Stro­na głów­na Cie­ka­wost­ki Czym się róż­ni ISBN od ISSN?

Czym się różni ISBN od ISSN?

ISBN (ang. In­ter­na­tio­nal Stan­dard Bo­ok Num­ber) to mię­dzy­na­ro­do­wy sym­bol li­te­ro­wy. Sta­no­wi kod iden­ty­fi­ka­cyj­ny, któ­ry skła­da się z dzie­się­ciu cyfr (do 2007 ro­ku) i trzy­na­stu cyfr (od 2007 ro­ku). Nada­wa­ny jest dla ty­pów wy­daw­nictw zwar­tych, m.in. dru­ko­wa­nych ksią­żek bądź bro­szur, pu­bli­ka­cji w al­fa­be­cie Bra­il­le­’a, map, pu­bli­ka­cji w po­sta­ci mi­kro­form, opro­gra­mo­wań edu­ka­cyj­nych lub in­struk­ta­żo­wych itp. Nu­me­ru nie na­da­je się na­to­miast wy­daw­nic­twom cią­głym oraz dru­kom mu­zycz­nym. Po­wi­nien być wy­dru­ko­wa­ny na czwar­tej stro­nie okład­ki i na od­wro­cie stro­ny ty­tu­ło­wej. W Pol­sce nada­wa­ny i re­je­stro­wa­ny jest przez Bi­blio­te­kę Narodową.

ISSN (ang. In­ter­na­tio­nal Stan­dard Se­rial Num­ber) to mię­dzy­na­ro­do­wy znor­ma­li­zo­wa­ny nu­mer wy­daw­nictw cią­głych, sta­no­wią­cy 8 cy­fro­wy kod. Nada­wa­ny jest za­so­bom cią­głym (np. cza­so­pi­smom, ga­ze­tom, rocz­ni­kom itp.). Słu­ży do iden­ty­fi­ka­cji da­ne­go ty­tu­łu w świa­to­wych sys­te­mach in­for­ma­cji. W Pol­sce nada­wa­ny i re­je­stro­wa­ny jest przez Bi­blio­te­kę Na­ro­do­wą. Zgod­nie z in­for­ma­cja­mi za­war­ty­mi na stro­nie in­ter­ne­to­wej Bi­blio­te­ki Na­ro­do­wej, nu­me­ru ISSN nie na­da­je się:

- wi­try­nom elek­tro­nicz­nym firm, in­sty­tu­cji, or­ga­ni­za­cji, sto­wa­rzy­szeń itp.,

- por­ta­lom o cha­rak­te­rze lo­kal­nym lub/i ulotnym,

- re­kla­mo­wym i pro­mo­cyj­nym stro­nom internetowym,

- pry­wat­nym (oso­bi­stym) wi­try­nom elektronicznym,

- stro­nom za­wie­ra­ją­cym sa­me re­kla­my lub linki ,

- blo­gom,

- por­ta­lom bez za­war­to­ści re­dak­cyj­nej (obo­wiąz­ko­we mi­ni­mum: na­zwa i kraj wydawcy),

- por­ta­lom bez wy­raź­nie okre­ślo­ne­go na za­so­bie tytułu.

- za­so­bom cią­głym on­li­ne przed ich po­ja­wie­niem się w In­ter­ne­cie.1

1.http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/issn/tryb-uzyskania-numeru-issn

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współpracy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z Tobą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Reklamowe

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e‑mail: info@promoshop.pl

Przeczytaj koniecznie