Stro­na głów­na Cie­ka­wost­ki Dla­cze­go za­po­mi­na­my o Dniu Kobiet?

Dlaczego zapominamy o Dniu Kobiet?

Międzynarodowy Dzień Kobiet ma ponad 100-letnią tradycję, a w wielu krajach ma status święta państwowego. W Polsce w latach 70 ubiegłego stulecia przyjął się zwyczaj wręczania kobietom kwiatów, głównie goździków i tulipanów, z uwagi na ich dostępność o tej porze roku. Życzenia i prezenty są w tym dniu mile widziane, co stanowi wspaniałą okazję do odświeżenia kontaktów – również biznesowych. Stąd, warto pomyśleć o tym dniu jako niepowtarzalnej okazji do zbudowania trwałych relacji, nie tylko z bliskimi, ale również z klientkami, pracownicami oraz kontrahentami.

Dzień Ko­biet by­wa moc­no nie­do­ce­nio­ny przez biz­nes, PR’ow­ców, HR’ow­ców i mar­ke­tin­gow­ców. Pa­no­wie pró­bu­ją wy­kpić się na­rę­cza­mi ku­po­wa­nych hur­to­wo kwia­tów. Tym­cza­sem nie ilość, a ja­kość re­la­cji ma zna­cze­nie. Mo­że war­to od­pu­ścić so­bie roz­da­wa­nie kwia­tów i za­stą­pić je … uro­czy­stym wrę­cza­niem. Z oso­bi­sty­mi ży­cze­nia­mi, uśmie­chem i roz­mo­wą z każ­dą z Pań. Sza­cu­nek i do­ce­nie­nie ich ro­li w tym dniu bę­dzie mia­ło szcze­gól­ne zna­cze­nie i efekt. War­to się przy­ło­żyć, panowie !

Kwia­ty, po­da­run­ki i ży­cze­nia mu­szą mieć swo­je miej­sce i czas, by cie­szy­ły i zo­sta­ły do­brze przy­ję­te. Dzień Ko­biet to oka­zja by skru­szyć lo­dy, ocie­plić re­la­cje i zbli­żyć się do pań, z kto­ry­mi chce­my współ­pra­co­wać. Dro­dzy Pa­no­wie, w ten wy­jąt­ko­wy dzień, Wa­sze sta­ra­nia nie pój­dą a mar­ne. Krót­ka wi­zy­ta z ży­cze­nia­mi i drob­nym upo­min­kiem zo­sta­nie dłu­go w pa­mię­ci i po­mo­że w roz­mo­wach biz­ne­so­wych już na­stęp­ne­go dnia. Za­tem – do dzieła !

Oto li­sta po­rad na ten szcze­gól­ny dzień:

  1. W Dzień Ko­biet kwia­ciar­nie prze­ży­wa­ją ob­lę­że­nie od ra­na. Je­śli chcesz wrę­czać kwia­ty wie­lu ko­bie­tom, za­mów je wcze­śniej i zgłoś się tyl­ko po od­biór. Bę­dzie ta­niej i unik­niesz kolejek.
  2. Kwia­ty to tra­dy­cja. Mo­że war­to ją prze­ła­mać czymś bar­dziej tren­dy i na cza­sie? Ory­gi­nal­ne gi­ft­bo­xy, flo­wer­bo­xy, drob­ne upo­min­ki ucie­szą bar­dziej i zo­sta­ną za­pa­mię­ta­ne dłużej.
  3. Nie masz du­żo cza­su – zwy­kle wrę­cza­my kwia­ty w go­dzi­nach pra­cy pań, więc war­to za­pla­no­wać so­bie wcze­śniej plan wi­zyt i byc mo­że się zapowiedzieć.
  4. Nie licz pie­nię­dzy – efekt ma być pio­ru­nu­ją­cy. W tym dniu zo­sta­niesz przy­ję­ty na­wet przez oso­by, z któ­ry­mi nie mia­łeś do­brych re­la­cji. To ten mo­ment, gdy mo­żesz to zmienić.

 

 

 

Przeczytaj koniecznie