra­cy i ofe­ru­ją­ce daw­kę po­zy­tyw­nych emo­cji.
 3. No­te­sy fir­mo­we, któ­re nie dość, że ucie­szą pra­cow­ni­ka (mo­gą być sper­so­na­li­zo­wa­ne, z tło­cze­niem imie­nia i na­zwi­ska), to do­dat­ko­wo bę­dą emi­to­wa­ły re­kla­mę na ze­wnątrz.
 4. Ka­len­da­rze fir­mo­we z prze­sła­niem mo­ty­wa­cyj­nym są szcze­gól­nie mi­le wi­dzia­ne, zwłasz­cza dla osób pra­cu­ją­cych w te­re­nie lub ro­bią­cych no­tat­ki w bie­gu,
 5. Kub­ki i fi­li­żan­ki fir­mo­we z któ­rych moż­na ko­rzy­stać rów­nież po­za miej­sce pra­cy są za­wsze mi­le wi­dzia­nym pre­zen­tem.
 6. Ze­ga­ry fir­mo­we na któ­re zer­ka­my rów­nież w do­mu.
 7. Tor­by spor­to­we i ple­ca­ki fir­mo­we za­chę­ca­ją­ce do ak­tyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su.
 8. Tro­fea: pu­cha­ry, me­da­le, dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we za kon­kret­ne osią­gnię­cia bu­dzą du­mę pra­cow­ni­ka i po­dziw resz­ty.
 9. Atrak­cyj­ne na­rzę­dzia pra­cy – po­trzeb­ne ga­dże­ty elek­tro­nicz­ne: smart­fon, ta­blet lub smar­twatch

War­to tu pod­kre­ślić, że pra­cow­ni­cy ce­nią na­gro­dy prak­tycz­ne, funk­cjo­nal­ne i wy­god­ne. Czę­sto mar­ko­we lub wy­so­kiej ja­ko­ści i no­wo­cze­snym de­si­gnie,

Świą­tecz­ne ga­dże­ty z lo­go

Nie za­po­mi­naj­my o ga­dże­tach z lo­go dla pra­cow­ni­ków przy oka­zji świąt, ju­bi­le­uszy, rocz­nic oraz oka­zji oso­bi­stych (np.: ślub lub uro­dzi­ny po­tom­ka). To świet­ne mo­men­ty, by bu­do­wać po­czu­cie przy­na­leż­no­ści do or­ga­ni­za­cji.

Jak Cię wi­dzą, tak Cię pi­szą

Do­syć cie­ka­wą for­mą mo­ty­wu­ją­cą pra­cow­ni­ków jest ubie­ra­nie ich w do­pa­so­wa­ną odzież fir­mo­wą. Nie dość, że bu­du­je to po­czu­cie przy­na­leż­no­ści, to ujed­no­li­ca ko­mu­ni­kat i za­ła­twia pro­blem nie­od­po­wied­niej odzie­ży w miej­scu pra­cy. Wię­cej o odzie­ży dla pra­cow­ni­ków do­wie­cie się TUTAJ. Po­trze­by pra­cow­ni­ków zmie­nia­ją się w cią­gu ży­cia. Róż­ni­ce po­ko­le­nio­we w gu­stach i róż­ne oso­bo­wo­ści w za­leż­no­ści os zaj­mo­wa­nych sta­no­wisk.

Ga­dże­ty re­kla­mo­we dla ze­spo­łu za osią­gnię­cie ce­lu.

CZĘŚĆ II. Ga­dże­ty na on-bo­ar­ding

On-bo­ar­ding, czy­li spo­sób wpro­wa­dza­nia no­we­go pra­cow­ni­ka do ob­ję­cia sta­no­wi­ska wy­ma­ga wdro­że­nia w wie­le pro­ce­dur, za­sad i kul­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej w fir­mie. Jed­nym z jej prze­ja­wów jest tro­ska i opie­ka ja­ką pra­co­daw­ca roz­ta­cza nad pra­cow­ni­kiem już od pierw­szych go­dzin, jak­że kry­tycz­nych i stre­su­ją­cych dla świe­żej oso­by w ze­spo­le. Im szyb­ciej prze­bie­gnie akli­ma­ty­za­cja, tym le­piej dla ca­łej or­ga­ni­za­cji. Po­li­ty­ka on-bo­ar­din­gu ma więc głę­bo­ki sens eko­no­micz­ny i mo­ty­wa­cyj­ny dla wszyst­kich. Jed­nym z jej prze­ja­wów jest do­bry zwy­czaj wrę­cza­nia upo­min­ków ty­pu We­lco­me Box lub Gift Box no­wym pra­cow­ni­kom, za­wie­ra­ją­cym ga­dże­ty fir­mo­we, ży­cze­nia, sło­dy­cze oraz garść nie­zbęd­nych ak­ce­so­riów biu­ro­wych. Ta­ki Stra­ter Pack jest wy­ra­zem za­an­ga­żo­wa­nia współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­tii wo­bec no­wej oso­by w pra­cy, za­tem szyb­ko kru­szy lo­dy i po­ma­ga gład­ko wpro­wa­dzić no­wi­cju­sza w ko­le­żeń­skie re­la­cje w ze­spo­le.

