Mimo, że w życiu codziennym dominuje dziś elektronika, a większość ludzi spogląda na telefon komórkowy lub smartfon, żeby sprawdzić godzinę, warto pomyśleć o zegarze ściennym jako nośniku informacji.

Zegary ścienne wciąż są elementem wystroju wnętrz. Można to wykorzystać zwłaszcza w pomieszczeniach licznie odwiedzanych na co dzień. Sale konferencyjne i służące do narad, hall, poczekalnia, sekretariat, miejsca, gdzie obsługuje się klientów – tu przydaje się łatwo dostępny zegar.

Nie wszędzie i nie zawsze wypada spojrzeć na telefon, żeby sprawdzić godzinę. Zegar ścienny pozwala na dyskretny rzut oka lub ułatwia trzymania się programu obrad tak, aby zdążyć z omówieniem wszystkich punktów do określonej pory.

 Ze­gar ja­ko ele­ment wy­stro­ju wnę­trza

Ze­ga­ry z na­dru­kiem speł­nia­ją w ta­kich miej­scach trzy funk­cje:
– swo­ją pod­sta­wo­wą, czy­li okre­śla­ne go­dzi­ny,
– es­te­tycz­ną i zdob­ni­czą
– in­for­ma­cyj­ną.

Dzi­siaj z ła­two­ścią moż­na za­mó­wić ta­kie ze­ga­ry – wy­brać od­po­wied­ni wzór i zle­cić na­druk kon­kret­nej tre­ści zwią­za­nej z fir­mą.

 Funk­cja ze­ga­rów w re­kla­mie

Wie­le firm de­cy­du­je się na do­tar­cie do no­wych klien­tów przez ga­dżet, ja­kim jest ze­gar. Zle­ca­ją od­po­wied­ni na­druk i po­wsta­łe w ten spo­sób ze­ga­ry re­kla­mowe np. prze­ka­zu­ją do skle­pów, w któ­rych sprze­da­ją swo­je pro­duk­ty, ja­ko część wy­po­sa­że­nia wnę­trza. W ten spo­sób da­ne po­miesz­cze­nie zy­sku­je ele­ment użyt­ko­wy, któ­ry jest za­ra­zem re­kla­mą.

In­nym roz­wią­za­niem jest prze­ka­za­nie ta­kich ze­ga­rów po­ten­cjal­nym lub sta­łym kon­tra­hen­tom ja­ko drob­ny upo­mi­nek.

 Ze­gar – naj­prost­sze roz­wią­za­nie

Naj­prost­szym roz­wią­za­niem w tej gru­pie ga­dże­tów re­kla­mo­wych są ze­ga­ry z lo­go. Jest to istot­na in­for­ma­cja o fir­mie, coś co ją re­pre­zen­tu­je i naj­szyb­ciej za­czy­na się z nią ko­ja­rzyć. Wie­lo­krot­ne spoj­rze­nia na tar­czę ta­kie­go ze­ga­ra, choć­by i krót­kie i lo­go utrwa­li się w świa­do­mo­ści spo­glą­da­ją­cych na kon­kret­ny ze­gar.

Dla­te­go wła­śnie war­to za­mó­wić ze­ga­ry z na­dru­kiem – są pro­duk­tem sto­sun­ko­wo ta­nim i ła­twym do zdo­by­cia, a ich użyt­ko­wa­nie przy­no­si spo­ro ko­rzy­ści fir­mie, któ­rą ta­ki ze­gar re­pre­zen­tu­je.