Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Dłu­go­pi­sy z na­dru­kiem lo­go firmy

Długopisy z nadrukiem logo firmy

Każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, by zbudować dobry wizerunek swojej firmy. Niezwykle pomocne w tym są wszelkiego rodzaju gadżety, np. długopisy reklamowe. Mogą być wręczane przy okazji różnych eventów promujących działalność przedsiębiorstwa, konferencjach, szkoleniach lub jako gift dla klienta robiącego zakupy. Długopisy z logo firmy to dzisiaj nieodłączny dodatek każdej kampanii marketingowej. Ten drobny upominek wręczany jest przy niemal każdej okazji. W zależności od tego, jak ważnymi z punktu widzenia firmy kontrahentami są dane osoby, w prezencie można wręczać najprostsze długopisy reklamowe lub dobrej jakości, reprezentacyjne długopisy firmowe.

Na czym polega fenomen długopisów reklamowych?

Przede wszyst­kim na tym, że są one ga­dże­tem, be z któ­re­go trud­no wy­obra­zić so­bie co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. Dłu­go­pi­sy z lo­go le­żą m.in. na biur­kach, la­dach w punk­cie ob­słu­gi klien­ta, szkol­nych i aka­de­mic­kich pul­pi­tach i do­mo­wych ko­mo­dach. Spo­tkać je moż­na nie­mal na każ­dym kro­ku. Dłu­go­pi­sy fir­mo­we są więc do­brym spo­so­bem na za­po­zna­nie oto­cze­nia z przedsiębiorstwem.

Dłu­go­pi­sy z lo­go to cie­ka­wy po­mysł na do­brą re­kla­mę. Moż­na je stwo­rzyć w każ­dym wzo­rze i ko­lo­rze, dla­te­go też świet­nie spraw­dza­ją się ja­ko re­kla­ma w wie­lu bran­żach. Ja­kie dłu­go­pi­sy i gdzie war­to zamówić? 

Długopisy z logo na wymiar.

Fir­my bar­dzo chęt­nie in­we­stu­ją w te­go ty­pu ga­dże­ty re­kla­mo­we. Dłu­go­pi­sy z lo­go moż­na za­mó­wić w pra­wie każ­dym kształ­cie, wzo­rze i ko­lo­rze. Fir­my chęt­nie na­no­szą na nie swo­je da­ne ad­re­so­we, na­zwę fir­my lub mot­to. Ide­al­nie stwo­rzo­ne pod cha­rak­ter i kli­mat kon­kret­nej firmy. 

Atrakcyjna cena.

Ta­ka re­kla­ma jest du­żo bar­dziej opła­cal­na dla fir­my niż in­ne jej for­my. Dla­te­go tez chęt­nie in­we­stu­ją w nią za­rów­no du­że, jak i mniej­sze przed­się­bior­stwa oraz biu­ra. Dłu­go­pi­sy z lo­go fir­my moż­na już za­mó­wić od 1 zł za sztu­kę. Du­żym plu­sem jest moż­li­wość za­mó­wie­nia o wię­cej sztuk na wła­sne po­trze­by. To ide­al­ne roz­wią­za­nej dla tych, któ­rzy po­trze­bu­ją ta­ki asor­ty­ment na roż­ne­go ro­dza­ju im­pre­zy okolicznościowe.

Dowolny nadruk.

Na­dru­ki na dłu­go­pi­sy, wy­ko­na­ne w wy­so­kiej ja­ko­ści i na wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łach mo­gą być ide­al­ną for­mą re­kla­my na­wet dla tak po­waż­nych firm, jak kan­ce­la­rie prawnicze.

