Jak za­ma­wiać dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we?

dłu­go­pi­sy fir­mo­we, dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we z na­dru­kiem, dłu­go­pi­sy z lo­go

Re­kla­mo­we Ak­ce­so­ria dla fir­my

Sku­tecz­ne pro­mo­wa­nie wła­snej fir­my to przede wszyst­kim do­brze prze­my­śla­na re­kla­ma. Za­li­czyć moż­na do niej ga­dże­ty re­kla­mo­we, któ­re cie­szą się du­żą po­pu­lar­no­ścią wśród firm z każ­dej bran­ży. Klient, któ­re­mu po­da­ru­je się ta­ki ga­dżet jest bar­dzo za­do­wo­lo­ny, po­nie­waż zy­sku­je prak­tycz­ną rzecz za któ­rą nie mu­si pła­cić. Wy­dat­ki na ga­dże­ty wca­le nie mu­szą być ogrom­ne, wy­star­czy za­mó­wić mniej­sze ar­ty­ku­ły, ta­kie jak na przy­kład dłu­go­pi­sy fir­mo­we. Aby do­brze je do­pa­so­wać do pro­fi­lu fir­my naj­le­piej jest za­mó­wić dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we z na­dru­kiem. Je­że­li dłu­go­pi­sy bę­dą je­dy­nym ga­dże­tem, lub jed­nym z nie­wie­lu, na któ­ry zde­cy­du­je się fir­ma, wów­czas war­to je do­brze za­pla­no­wać. War­to, aby by­ły to dłu­go­pi­sy z lo­go fir­my, któ­re bę­dą do­brze wy­ko­na­ne, tak aby ko­rzy­sta­nie z nich by­ło przy­jem­ne, dzię­ki te­mu nie zo­sta­ną one rzu­co­ne w kąt. Dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we wy­stę­pu­ją w wie­lu róż­nych ro­dza­jach, moż­na je do­pa­so­wać wzglę­dem pro­fi­lu fir­my, wy­glą­du, ja­ko­ści wy­ko­na­nia, ce­ny, a na­wet ko­lo­ru. Do­brze wy­ko­na­ny pro­jekt dłu­go­pi­su fir­mo­we­go ma du­że zna­cze­nie dla pro­mo­wa­nia fir­my.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl