Długopisy reklamowe Szczecin, długopisy z nadrukiem Szczecin czy też długopisy z logo Szczecin to propozycje dla wszystkich, którzy chcieliby zamówić tego rodzaju rzeczy. To oferty adresowane przede wszystkim do klientów z tegoż miasta i jego okolic, ale niewykluczone przecież, że skorzystają z nich i osoby z innych regionów kraju.

Nic nie stoi prze­cież na prze­szko­dzie, że­by ta­kie kon­kret­ne zmó­wie­nie wy­słać np. do klien­ta z Kra­ko­wa. Cze­mu nie? Wszak nie ma prze­cież naj­mniej­szych pro­ble­mów z do­ko­ny­wa­niem za­ku­pów na od­le­głość, gdyż funk­cjo­nu­ją za­rów­no usłu­gi ku­rier­skie, jak i pocz­to­we. W naj­gor­szym przy­pad­ku moż­na też sa­me­mu po­je­chać po za­mó­wio­ny to­war i to cza­sa­mi na­wet w bar­dzo od­le­głe miej­sce.
Sko­ro już wspo­mnia­ne zo­sta­ły ga­dże­ty re­kla­mo­we, war­to w ogó­le wejść w te­mat re­kla­my, bo to prze­cież coś, co do­ty­czy nas wszyst­kich. Jesz­cze kil­ka­na­ście lat te­mu re­kla­ma nie by­ła tak moc­no obec­na w na­szym ży­ciu, na­to­miast dziś to już je­go część, bez wzglę­du na to, czy się to ko­muś po­do­ba, czy też nie. Re­kla­mę ma­my do­słow­nie wszę­dzie: w ra­diu, w pra­sie, w te­le­wi­zji, w in­ter­ne­cie czy też na uli­cach w po­sta­ci róż­ne­go ty­pu bil­l­bo­ar­dów, szyl­dów, neo­nów czy roll-upach. Do te­go do­cho­dzą jesz­cze ga­dże­ty re­kla­mo­we ty­pu: dłu­go­pi­sy, ko­szul­ki, czap­ki, tor­by, a na­wet sło­dy­cze, a wszyst­kie te­go ty­pu rze­czy opa­trzo­ne od­po­wied­ni­mi na­dru­ka­mi. To wszyst­ko jest dzie­łem osób, któ­re re­kla­mą zaj­mu­ją się za­wo­do­wo. Na na­szym ryn­ku nie bra­ku­je stu­diów i agen­cji re­kla­mo­wych, któ­re spe­cja­li­zu­ją się w re­ali­za­cji po­je­dyn­czych ko­mu­ni­ka­tów re­kla­mo­wych, jak i ca­łych kam­pa­nii pro­mo­cyj­nych, nie mó­wiąc już o two­rze­niu róż­nych ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we Szcze­cin, dłu­go­pi­sy z na­dru­kiem Szcze­cin czy też dłu­go­pi­sy z lo­go Szcze­cin to przy­kła­do­we ofer­ty w tym za­kre­sie.
Wszę­do­byl­ska re­kla­ma to znak cza­sów, w ja­kich przy­szło nam żyć. Ma­ło te­go, oka­zu­je się, że aby za­ist­nieć w świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, trze­ba się od­po­wied­nio wy­pro­mo­wać. Przy czym trze­ba jesz­cze mieć świa­do­mość te­go, że nie wy­star­czy tyl­ko re­kla­ma w re­alu, ko­niecz­na jest rów­nież pro­mo­cja w sieci.To jak naj­bar­dziej uza­sad­nio­ne, po­nie­waż
tak na­praw­dę funk­cjo­nu­je­my w dwóch świa­tach: re­al­nym i wir­tu­al­nym.
Na ko­niec jesz­cze słów kil­ka na te­mat te­go, na czym tak na­praw­dę po­le­ga isto­ta re­kla­my. To spe­cy­ficz­ny tekst kul­tu­ry, któ­ry mu­si w od­po­wied­ni spo­sób wpły­nąć na od­bior­cę, aby ten po pro­stu uległ da­ne­mu prze­ka­zo­wi i np. ku­pił re­kla­mo­wa­ny to­war. Każ­dą re­kla­mę kon­stru­uje się wg sche­ma­tu AIDA. To skrót od czte­rech an­giel­skich słów: at­ten­tion, in­te­rest, de­si­re oraz ac­tion. A jak to dzia­ła? Po pierw­sze, ko­mu­ni­kat re­kla­mo­wy mu­si zwró­cić uwa­gę od­bior­cy na da­ny pro­dukt. Po dru­gie, ma go nim za­in­te­re­so­wać. Po trze­cie, re­kla­ma ma w po­ten­cjal­nym klien­cie wzbu­dzić pra­gnie­nie po­sia­da­nia da­ne­go pro­duk­tu, I po czwar­te, ma spo­wo­do­wać, że klient po pro­stu pój­dzie i ku­pi re­kla­mo­wa­ny pro­dukt. To w za­sa­dzie wszyst­ko.
Je­śli ktoś za­mie­rza za­in­we­sto­wać w re­kla­mę, po­wi­nien od ra­zu z tym za­da­niem zwró­cić się do pro­fe­sjo­na­li­stów, bo tyl­ko do­brze zre­ali­zo­wa­na re­kla­ma ma sens i mo­że przy­nieść po­żą­da­ne efek­ty.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl