Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Eko­lo­gicz­ne ga­dże­ty reklamowe

Ekologiczne gadżety reklamowe

Szkodliwe dla środowiska gadżety budzą niechęć wielu konsumentów. Aby spełnić ich oczekiwania, firmy rezygnują z jednorazowych akcesoriów i wręczają kontrahentom upominki z naturalnych materiałów. Jak sprawić, by ekologiczne działania marketingowe przynosiły największe efekty?

Otwarcie informuj o znaczeniu produktów.

Je­śli sto­su­jesz bez­piecz­ne dla śro­do­wi­ska al­ter­na­ty­wy, in­for­muj o tym klien­tów i pra­cow­ni­ków. Wrę­cza­jąc eko­lo­gicz­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we, ta­kie jak no­tat­ni­ki lub dłu­go­pi­sy z re­cy­klin­gu, moż­na do­łą­czyć ulot­kę na te­mat kro­ków po­dej­mo­wa­nych przez fir­mę w tro­sce o śro­do­wi­sko. Je­śli ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne bę­dą pro­du­ko­wa­ne w spo­sób etycz­ny i z eko­lo­gicz­nych ma­te­ria­łów, klien­ci ob­da­rzą fir­mę więk­szym za­ufa­niem – świad­czy to o świa­do­mej prak­ty­ce, zgod­nej z ak­tu­al­ny­mi wartościami.

Naturalne materiały czy wielokrotność użytku?

Aby przed­miot był praw­dzi­wie eko­lo­gicz­ny, je­go pro­duk­cja po­win­na wią­zać się z jak naj­mniej­szym zu­ży­ciem wo­dy i pro­duk­cją CO2. War­to, aby ma­te­riał był kom­po­sto­wal­ny i bez­piecz­ny dla eko­sys­te­mu. Sa­ma na­tu­ral­ność nie wy­star­czy – przy­kła­dem jest pa­pier, któ­re­go ma­so­wa pro­duk­cja jest szko­dli­wa dla przy­ro­dy. Do­brze więc wy­bie­rać przed­mio­ty po­cho­dzą­ce z re­cy­klin­gu al­bo upcy­klin­gu. Po­now­ne wy­ko­rzy­sta­nie i prze­two­rze­nie już wy­pro­du­ko­wa­nych ma­te­ria­łów to praw­dzi­wie eko­lo­gicz­na po­sta­wa. Dla­te­go tor­ba płó­cien­na z na­dru­kiem bę­dzie do­brą al­ter­na­ty­wą dla jed­no­ra­zo­wych pa­pie­ro­wych toreb.

Pro­ces­sed with VSCO with c1 preset

Przemyślany wybór – skuteczny marketing.

Za­wsze na­le­ży za­sta­no­wić się, ja­kie ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne bę­dą rze­czy­wi­ście przy­dat­ne dla okre­ślo­nej gru­py od­bior­ców. Spon­so­ru­jąc fe­sti­wal ku­li­nar­ny war­to po­sta­wić na re­kla­mo­we sztuć­ce, kub­ki i pu­deł­ka na żyw­ność. Pacz­kę pre­zen­tów świą­tecz­nych dla pra­cow­ni­ka mo­że za­mknąć tor­ba fil­co­wa z na­dru­kiem dla wy­god­ne­go trans­por­tu. Na­gro­dą dla sta­łe­go klien­ta mo­że być eko­lo­gicz­na ła­do­war­ka bezprzewodowa. 

Każ­dą sy­tu­ację trze­ba roz­pa­try­wać in­dy­wi­du­al­nie – wte­dy eko­lo­gicz­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we z lo­go fir­my bę­dą za­rów­no sku­tecz­ne w pro­mocji, jak i atrak­cyj­ne dla ob­da­ro­wa­nej osoby.

Przeczytaj koniecznie