Stro­na głów­na Re­cen­zje Ga­dże­ty Czy war­to za­ma­wiać ga­dże­ty re­kla­mo­we z nadrukiem?

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe z nadrukiem?

Gadżety reklamowe są jedną z najbardziej popularnych i jednocześnie najbardziej skutecznych form reklamy.

Według badań z 2015 roku, 85% właścicieli firm i marketingowców regularnie zamawia gadżety z nadrukiem dla swojej firmy. W 2018 te statystyki są jeszcze wyższe, a o zaletach gadżetów reklamowych przekonują się kolejne osoby.

Re­kla­ma każ­de­go dnia
Re­kla­ma te­le­wi­zyj­na jest oglą­da­na przez wi­dzów za­le­d­wie przez kil­ka­dzie­siąt se­kund. Re­kla­ma w in­ter­ne­cie rów­nież po­ja­wia się i naj­czę­ściej jest igno­ro­wa­na. W przy­pad­ku re­kla­my na kub­kach po­ten­cjal­ni klien­ci ob­cu­ją z mar­ką każ­de­go dnia pod­czas co­dzien­nych czyn­no­ści. Wy­bie­ra­jąc na przy­kład ku­bek re­kla­mo­wy ma­my pew­ność, że klien­ci spę­dza­ją naj­przy­jem­niej­sze chwi­le w cią­gu dnia z lo­go na­szej marki.

Zjed­nu­ją ludzi
Na wie­lu wy­da­rze­niach ga­dże­ty re­kla­mo­we są ele­men­tem pa­kie­tów star­to­wych lub upo­min­ków wrę­cza­nych w ra­mach opła­ty lub wpi­so­we­go. Dzię­ki te­mu uczest­ni­cy otrzy­mu­ją jed­na­ko­we pre­zen­ty, co w pew­nym sen­sie jed­no­czy ich. Fir­ma zaj­mu­ją­ca się pro­duk­cją odzie­ży spor­to­wej i spon­so­ru­ją­ca wy­da­rze­nie spor­to­we, wrę­cza­jąc uczest­ni­kom ga­dże­ty re­kla­mo­we mo­że być rów­nież pew­na, że ide­al­nie tra­fia do swo­jej gru­py do­ce­lo­wej i po­ten­cjal­nych klien­tów. Ta­kie ga­dże­ty z na­dru­kiem dla firm re­al­nie prze­kła­da­ją się więc na przy­cho­dy firmy.

Ga­dże­ty dla pra­cow­ni­ków firmy
Wie­lu wła­ści­cie­li firm za­ma­wia rów­nież ga­dże­ty re­kla­mo­we dla swo­ich pra­cow­ni­ków lub dla pra­cow­ni­ków i ich ro­dzin. Jed­na­ko­we ko­szul­ki, smy­cze czy pen­dri­ve­’y z na­dru­kiem mo­ty­wu­ją pra­cow­ni­ków i są spo­so­bem na zjed­no­cze­nie ich i wzmoc­nie­nie iden­ty­fi­ka­cji z fir­mą i wspól­ny­mi celami.

Ko­rzyst­ne ceny
Ga­dże­ty re­kla­mo­we, na przy­kład w po­rów­na­niu do re­kla­my te­le­wi­zyj­nej, są śmiesz­nie ta­nie. Wie­le hur­tow­ni ofe­ru­ją­cych ga­dże­ty z lo­go dla firm pro­po­nu­je rów­nież spe­cjal­ne ra­ba­ty przy du­żych za­mó­wie­niach lub upu­sty dla sta­łych klien­tów. War­to więc zna­leźć naj­lep­szą hur­tow­nie i za­ma­wiać w niej pro­duk­ty. To wszyst­ko spra­wia, że ga­dże­ty z lo­go są bar­dzo czę­sto wy­bie­ra­nym ele­men­tem re­kla­my dla każ­dej firmy.

Przeczytaj koniecznie