Kolekcja Millenium dokonała w Polsce czegoś nieprawdopodobnego. W zaledwie ciągu kilku lat metalowe długopisy Cosmo Millenium podbiły rynek długopisów reklamowych, do tego stopnia, że zatrzęsło to światowymi producentami długopisów reklamowych działającymi na polskim rynku.

Przypadek długopisów Cosmo jest trochę jak z Fordem T w latach 30-tych w USA: jakiegokolwiek długopisu byśmy nie porponowali Klientom, oni i tak wybiorą Cosmo. Zadziwjające. Przyjrzyjmy się jednak temu z bliska. Moim zdaniem są trzy powody tej nieprzemijającej mody:

 1. ko­rzyst­na re­la­cja cena/jakość – za mniej niż zło­tów­kę, otrzy­ma­my me­ta­lo­wy, po­rząd­nie wy­glą­da­ją­cy dłu­go­pis, w bo­ga­tej ko­lo­ry­sty­ce, o pro­stym kształ­cie i du­żej po­wierzch­ni zna­ko­wa­nia,
 2. Do te­go do­rzuć­my szyb­ką do­stęp­ność – w kil­ka dni do­sta­nie­cie każ­dą ilość, ma­ga­zy­ny do­staw­cy są zwy­kle peł­ne.
 3. ko­pio­wa­nie po­my­słów i oglą­da­nie się na in­nych, któ­rzy wcze­śniej już za­ma­wia­li dłu­go­pi­sy Mil­le­nium. Nie­ste­ty, Klien­ci czę­sto wo­lą „bez­piecz­ne” za­ku­py. Tra­cąc na ory­gi­nal­no­ści, ku­pu­ją sztam­po­wy, ogra­ny i nud­ny, ale ta­ni i dość po­rząd­ny dłu­go­pis.

Screenshot - 17.01b

W efek­cie dłu­go­pi­sy Co­smo Mil­le­nium prze­bo­jem pod­bi­ły ry­nek. Ak­tu­al­na Ko­lek­cja Mil­le­nium zo­sta­ła wzbo­ga­co­na o no­we mo­de­le, któ­re są jed­nak tyl­ko wa­ria­cją na te­mat le­gen­dar­ne­go Co­smo.

 1. Co­smo Slim – węż­sza, zgrab­na wer­sja Co­smo
 2. Co­smo Slim To­uch Pen – po­wyż­sza wer­sja wzbo­ga­co­na o gum­kę do ekra­nów do­ty­ko­wych (na­praw­dę faj­ny po­mysł)
 3. Co­smo Duo – dłu­go­pis z dwo­ma wkłą­da­mi, któ­re zmie­ni­ją się po prze­krę­ce­niu kor­pu­su dłu­go­pi­su
 4. Top USB – koń­ców­ka dłu­go­pi­su za­wie­ra kość pa­mię­ci USB (mo­im zda­niem nie­co dzi­wacz­ny i nie­wy­god­ny po­mysł)
 5. BondBond To­uch Pen – mo­de­le bez zmian wo­bec lat ubie­głych
 6. Mo­oiMo­oi To­uch Pen – rów­nież bez zmian.
 7. Mo­de­le nie­co mo­dy­fi­ku­ją­ce sty­li­sty­kę: Joy, Vic, Star, Zen, Ge­nius, Giant.
 8. No i nie­śmier­tel­ne mo­de­le Co­smo.

Kil­ka uwag tech­nicz­nych: Dłu­go­pi­sy są pa­ko­wa­ne są po 50 szt., ma­ją nie­bie­skie wkła­dy (na spe­cjal­ne ży­cze­nie czer­wo­ne i czar­ne). Zna­ko­wa­nie to naj­czę­ściej gra­wer la­se­ro­wy, któ­ry wy­cho­dzi „na bia­ło”, choć jest to stan­dar­do­wy gra­wer la­se­ro­wy. Nie raz zda­rzy­ło się, że klien­ci przy od­bio­rze stwier­dza­li, że to na­druk far­bą i pró­bu­jąc udo­wod­nić swo­ją ra­cję, po­dej­mo­wa­li wy­sił­bi by zdra­pać od­wzo­ro­wa­nie. Na próż­no. Gra­wer la­se­ro­wy na alu­mi­nium wy­glą­da jak ja­sny na­druk i ty­le.

Ko­lek­cja Mi­le­nium to bo­ga­ta ofer­ta kil­ku­na­stu mo­de­li etui, do któ­rych pa­su­ją w róż­nych wa­ria­cjach pió­ra, rol­le­ry i ołów­ki wy­stę­pu­ją­ce w sty­li­sty­ce da­ne­go mo­de­lu i któ­re to ra­zem z dłu­go­pi­sa­mi moż­na zło­żyć w ład­ne i nie­dro­gie dwu- i trzy­ele­men­to­we ze­sta­wy. Ta mno­gość wa­rian­tów to ko­lej­ny czyn­nik suk­ce­su ko­lek­cji Mil­le­nium.

Pod­su­mo­wu­jąc: cie­kaw je­stem, czy mo­da na dłu­go­pi­sy Co­smo Mil­le­nium bę­dzie wiecz­na. Jak do­tąd, wszyst­ko na to wska­zu­je. Tro­chę szko­da cie­ka­wych, kre­atyw­nych i cie­szą­cych oczy dłu­go­pi­sów re­kla­mo­wych in­nych po­rdu­cen­tów. No, ale osta­tecz­nie to klien­ci de­cy­du­ją…

kolekcja długopisy reklamowe Cosmo Mlllenium

ko­lek­cja dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we Co­smo Mll­le­nium

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e‑mail: info@promoshop.pl