Świat zmie­rza co­raz bar­dziej w stro­nę eko­lo­gii i wszyst­kie co z nią zwią­za­ne. Czy to do­brze? To py­ta­nie zo­sta­wię do oso­bi­stej oce­ny, ale trze­ba tak­że zwró­cić uwa­gę na eko ga­dże­ty, któ­re dzię­ki te­mu że by­cie eko sta­ję się co­raz bar­dziej mod­ne, sta­ły się rów­nież waż­nym punk­tem za­czep­nym dla firm. Je­śli lu­dzie chcą eko­lo­gii, a ja zro­bię tor­by eko­lo­gicz­ne z lo­giem mo­jej fir­my, to na­wet oso­ba nie­świa­do­ma po za­ku­pie ta­kiej tor­by bę­dzie mnie re­kla­mo­wa­ła. Praw­do­po­dob­nie je­śli jest eko­lo­gicz­na to na­wet bę­dzie o tym gdzieś dys­ku­to­wa­ła i być mo­że ar­gu­ment za eko­lo­gią po­ka­żę mo­ją do­brej ja­ko­ści tor­bę i dzię­ki te­mu bę­dę miał wię­cej klien­tów. Tak my­ślą wła­śnie oso­by pro­du­ku­ją­ce rze­czy eko, co praw­da ja tu­taj nie mó­wię czy te oso­by sa­me w so­bie są eko czy tyl­ko ude­rza­ją w eko­lo­gicz­ne ga­dże­ty, bo są mod­ne. Nie­mniej jed­nak war­to za­uwa­żyć, że że­by coś do­brze sprze­da­wać trze­ba tra­fić w ry­nek zby­tu, bo nikt nie py­ta, czy wła­ści­ciel jest rów­nież eko.
Ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne z na­dru­kiem za­le­wa­ją obec­nie ry­nek i moż­na po­wie­dzieć, że prak­tycz­nie każ­dy z nas jest chodź w odro­bi­nie eko, bo co my by­śmy zro­bi­li bez tej na­szej pięk­nej zie­le­ni. Tak sa­mo z ga­dże­tem, prak­tycz­nie każ­dy z nas po­sia­da tę tor­bę z pierw­sze­go aka­pi­tu u sie­bie w do­mu, bo to jest mod­ne i wy­god­ne. Ale nie tyl­ko tor­by są pro­du­ko­wa­ne, bo wi­dzia­łem na­praw­dę wie­le cie­ka­wych ga­dże­tów eko i są to na przy­kład ka­len­da­rze z drew­na. Wy­obra­ża­cie to so­bie? Pra­wie jak w baj­kach, któ­re opo­wia­da­ły o sta­rych cza­sach. Mo­im zda­niem jest to faj­ne i na pew­no nikt nie za­rzu­ci nam, że to coś złe­go po­sia­dać ta­ki ka­len­darz. Je­śli chce­my być o krok przed wszyst­ki­mi to war­to za­in­we­sto­wać wła­śnie na przy­kład w ta­ki ka­len­darz. Tak sa­mo wi­dzia­łem ostat­nio mod­ne re­stau­ra­cje czy na­wet do­my na drze­wie. Tam mi­nu­sem są nie­ste­ty ro­ba­ki, któ­re mo­gą w każ­dym mo­men­cie wyjść z drze­wa do na­sze­go miesz­ka­nia i wte­dy za­cznie się praw­dzi­wy pro­blem, ale tak jak mó­wi­łem idź­my o krok przed in­nych. Lu­dzie ak­tu­al­nie po­tra­fią na­praw­dę po­rząd­nie za­dbać o drze­wa, na któ­rym ta­ki do­mek ma po­wstać i o za­bez­pie­cze­nie się przed owa­da­mi i gry­zo­nia­mi. Są sprze­da­wa­ne róż­ne spe­cy­fi­ki dzię­ki, któ­rym ża­den ro­bak nie bę­dzie nam strasz­ny.
Re­kla­mo­we ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne to jest coś co mu­sia­ło się stać i na co każ­dy wła­ści­ciel fir­my cze­kał. Cho­dzi o to że miej­sce na re­kla­mę nie mu­si być ide­al­ne, jak to mó­wią, obo­jęt­nie gdzie waż­ne że­by lu­dzie wi­dzie­li. Z ta­kim mot­to wie­lu pro­du­cen­tów in­we­stu­ję w ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne tyl­ko w ce­lach mar­ke­tin­go­wych. Wia­do­mo­ści te­le­wi­zyj­ne bar­dzo czę­sto po­ka­zu­ją te­raz jak ktoś bro­ni ja­kie­goś skraw­ka la­su, bo chcą po­bu­do­wać tam blo­ki i to wła­śnie Ci lu­dzie czę­sto ma­ją przy so­bie ja­kieś ga­dże­ty dzię­ki, któ­rym roz­po­zna­wal­ność fir­my znacz­nie ro­śnie. Po­dą­ża­jąc da­lej tym to­kiem my­śle­nia mo­że­my na­praw­dę prze­rzu­cić się z wiel­kich re­klam na blo­kach, wła­śnie na ma­łe rze­czy. Czy to jest w ogó­le moż­li­we? W mo­im od­czu­ciu tak, bo je­śli fir­my tra­fią wła­śnie w ta­ki ry­nek zby­tu, dzię­ki, któ­re­mu ich sprze­daż znacz­nie wzro­śnie to po co ma­ją da­lej utrzy­my­wać na pew­no droż­sze re­kla­my na blo­ku? Tym bar­dziej, że na­wet je­śli fir­ma sa­ma za­cznie pro­du­ko­wać pro­duk­ty eko z lo­giem swo­jej mar­ki to mo­że jesz­cze na tym za­ro­bić, a re­kla­ma na blo­ku to są tyl­ko i wy­łącz­nie stra­ty, po­nie­waż mu­si­my ją utrzy­my­wać.
Świat eko po­dą­ża w stro­nę cze­goś mod­ne­go, my na­wet nie świa­do­mie ma­my pro­duk­ty, któ­re są eko i nie zda­je­my so­bie spra­wy, że no­si­my lo­go ja­kiejś fir­my na swo­ich pro­duk­tach. Wszyst­ko tyl­ko po to że­by klient bar­dziej wie­rzył w to, że ku­pu­jąc coś jest eko, a nie jest ma­rio­net­ką w rę­kach wiel­kich firm.

https://promoshop.pl/pl/eko-gadzety-ekologiczne-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl