Drukowane koszulki

 

Gadżety reklamowe stały się częścią krajobrazu reklamowego wielu kampanii mających przyciągnąć uwagę użytkowników do produktów, usług lub idei promowanych w przestrzeni publicznej przez władze. Szczególne miejsce pomiędzy nimi zajmują koszulki z nadrukiem.

Rewelacyjna metoda odwzorowania.


Druk sub­li­ma­cyj­ny jest naj­do­kład­niej­szą me­to­dą prze­no­sze­nia za­mie­rzeń pro­jek­to­wych w sfe­rę fi­zycz­ną. Ry­su­nek wy­ko­na­ny w któ­ryś z pro­gra­mów gra­ficz­nych prze­no­szo­ny jest na tka­ni­nę z nie­zwy­kłą wier­no­ścią. Naj­drob­niej­sze de­ta­le są od­wzo­ro­wa­ne ze szcze­gó­ła­mi god­ny­mi so­ko­le­go oka.

Charakterystyka metody.


Po wie­lu la­tach prób i eks­pe­ry­men­tów ktoś wpadł na po­mysł dość ory­gi­nal­ny i ele­ganc­ki. Do dru­ku na tka­ni­nach za­sto­so­wa­no pew­ne zja­wi­sko fizyczne.

Dzia­ła­nie me­to­dy opie­ra się na efek­cie sub­li­ma­cji. Wy­ko­nu­jąc na­dru­ki na ko­szul­ki, sto­su­je się far­by w po­sta­ci sta­łej, któ­re prze­cho­dzą pro­ces trans­for­ma­cji i ze sta­nu sta­łe­go prze­cho­dzą w stan ga­zo­wy z po­mi­nię­ciem fa­zy płynnej.

Ograniczenia metody.


Nie­ste­ty na­dru­ki na ko­szul­kach wy­ma­ga­ją sto­so­wa­nia wła­ści­wych ma­te­ria­łów. Pew­ne opo­ry sta­wia dru­ko­wi sub­li­ma­cyj­ne­mu brak po­lie­stru. Jed­nak do­miesz­ki w po­sta­ci włó­kien po­lie­stro­wych ni­we­lu­ją tę przy­pa­dłość. Do na­no­sze­nia od­wzo­ro­wań na in­ne ma­te­ria­ły na przy­kład pla­stik lub por­ce­la­na sto­su­je się po­li­me­ro­we pod­kła­dy za­wie­ra­ją­ce poliester.

Przeczytaj koniecznie