CZĘŚĆ III. Ga­dże­ty na rek­tru­ta­cję.

Ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne sto­so­wa­ne pod­czas re­kru­ta­cji ma­ją cha­rak­ter stric­te re­kla­mo­wy i pro­mo­cyj­ny, z tą róż­ni­cą, że pre­zen­tu­ją miej­sce pra­cy i pra­co­daw­cę, a nie pro­duk­ty, czy usłu­gi przed­się­bior­stwa.

 1. Roz­mo­wy re­kru­ta­cyj­ne – no­te­sy, dłu­go­pi­sy.
 2. Tar­gi – tor­by re­kla­mo­we, ku­bek, smycz, dłu­go­pi­sy i no­tat­ni­ki
 3. Dni Otwar­te
 4. Kon­kurs dla kan­dy­da­tów

EVP

Cla­im

Stro­ny www do­ty­czą­ce ka­rie­ry w fir­mie

Ga­dże­ty bu­du­ją­ce sko­ja­rze­nia

Uni­wer­sal­ne czy se­zo­no­we

An­ty­stre­sy

Czym się kie­ro­wać?

 1. Ga­dżet wi­ze­run­ko­wy
 2. Do­sto­so­wa­ny do kon­wen­cji i oka­zji roz­daw­ni­czej
 3. Cha­rak­ter nar­ra­cyj­ny: wy­róż­niać, pre­stiż, czy za­ba­wa i hu­mor? ja­kie emo­cje?
 4. Spój­ność z mar­ką
 5. nie­dro­gi
 6. du­ża war­tość do­da­na

Roz­daw­nic­two ga­dże­tów jest bez sen­su – tra­ci­my sku­tecz­ność. Ga­dżet nie dla wszyst­kich – to lep­sze dla mar­ki, niż roz­da­wa­nie każ­de­mu

Kon­kur­sy i te­sty – faj­nie dać ga­dżet

In­ne: spo­żyw­cze, bo­ny, ku­po­ny, elek­tro­ni­ka

kub­ki ter­micz­ne eko tor­by no­te­sy pod­kład­ki pod mysz

kar­tecz­ki sa­mo­przy­lep­ne

bi­do­ny za­kład­ki do ksią­żek

Na jak dłu­go chce­my za­go­ścić w pa­mię­ci kan­dy­da­tów?

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­nież z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl

