W ostat­nich la­tach, tra­dy­cyj­ne sza­le na szy­ję zo­sta­ły za­stą­pio­ne przez o wie­le wy­god­niej­sze ko­mi­ny.

Prak­tycz­ne ko­mi­ny – no­wo­cze­sny ele­ment ubio­ru

Ko­mi­ny peł­nią ro­lę gol­fa przy­jem­nie otu­la­ją­ce­go szy­ję, a w za­leż­no­ści od dłu­go­ści mo­gą być rów­nież czap­ką.
Naj­czę­ściej ko­mi­ny za­kła­da się pod­czas za­wo­dów spor­to­wych or­ga­ni­zo­wa­nych zi­mą – ubie­ra­ją się w nie nar­cia­rze; moż­na je za­ło­żyć tak­że je­sie­nią i wcze­sną wio­sną, gdy zim­ne po­ry­wy wia­tru owie­wa­ją
nie­za­bez­pie­czo­ne czę­ści cia­ła pod­czas bie­ga­nia lub jaz­dy na ro­we­rze.
Ko­mi­ny ma­ją wie­le za­let; wkła­da­ne są przez gło­wę więc nie trze­ba ich owi­jać czy zwią­zy­wać tak jak sza­li­ki, do­brze przy­le­ga­ją do cia­ła chro­niąc je przed zim­nem i desz­czem, a tak­że są przy­jem­ne w no­sze­niu. Nie­któ­re mo­de­le ko­mi­nów wy­ko­na­ne są z dwóch warstw ma­te­ria­łu – ze­wnętrz­na jest wo­do­od­por­na, we­wnętrz­na zro­bio­na z tka­ni­ny ter­mo­ak­tyw­nej.

Ko­mi­ny re­kla­mo­we

Wy­gląd lub umiesz­czo­na na nim gra­fi­ka są za­leż­ne od prze­zna­cze­nia uży­wa­nia ko­mi­na; sto­so­wa­ny ja­ko do­da­tek do ubio­ru mo­że się wy­róż­niać ko­lo­rem lub być w ta­kiej sa­mej bar­wie jak ubra­nie, na­to­miast ko­mi­ny bę­dą­ce ele­men­tem ubio­ru spor­to­we­go po­sia­da­ją za­zwy­czaj na­nie­sio­ną gra­fi­kę oraz kon­kret­ny ko­lor. Ta­kie ko­mi­ny z po­wo­dze­niem mo­gą peł­nić funk­cję re­kla­mo­wą.

Ko­mi­ny z na­dru­kiem ja­ko for­ma re­kla­my zna­ko­mi­cie spraw­dzą się pod­czas du­żej im­pre­zy spor­to­wej. Każ­da dru­ży­na, odzia­na w iden­tycz­ne stro­je, ja­ko znak roz­po­znaw­czy do­dat­ko­wo mo­że za­ło­żyć ko­mi­ny z lo­go fir­my spon­so­ru­ją­cej wy­da­rze­nie czy też wspie­ra­ją­cej da­ną dru­ży­nę. Czę­sto rów­nież, otrzy­mu­ją je pił­ka­rze tre­nu­ją­cy w okre­sie zi­mo­wym. Cie­pły ko­min z na­dru­kiem fir­my-ofia­ro­daw­cy zna­ko­mi­cie ochro­ni szy­ję przed nad­mier­nym chło­dem, na­to­miast pod­czas in­ten­syw­ne­go tre­nin­gu w cie­płej po­rze dnia, z ko­mi­na uszy­te­go z lek­kie­go ma­te­ria­łu moż­na zro­bić opa­skę na czo­ło, a pot nie bę­dzie spły­wał po twa­rzy.

Ko­mi­ny z lo­go – ga­dżet re­kla­mo­wy

Ko­mi­ny z na­dru­kiem mo­gą być rów­nież upo­min­kiem od fir­my, czy­li ga­dże­tem re­kla­mo­wym. Dzię­ki ta­kim prak­tycz­nym pre­zen­tom, chęt­nie no­szo­nym, ła­twiej jest za­pa­mię­tać co da­na fir­ma so­bą re­pre­zen­tu­je oraz ja­ką pro­wa­dzi dzia­łal­ność.

Do­brym roz­wią­za­niem jest za­opa­trze­nie pra­cow­ni­ków fir­my uczest­ni­czą­cych w raj­dzie, im­pre­zie in­te­gra­cyj­nej lub szko­le­niu na wy­jeź­dzie, w prak­tycz­ne ko­mi­ny z lo­go za­kła­du pra­cy. Dzię­ki tak wy­raź­ne­mu zna­ko­wi roz­po­znaw­cze­mu, szyb­kie skom­ple­to­wa­nie ze­spo­łu nie na­strę­czy trud­no­ści.