Spośród dziesiątek gadżetów reklamowych, wciąż najchętniej wybierane są kubki z nadrukiem.

Skąd wynika ich popularność? Dlaczego warto zamawiać kubki reklamowe i które branże powinny zamawiać tego typu gadżety? Odpowiedzi w artykule!

Dla każ­de­go na każ­dy dzień
Z kub­ków ko­rzy­sta­ją wła­ści­wie wszy­scy – za­rów­no młod­sze oso­by, jak star­sze, ko­bie­ty i męż­czyź­ni. W związ­ku z tym jest to ga­dżet, któ­ry nie wy­ma­ga per­so­na­li­zo­wa­nia – je­den wzór na­dru­ku spraw­dzi się w przy­pad­ku każ­dej gru­py do­ce­lo­wej.

Bu­du­ją wi­ze­ru­nek mar­ki
Re­laks z do­brą ka­wą lub her­ba­tą w kub­ku i książ­ką to dla wie­lu prze­pis na ide­al­ny wie­czór. Ozna­cza to za­tem, że za­ma­wia­jąc ku­bek re­kla­mo­wy z na­dru­kiem dla klien­ta, mar­ka bę­dzie praw­do­po­dob­nie obec­na w je­go ży­ciu w naj­przy­jem­niej­szych mo­men­tach dnia.

Ni­ska ce­na
Ce­na kub­ków re­kla­mo­wych jest bar­dzo ni­ska, lecz za­ma­wia­ją je za­rów­no wła­ści­cie­le ma­łych biz­ne­sów, jak i wiel­kich kor­po­ra­cji. War­to wie­dzieć, że nie­któ­re hur­tow­nie ga­dże­tów re­kla­mo­wych pro­po­nu­ją ra­ba­ty przy więk­szym za­mó­wie­niu i sze­reg in­nych udo­god­nień dla klien­tów. War­to wy­brać jed­ną hur­tow­nie i kon­se­kwent­nie za­ma­wiać w niej pro­duk­ty – sta­li klien­ci pra­wie za­wsze mo­gą li­czyć na ra­ba­ty.

Sta­ty­sty­ki
W 2015 Pol­ska Izba Ar­ty­ku­łów Pro­mo­cyj­nych wy­ko­na­ła ba­da­nia, z któ­rych wy­ni­ka­ło, że aż 83% przed­się­bior­ców i mar­ke­te­rów ko­rzy­sta z ga­dże­tów re­kla­mo­wych! Dziś ta licz­ba by­ła­by praw­do­po­dob­nie jesz­cze wyż­sza.

Nie tyl­ko dla klien­ta
Kub­ki z lo­go to nie tyl­ko świet­ny po­mysł na upo­mi­nek biz­ne­so­wy dla klien­ta, ale rów­nież dla pra­cow­ni­ków fir­my i dla ich ro­dzin! W ten spo­sób mo­ty­wu­je­my pra­cow­ni­ków, wspie­ra­my tak­że ze­spół ja­ko gru­pę osób skon­cen­tro­wa­ną wo­kół wspól­nej idei i wspól­ne­go ce­lu.

Sy­tu­acje, w któ­rych moż­na wrę­czyć ku­bek re­kla­mo­wy
Ku­bek z na­dru­kiem jest bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­nym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia pa­kie­tów star­to­wych na za­wo­dach spon­so­ro­wa­nych przez da­ne mar­ki oraz na kon­fe­ren­cjach bran­żo­wych. Dzię­ki te­mu tra­fia­my pre­cy­zyj­nie do wła­ści­wej gru­py do­ce­lo­wej, a kub­ki są mi­łym i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cym upo­min­kiem. Nie­któ­re fir­my wrę­cza­ją upo­min­ki klien­tom tuż po na­wią­za­niu współ­pra­cy, in­ne na­to­miast po jej za­koń­cze­niu. Nie­któ­rzy ga­dże­ty re­kla­mo­we trak­tu­ją ja­ko spo­sób na prze­pro­si­ny – kie­dy w fir­mie zda­rzy się wpad­ka lub klient oka­zu­je nie­za­do­wo­le­nie, moż­na wrę­czyć mu pen­dri­ve czy ku­bek w ra­mach prze­pro­sin. Jak wi­dać, kub­ki re­kla­mo­we przy­da­ją się w wie­lu sy­tu­acjach i są jed­nym z naj­lep­szych ga­dże­tów re­kla­mo­wych.