Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes De­cy­zje nie­ła­twe, ste­ro­wa­ne reklamą

Decyzje niełatwe, sterowane reklamą

 

Kiedy człowiek zostaje sam z przesłankami potrzebnymi do podjęcia decyzji, przynajmniej w jego odczuciu robi to w racjonalny sposób. Jednakże podejmowanie zamierzeń zakupowych nie ma nic wspólnego z przewidywalnością. I wymyka się wszelkim regułom.

Etap poznawczy.


Waż­nym eta­pem w pro­ce­sie ma etap gro­ma­dze­nia in­for­ma­cji. Na tym szcze­gól­nie po­win­ni sku­pić się pro­du­cen­ci i han­dlow­cy. Użyt­kow­ni­cy po­szu­ku­ją te­stów wy­ko­na­nych w pro­fe­sjo­nal­ny spo­sób. Re­cen­zje, opi­sy i in­struk­cje użyt­ko­wa­nia ma­ją wiel­kie zna­cze­nie w po­dej­mo­wa­nej fi­nal­nie decyzji.

Naciskają wszyscy na wszystkich.


Pro­du­cen­ci i do­staw­cy sta­ra­ją się wy­wo­łać wra­że­nia i emo­cje u po­ten­cjal­nych klien­tów, wy­wie­ra­jąc pre­sję nie tyl­ko men­tal­nie. Kam­pa­nie re­kla­mo­we wy­ko­rzy­stu­ją wie­le na­rzę­dzi w wal­ce o za­in­te­re­so­wa­nie. Ga­dże­ty re­kla­mo­we, fol­de­ry i po­ka­zy, to tyl­ko nie­któ­re for­my wzbu­dze­nia za­in­te­re­so­wa­nia i wzajemności.

Niesamowite zakończenie.


Nie­zwy­kłość od­dzia­ły­wa­nia re­kla­my i am­bi­wa­len­cje wy­wo­ły­wa­nych emo­cji trud­no zro­zu­mieć. Zwy­kle po­sta­wa wo­bec prze­ka­zu re­kla­mo­we­go po­ka­zu­je re­zer­wę od­bior­cy. Jed­nak czę­sto po­zo­sta­wie­nie w za­wie­sze­niu fi­na­łu skut­ku­je po­zy­tyw­nym za­koń­cze­niem. Jak kro­pla drą­żą­ca ska­łę, prze­kaz zmie­nia pierw­sze wy­co­fa­nie w na­głą aprobatę.

Po­przed­ni ar­ty­kułRe­kla­ma na ga­dże­tach umocniona
Na­stęp­ny ar­ty­kułOdzież re­kla­mo­wa z nadrukiem

Przeczytaj koniecznie