Re­kla­ma na dłu­go­pi­sie nie mu­si ko­ja­rzyć się z ki­czo­wa­tym wy­ko­na­niem i krzy­kli­wy­mi ko­lo­ra­mi, ele­ganc­kie pió­ro ze sto­no­wa­nym na­pi­sem mo­że być świet­ną wi­zy­tów­ką dla pre­sti­żo­wych firm świad­czą­cych rów­nie pre­sti­żo­we usłu­gi. Pa­kiet jed­no­ko­lo­ro­wych, do­brze pre­zen­tu­ją­cych się dłu­go­pi­sów z lo­giem na­szej fir­my, w ele­ganc­kim pu­deł­ku bę­dzie wy­glą­dał na biur­ku praw­ni­ka, czy le­ka­rza du­żo le­piej niż 50 pla­sti­ko­wych, by­le ja­kich dłu­go­pi­sów upchnię­tych w kub­ku nie­pa­su­ją­cym do resz­ty wy­stro­ju. Wie­lu klien­tów przy­wią­zu­je wa­gę do szcze­gó­łów i na­wet tak pro­za­icz­na rzecz jak dłu­go­pis mo­że ich bar­dzo sku­tecz­nie za­chę­cić lub znie­chę­cić do ko­rzy­sta­nia z usług na­szej fir­my. Ja­ko przed­sta­wi­ciel fir­my ope­ru­ją­cej wie­lo­mi­lio­no­wy­mi kon­trak­ta­mi ra­czej rów­nież po­win­ni­śmy po­sta­wić na po­rząd­ne dłu­go­pi­sy z lo­go. Pod­pi­su­jąc co­dzien­nie dzie­siąt­ki do­ku­men­tów nie mo­że­my so­bie po­zwo­lić na sy­tu­acje, w któ­rej go­rącz­ko­wo bę­dzie­my po­szu­ki­wać cze­goś do pi­sa­nia. W oczach klien­ta, któ­ry pla­nu­je nam po­wie­rzyć ogrom­ne pie­nią­dze po­win­ni­śmy wy­pa­dać ja­ko oso­ba do­brze zor­ga­ni­zo­wa­na i przy­wią­zu­ją­ca wa­gę do de­ta­li – jak na przy­kład dłu­go­pis z nadrukiem.

Sta­no­wią ide­al­ną for­mę pro­mo­cji. Dłu­go­pi­sy z na­dru­kiem ta­nio za­re­kla­mu­ją każ­dą fir­mę. Jak to moż­li­we? Sta­ją się one no­śni­kiem mar­ke­tin­gu ze­wnętrz­ne­go, pro­mu­ją da­ną mar­kę po­za miej­scem za­miesz­ka­nia po­ten­cjal­ne­go odbiorcy.

Darmowe gadżety.

Dłu­go­pi­sy z na­dru­kiem ide­al­nie spraw­dza­ją się w ro­li dar­mo­wych upo­min­ków, któ­re roz­da­wa­ne są np. na kon­fe­ren­cjach czy szko­le­niach. Ta­kie przed­mio­ty ma­ją prak­tycz­ne za­sto­so­wa­nie dla­te­go bę­dą chęt­nie uży­wa­ne, tym sa­mym sta­jąc się dar­mo­wą reklamą.

Budowa wizerunku firmy.

Dłu­go­pi­sy z na­dru­kiem świet­nie spraw­dza­ją się tak­że w fir­mie. Pra­cow­ni­cy biu­ro­wi po­słu­gu­ją­cy się ta­ki­mi pro­duk­ta­mi z lo­go fir­my, któ­rą re­pre­zen­tu­ją, in­te­gru­ją się z przed­się­bior­stwem. Te­go ty­pu przed­mio­ty bu­du­ją po­czu­cie toż­sa­mo­ści fir­mo­wej.

Nie masz po­my­słu na stwo­rze­nie efek­tyw­ne­go ga­dże­tu mar­ke­tin­go­we­go? Pa­mię­taj o tym, że dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we spraw­dzą się w każ­dej sy­tu­acji. Umiesz­cza­jąc lo­go fir­my na pro­duk­cie za­re­kla­mu­jesz się w wie­lu miejscach.

Przeczytaj koniecznie