W czasach, kiedy komputery – zarówno stacjonarne, jak i przenośne – są czymś normalnym w każdym domu, pendrive jest najchętniej używanym nośnikiem danych. Pozwala szybko i łatwo przenosić różne materiały między komputerami. Jest mały i lekki – to pozwala mieć go zawsze przy sobie.

Użyteczność i charakter pendrive’ów sprawia, że coraz więcej firm zaczyna traktować je jako gadżety promocyjne lub reklamowe.

Na ryn­ku są do­stęp­ne pendrive’y o co­raz więk­szej po­jem­no­ści, co po­zwa­la prze­no­sić na nich co­raz wię­cej da­nych. Dzię­ki te­mu moż­na mieć pod rę­ką np. ca­ły pa­kiet in­for­ma­cyj­ny na spo­rych roz­mia­rów kon­fe­ren­cję.

Obec­ność ta­kie­go cie­ka­we­go i uży­tecz­ne­go przed­mio­tu w miej­scu, gdzie prze­by­wa w jed­nym mo­men­cie spo­ro lu­dzi, moż­na wy­ko­rzy­stać na ko­rzyść kon­kret­nej fir­my.

Pen­dri­ve w służ­bie pro­mo­cji i re­kla­my – mno­gość roz­wią­zań

Jed­ną z moż­li­wo­ści, któ­re mo­że wy­ko­rzy­stać za­rów­no fir­ma, jak i oso­ba pry­wat­na, jest pen­dri­ve z gra­we­rem. Moż­na tu wy­gra­we­ro­wać np. czy­jeś imię lub imię i na­zwi­sko. Z ko­lei fir­ma umie­ści tu swo­ją na­zwę lub lo­go. Ko­lej­nym roz­wią­za­niem jest wy­gra­we­ro­wa­nie ja­kie­goś waż­ne­go dla ko­goś mo­ty­wu.

Dzię­ki te­mu pen­dri­ve za­czy­na łą­czyć w so­bie funk­cje użyt­ko­we, es­te­tycz­ne i pro­mo­cyj­ne. Prze­sta­je to być po pro­stu ma­ły przed­miot, któ­ry mie­ści się na­wet w nie­wiel­kiej kie­sze­ni. Za­czy­na on zwra­cać na sie­bie uwa­gę osób trze­cich. Dzię­ki te­mu np. kon­kret­na fir­ma mo­że za­in­te­re­so­wać so­bą no­wych po­ten­cjal­nych klien­tów. Wie­le przed­się­biorstw bo­wiem już od ja­kie­goś cza­su do­ce­nia pen­dri­ve z lo­go.

Sam pen­dri­ve nie jest dro­gi. Zle­ce­nie wy­gra­we­ro­wa­nia lub na­dru­ko­wa­nia ja­kiejś tre­ści też jest już co­raz ła­twiej do­stęp­ne i sto­sun­ko­wo ta­nie. Dla­te­go spo­ro firm i in­sty­tu­cji za­ma­wia ta­kie ga­dże­ty w dość spo­rych ilo­ściach i trak­tu­je je ja­ko ga­dże­ty re­kla­mo­we al­bo in­for­ma­cyj­ne.

Ja­ko, że pendrive’y są uży­wa­ne przez spo­ro użyt­kow­ni­ków, ist­nie­je szan­sa, że pew­na ich część ko­lek­cjo­nu­je ga­dże­ty re­kla­mo­we. Al­bo po pro­stu do­ce­ni fakt, je­śli zo­sta­nie ob­da­ro­wa­ny ta­kim no­śni­kiem da­nych i to z ja­kimś es­te­tycz­nym fir­mo­wym na­dru­kiem. Dzię­ki te­mu, moż­na ła­two do­trzeć do spo­rej licz­by po­ten­cjal­nych klien­tów.

Pen­dri­ve re­kla­mo­wy z na­dru­kiem ma wiec przy­naj­mniej kil­ka istot­nych za­let:
– jest przed­mio­tem użyt­ko­wym uży­wa­nym przez spo­ro osób, któ­re pra­cu­ją na kom­pu­te­rze.
– jest nie­wiel­ki i ła­two go mieć za­wsze przy so­bie wraz z ca­łym bo­gac­twem za­war­tych na nim tre­ści.
– moż­na mu nadać cie­ka­wy kształt i ko­lo­ry­sty­kę oraz na­nieść na nie­go kon­kret­ną treść, z któ­rą moż­na do­trzeć do sze­ro­kich krę­gów od­bior­ców.

To spo­ro do­bro­dziejstw jak na nie­wiel­ki i sto­sun­ko­wo ta­ni przed­miot. Dla­te­go wła­śnie war­to za­re­zer­wo­wać miej­sce na ta­ki ga­dżet re­kla­mo­wy w swo­ich wy­dat­kach na re­kla­mę.