Ga­dże­ty re­kla­mo­we to nie­zbęd­ny ele­ment pro­mo­cyj­ny, któ­ry uży­ty w spo­sób umie­jęt­ny, wpły­wa po­zy­tyw­nie na wi­ze­ru­nek przed­się­bior­stwa. Dzie­je się tak z wie­lu przy­czyn. War­to wziąć pod uwa­gę cho­ciaż­by ta­ki ta­ni, po­wszech­ny i prak­tycz­ny ga­dżet, ja­kim są dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we z na­dru­kiem. Dla­cze­go w fir­mie po­win­no ich być pod do­stat­kiem?

Funk­cjo­nal­ny i es­te­tycz­ny przed­miot

Dłu­go­pi­sy z na­dru­kiem to je­den z naj­tań­szych ga­dże­tów re­kla­mo­wych któ­re moż­na za­ma­wiać ma­so­wo, a po­tem wrę­czać klien­tom, któ­rzy przy­cho­dzą do pla­ców­ki, czy też za­bie­rać ze so­bą na tar­gi fir­mo­we. Dłu­go­pi­sy z lo­go bu­du­ją iden­ty­fi­ka­cję wi­zu­al­ną fir­my. Dzię­ki te­mu, że jest to przed­miot co­dzien­ne­go użyt­ku, klient pa­trzy co­dzien­nie na na­druk, zaś myśl o fir­mie utrwa­la się. Cho­dzi rów­nież o to, że w oso­bie, któ­ra otrzy­ma­ła na­wet tak drob­ny po da­ru­nek jak dłu­go­pis re­kla­mo­wy bu­dzi się wdzięcz­ność i chęć od­wza­jem­nie­nia. Ta­ka oso­ba chęt­niej sko­rzy­sta z ofer­ty fir­my.

Naj­tań­sze dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we to te w pla­sti­ko­wej obu­do­wie, ale war­to za­in­we­sto­wać tak­że w coś bar­dziej wy­szu­ka­ne­go, jak dłu­go­pi­sy z kor­pu­sem drew­nia­nym czy me­ta­lo­wym. Te drew­nia­ne spodo­ba­ją się szcze­gól­nie mi­ło­śni­kom tren­du eko­lo­gicz­ne­go i wska­żą, że fir­mie nie są obo­jęt­ne lo­sy na­tu­ry. Ta­kie dłu­go­pi­sy w ca­ło­ści lub w czę­ści pod­le­ga­ją bo­wiem re­cy­klin­go­wi.

Dla spe­cjal­ne­go klien­ta i do biu­ra

Droż­sze dłu­go­pi­sy z lo­go, na przy­kład ta­kie w opa­ko­wa­niu, war­to za­cho­wać dla sta­łych lub szcze­gól­nie cen­nych klien­tów. Nie­któ­re ga­dże­ty te­go ty­pu mo­gą być dłu­go­pi­sa­mi stwo­rzo­ny­mi przez re­no­mo­wa­ne fir­my lub pro­jek­tan­tów. Ta­kie dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we z na­dru­kiem są tak­że bar­dzo do­brym po­my­słem do wy­ko­rzy­sta­nia z biu­rze, ja­ko re­pre­zen­ta­tyw­ne ele­men­ty pi­śmien­ni­cze fir­my. To ko­niecz­ne i wska­za­ne, by zbu­do­wać po­zy­tyw­ny wi­ze­ru­nek w umy­śle klien­ta. Ta­kie dłu­go­pi­sy po­win­ny być ele­ganc­kie i wy­so­kiej ja­ko­ści.

Co praw­da fir­mo­we ar­ty­ku­ły pi­śmien­ni­cze z na­dru­ka­mi to je­den z naj­pow­szech­niej­szych ga­dże­tów, sto­so­wa­ny od wie­lu lat, ale nic nie wska­zu­je, by je­go po­pu­lar­ność mia­ła się zmniej­szyć. Dzie­je się tak ze wzglę­du na ni­skie kosz­ty pro­duk­cji i za­ku­pu, ale tak­że ich sku­tecz­ność. Ta­ki po­da­ru­nek przy­no­si po­dob­ny efekt, jak droż­sze ga­dże­ty, a moż­na go wy­ko­rzy­stać na ogrom­ną ska­lę, wrę­cza­jąc przed­sta­wi­cie­lom swo­jej gru­py do­ce­lo­wej. Z te­go wzglę­du za­pas dłu­go­pi­sów z na­dru­kiem na­zwy fir­my czy lo­go, w bar­wach fir­mo­wych, po­wi­nien za­wsze być pod rę­ką, w za­pa­sie, na przy­kład w ma­ga­zy­nie fir­my. Dzię­ki te­mu każ­dy klient, któ­ry ją od­wie­dzi, mo­że być do­ce­nio­ny i na­gro­dzo­ny drob­nym upo­min­kiem.