Hu­man Re­so­ur­ces & Bu­si­ness Trends 2017
Sza­now­ni Pań­stwo,
z nie­ukry­wa­ną przy­jem­no­ścią ser­decz­nie za­pra­szam na kon­fe­ren­cję Hu­man Re­so­ur­ces & Bu­si­ness Trends 2017, któ­ra od­bę­dzie się 27 kwiet­nia w Ho­te­lu Ra­dis­son Blu w Szcze­ci­nie. Na­sza fir­ma jest part­ne­rem te­go fan­ta­stycz­ne­go wy­da­rze­nia.
No­wo­cze­sny Hu­man Re­so­ur­ces do­sko­na­le ro­zu­mie, że je­go ro­lą jest by­cie part­ne­rem dla biz­ne­su.
Na­dal jed­nak prze­ło­że­nie te­go stwier­dze­nia na re­al­ne dzia­ła­nia to wy­zwa­nie, za­rów­no dla dzia­łów HR, jak i za­rzą­dów firm.
Za­pra­sza­my na naj­więk­szą w re­gio­nie kon­fe­ren­cję dla przed­sta­wi­cie­li dzia­łów HR oraz za­rzą­dów firm, któ­ra od­po­wie na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:
• Co w prak­ty­ce ozna­cza stwier­dze­nie, że HR jest part­ne­rem dla biz­ne­su?
• W ja­ki spo­sób dzia­ły HR mo­gą bu­do­wać swo­ją mar­kę, by re­al­nie po­ma­gać w re­ali­za­cji ce­lów biz­ne­so­wych?
• Jak HR po­wi­nien roz­ma­wiać z biz­ne­sem, by miał wpływ na wzrost war­to­ści fir­my?
Kon­fe­ren­cja HR & Bu­si­ness Trends 2017 to do­sko­na­ła prze­strzeń do wy­mia­ny do­świad­czeń, wie­dzy, in­spi­ra­cji oraz dys­ku­sji. Gro­no za­pro­szo­nych eks­per­tów po­ka­że jak sku­tecz­nie bu­do­wać war­to­ścio­wy HR.
Je­śli chcesz po­znać naj­now­sze tren­dy, zro­zu­mieć le­piej po­trze­by biz­ne­su – nie mo­że Cię za­brak­nąć na tym wy­da­rze­niu.
Kon­fe­ren­cja otrzy­ma­ła Pa­tro­nat Ho­no­ro­wy Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Za­chod­nio­po­mor­skie­go Pa­na Ol­gier­da Ge­ble­wi­cza, Me­ce­nat Mia­sta Szcze­cin oraz re­ko­men­da­cję HR In­flu­en­cers.
Swo­im do­świad­cze­niem po­dzie­lą się m.in.:
• Mar­cin Ku­śmierz – Pre­zes Home.pl
• Mar­ta Dwo­row­ska – Se­nior HR Ma­na­ger Ama­zon
• To­masz Fron­czak – Dy­rek­tor Biu­ra Pro­gra­mów Eme­ry­tal­no-Oszczęd­no­ścio­wych, TFI PZU
• Woj­ciech Fasz­czew­ski – CEO Co­lo­plast
• Jo­an­na Du­da – HR Spe­cia­list Gru­pa Al­le­gro
• Ka­ta­rzy­na Urban – Ve­to­qu­inol Bio­wet
• An­na Miś­ko – Dy­rek­tor HR Home.pl
• Na­ta­lia Dy­kiert – HR Ma­na­ger Cur­ren­cy One
• Edy­ta Hub­ska – Pre­zes Idea HR
• Szy­mon Sza­łap­ski – Neo­dro­mos
• To­masz Gry­gor­ce­wicz – DCC Gry­gor­ce­wicz
• Do­mi­nik War­tec­ki – Dot PR
Wy­da­rze­nie zbu­do­wa­ne w opar­ciu o nasz ulu­bio­ny mo­del „Le­arn & Prac­ti­ce”, czy­li pa­nel kon­fe­ren­cyj­ny ra­zem z trze­ma ścież­ka­mi warsz­ta­to­wy­mi do wy­bo­ru.
Pro­gram Wy­da­rze­nia:
1. Część kon­fe­ren­cyj­na
09:30 – 09:40
Roz­po­czę­cie kon­fe­ren­cji
9:40 – 10:00
Po co nam w fir­mach HR, czy­li cze­go po­trze­bu­je biz­nes?
Woj­ciech Fasz­czew­ski – Co­lo­plast
10:00 – 10:20
HR i biz­nes, ra­zem mo­że­my wię­cej! Czy­li cze­go HR po­trze­bu­je od za­rzą­dów?
Ka­ta­rzy­na Urban – Ve­to­qu­inol Bio­wet
10:20 – 10:50
Jak zbu­do­wa­li­śmy kul­tu­rę or­ga­ni­za­cyj­ną, z któ­rej je­ste­śmy dum­ni? Ca­se stu­dy Home.pl
Mar­cin Ku­śmierz – Home.pl
11:20 – 11:45
Ama­zon Con­nec­tions i to jak w ogó­le wy­ko­rzy­stać fe­ed­back pra­cow­ni­ków w uspraw­nia­niu
pro­ce­sów biz­ne­so­wych.
Mar­ta Dwo­row­ska – Ama­zon
11:45 – 12:15
Zwin­ny HR, czy­li agi­le w prak­ty­ce
Jo­an­na Du­da – Gru­pa Al­le­gro
12:15 – 12:45
Jak przy­go­to­wać się do obo­wiąz­ko­wych zmian prze­pi­sów eme­ry­tal­nych?
To­masz Fron­czak – TFI PZU
12:45 – 13.30
Dys­ku­sja pa­ne­lo­wa: HR i Bu­si­ness, do­bra­na pa­ra?
13:30 – 14:30
Lunch
2. Część Warsz­ta­to­wa
14.30 – 16.30
Ścież­ka #1 – HR w świe­cie IT: jak bu­do­wać re­la­cje i efek­tyw­ny HR w fir­mach tech­no­lo­gicz­nych.
An­na Miś­ko – Home.pl
Na­ta­lia Dy­kiert – Cur­ren­cy One
14.30 – 16.30
Ścież­ka #2 – Osiem kró­lestw, czy­li ma­pa kom­pe­ten­cji
Szy­mon Sza­łap­ski – Neo­dro­mos
Ścież­ka #2A – „Com­pe­ten­ce Na­vi­ga­torTM, czy­li od­po­wiedź na kom­pe­ten­cyj­ne zmo­ry HR-u”.
To­masz Gry­gor­ce­wicz – DCC Gry­gor­ce­wicz
14.30 – 16.30
Ścież­ka #3 – Mar­ke­ting i PR w służ­bie HR, czy­li jak wła­ści­wie pro­mo­wać się ja­ko pra­co­daw­ca?
Do­mi­nik War­tec­ki – Dot PR
Szcze­gó­ło­wy pro­gram wy­da­rze­nia oraz bi­le­ty do­stęp­ne są na stro­nie www.klubwiedzy.pl
W imie­niu swo­im oraz or­ga­ni­za­to­rów ser­decz­nie za­pra­szam na wy­da­rze­nie.
Z po­wa­ża­niem
Ma­ciej Bo­ro­wy