1. Czym się róż­ni tek­tu­ra od kar­to­nu?

Tek­tu­ra od kar­to­nu róż­ni się gra­ma­tu­rą, gru­bo­ścią, gład­ko­ścią oraz funk­cjo­nal­no­ścią. Kar­ton ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści jest ela­stycz­ny i ła­twy do za­dru­ko­wa­nia, stwo­rzo­ny z jed­no­li­tej ma­sy. Je­go gra­ma­tu­ra wy­no­si od 160 do 315 g/m2. Tek­tu­ra jest sztyw­na, nie wy­gi­na się a ła­mie, cięż­ka do za­dru­ko­wa­nia i skła­da­ją­ca się z kil­ku warstw. Gra­ma­tu­ra tek­tu­ry wy­no­si po­wy­żej 315 g/m2 oraz jej gru­bość wy­no­si do 4 mm.

2. De­fi­ni­cja kar­ton 1200 zzs + de­fi­ni­cja tek­tu­ra 1200 zzs

Kar­ton to wy­rób pa­pier­ni­czy o gra­ma­tu­rze od 160 do 315g/m2. Mo­że być jed­no­war­stwo­wy lub wie­lo­war­stwo­wy. Sto­so­wa­ny do ry­so­wa­nia, na okład­ki książ­ko­we, pocz­tów­ki czy tecz­ki biu­ro­we. Sta­no­wić mo­że rów­nież opa­ko­wa­nie to­wa­ru w ce­lu ochro­ny przed uszko­dze­nia­mi pod­czas trans­por­tu bądź ele­ment stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej.

Tek­tu­ra to wy­rób pa­pier­ni­czy jed­no- oraz wie­lo­war­stwo­wy o gra­ma­tu­rze po­wy­żej 315 g/m2 i gru­bo­ści do 4mm. Po­wsta­je po­przez skle­je­nie do kil­ku warstw pa­pier­ni­czej ma­sy. Prze­zna­czo­ny jest do ce­lów in­tro­li­ga­tor­skich, opa­ko­wań jed­nost­ko­wych oraz zbior­czych. Po­dzie­lić ją moż­na na fa­li­stą oraz li­tą. Tek­tu­ra fa­li­sta po­wsta­je po­przez po­łą­cze­nie od dwóch do sied­miu pła­skich warstw (tzw. li­ne­rów), przy czym środ­ko­wa war­stwa jest fa­lo­wa­na. Tek­tu­ra li­ta (zna­na rów­nież ja­ko ta­pi­cer­ska, me­blo­wa bądź ma­ku­la­tu­ro­wa) jest cał­ko­wi­cie eko­lo­gicz­ną tek­tu­rą, któ­ra po­wsta­je 100% z re­cy­klin­gu.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl