Druk cy­fro­wy na ga­dże­tach re­kla­mo­wych

Druk cy­fro­wy – jest to pro­ces cał­ko­wi­cie zauto­ma­ty­zo­wa­ny i skom­pu­te­ry­zo­wa­ny, któ­ry po­le­ga na wy­ko­ny­wa­niu dru­ków w ma­szy­nie dru­kar­skiej. Pro­ces tech­no­lo­gicz­ny roz­po­czy­na sie od prze­nie­sie­nia ob­ra­zu w for­mie pli­ku (da­nych) do ma­szy­ny. Na­stęp­nie two­rzo­ne są for­my dru­ko­we, któ­re za­ło­żo­ne są na cy­lin­dry for­mo­we ze ste­ro­wa­niem do­zo­wa­nia far­by wy­ko­rzy­sty­wa­nej do na­dru­ku. Ca­ły pro­ces jest kon­tro­lo­wa­ny i nad­zo­ro­wa­ny kom­pu­te­ro­wo. Na­tę­że­nie barw oraz pa­so­wa­nie ob­ra­zu prze­ka­zy­wa­ne­go na od­bit­kę, za­pro­gra­mo­wa­ne jest cy­fro­wo. Do­dat­ko­wo, pro­ces współ­pra­cu­je z sys­te­mem sprę­żo­nych den­sy­to­me­trów (den­sy­to­metr – jest przy­rzą­dem sto­so­wa­nym do wy­ko­ny­wa­nia po­mia­rów gę­sto­ści optycz­nej w świe­tle prze­pusz­czo­nym bądź od­bi­tym). Druk cy­fro­wy naj­le­piej spraw­dza się do na­dru­ko­wa­nia ma­ło­na­kła­do­wych oraz per­so­na­li­zo­wa­nych za­mó­wień. Tech­no­lo­gia ta jest dość szyb­ka w re­ali­za­cji, po­nie­waż druk wy­ko­nu­je się bez­po­śred­nio z pli­ku i nie tra­ci się cza­su na np. na­świe­tla­nie klisz czy ka­li­bro­wa­nie ma­szyn.

druk cyfrowy torby

druk cy­fro­wy tor­by

druk offsetowy

druk of­f­se­to­wy

koperty - druk cyfrowy

ko­per­ty – druk cy­fro­wy

 

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl