Ka­ta­log z dość prze­cięt­ną ofer­tą ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Po­sia­da­ją tra­dy­cyj­ne ar­ty­ku­ły ty­pu ma­te­ria­ły pi­śmien­ni­cze i biu­ro­we, tor­by, ze­gar­ki, ale rów­nież pa­mięć USB, po­wer ban­ki oraz pro­duk­ty mar­ko­we Po­wer of Brands: Cer­ru­ti, Unga­ro, Ca­cha­rel, Ni­na Ri­chi, Je­an-Lo­uis Sche­rer, Vic­to­ri­nox. To, co wy­róż­nia ten ka­ta­log z bez­po­śred­nim im­por­tem z Azji, to do­dat­ko­we ka­te­go­rie pro­duk­tów, jak ar­ty­ku­ły bar­mań­skie, ga­stro­no­mia, trans­port, me­dy­cy­na, IT, bu­dow­nic­two oraz bran­ża fi­nan­so­wa.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl