Długopisy to najczęściej używane przybory służące do czynienia różnego rodzaju zapisków lub notatek. Popularność długopisów została zauważona i doceniona przez agencje reklamowe oraz firmy marketingowe. Dzięki swojej popularności długopisy stały się jednym z najpopularniejszych gadżetów reklamowych.

Dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we mo­gą zo­stać wy­two­rzo­ne z róż­ne­go ro­dza­ju su­row­ców. Naj­po­pu­lar­niej­szym su­row­cem do wy­ko­na­nia dłu­go­pi­su jest pla­stik. To wła­śnie dłu­go­pi­sy pla­sti­ko­we są naj­czę­ściej spo­ty­ka­nym ro­dza­jem dłu­go­pi­sów. Obok nich po­ja­wia­ją się dłu­go­pi­sy wy­ko­na­ne z me­ta­lu, drew­na, czy tez pa­pie­ru. Dłu­go­pi­sy z na­dru­kiem, to naj­czę­ściej dłu­go­pi­sy pla­sti­ko­we, ale nie bra­ku­je wśród nich rów­nież dłu­go­pi­sów drew­nia­nych i wy­ko­na­nych z pa­pie­ru. Dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we wy­stę­pu­ją z re­gu­ły w kil­ku wer­sjach obu­do­wy, nie tyl­ko pod wzglę­dem ko­lo­ry­stycz­nym, ale rów­nież pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym. W bo­ga­tej ofer­cie dłu­go­pi­sów re­kla­mo­wych znaj­dzie­my dłu­go­pi­sy ze wskaź­ni­kiem la­se­ro­wym, dłu­go­pi­sy z no­śni­kiem pa­mię­ci USB oraz dłu­go­pi­sy z koń­ców­ka umoż­li­wia­ją­ca ko­rzy­sta­nie z ekra­nu do­ty­ko­we­go. Na­le­ży za­zna­czyć, że dłu­go­pi­sy po­mię­dzy so­bą róż­nią się rów­nież ro­dza­jem za­sto­so­wa­nych wkła­dów, z któ­rych część ba­zu­je na tra­dy­cyj­nym tu­szu, a nie­któ­re na spe­cjal­nym że­lu słu­żą­cym do pi­sa­nia.
Zwy­kłe dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go wy­ko­na­ne są z pla­sti­ku lub ewen­tu­al­nie pla­sti­ku po­łą­czo­ne­go z me­ta­lem. Na ta­kich dłu­go­pi­sach na­nie­sie­nie na­dru­ku nie przy­spa­rza więk­szych trud­no­ści. Przy oka­zji na ta­kich dłu­go­pi­sach mo­gą zo­stać umiesz­czo­ne nie tyl­ko na­pi­sy, ale rów­nież nie­mal każ­de lo­go. Ist­nie­je tu­taj moż­li­wość wy­bo­ru ko­lo­ry­sty­ki dłu­go­pi­su, aby pa­so­wał do barw pod­mio­tu, czy też mar­ki, któ­re re­kla­mu­je­my za po­mo­cą na­dru­ku na dłu­go­pi­sie. Na­druk na dłu­go­pi­sie z re­gu­ły bez pro­ble­mu utrzy­mu­je się przez ca­łą ży­wot­ność dłu­go­pi­su, po­mi­mo że jest na­ra­żo­ny w znacz­ny spo­sób na wy­tar­cie. W do­bie no­wo­cze­snych spo­so­bów na­no­sze­nia tek­stów i gra­fik na róż­ne­go ro­dza­ju two­rzy­wa, rów­nież uzy­ska­no więk­szą trwa­łość gra­fik i tek­stów na­no­szo­nych na dłu­go­pi­sy.
Trwa­łość na­dru­ków na dłu­go­pi­sy jest szcze­gól­nie waż­na przy eks­klu­zyw­nych ze­sta­wach re­kla­mo­wych. Dłu­go­pi­sy z lo­go ich pro­du­cen­ta oraz na­dru­kiem lub gra­we­rem są cen­ną pa­miąt­ką i zwy­kle są wrę­cza­ne oso­bom, z któ­ry­mi fir­ma na­sza pro­wa­dzi po­waż­ne ne­go­cja­cje. Eks­klu­zyw­ny dłu­go­pis, czy ze­staw na któ­ry skła­da­ją się dłu­go­pis i pió­ro był za­wsze eks­klu­zyw­ną for­mą pre­zen­tu.
Spo­glą­da­jąc na dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we na­le­ży do­strzec, że etui dłu­go­pi­su, czy też dłu­go­pi­su i pió­ra to tak­że do­sko­na­ła po­wierzch­nia re­kla­mo­wa, któ­rej nie na­le­ży so­bie od­pusz­czać, gdyż z re­gu­ły bę­dzie ona za­wsze pod­kre­śla­ła fakt te­go, co znaj­du­je się w środ­ku.
Dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we spo­tka­my nie­mal wszę­dzie. Wy­twa­rza­ne zo­sta­ją na zle­ce­nie firm pry­wat­nych, in­sty­tu­cji pu­blicz­nych i urzę­dów. Nie­jed­no­krot­nie na ich po­wierzch­ni uda­je się nie tyl­ko umie­ścić lo­go i na­zwę, ale bar­dzo czę­sto umiesz­cza się tuż obok wy­mie­nio­nych da­nych rów­nież ad­res i nu­mer te­le­fo­nu re­kla­mo­wa­ne­go pod­mio­tu.
Pa­trząc na koszt pro­duk­cji zwy­kłych dłu­go­pi­sów re­kla­mo­wych na­le­ży pod­kre­ślić ich sto­sun­ko­wo nie­wiel­ką ce­nę jed­nost­ko­wą.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl