Ży­cie we współ­cze­snym świe­cie, peł­ne gwa­ru, ru­chu, cią­gle no­wych pro­ble­mów, spra­wia, że stres to­wa­rzy­szy więk­szo­ści z nas na co dzień. A jak wie­my, nie jest to do­bre dla zdro­wia. Prze­dłu­ża­ją­ce się bo­wiem sta­ny na­pię­cia ner­wo­we­go by­wa­ją przy­czy­ną wie­lu po­waż­nych cho­rób, ta­kich jak choć­by pro­ble­my z ser­cem i ukła­dem krą­że­nia czy no­wo­two­ry.

Jak wal­czyć ze stre­sem?

Jest wie­le tech­nik po­ma­ga­ją­cych wal­czyć ze stre­sem.
* Na po­czą­tek war­to roz­po­znać i spró­bo­wać wy­eli­mi­no­wać sy­tu­acje, któ­re nas stre­su­ją, a po­tem za­ak­cep­to­wać te, któ­rych nie da się wy­klu­czyć.
* Upra­wia­nie spor­tu jest bar­dzo waż­ne w wal­ce ze stre­sem i nie cho­dzi wca­le o sport wy­czy­no­wy, tyl­ko po pro­stu o zwy­kły wy­si­łek fi­zycz­ny. Re­gu­lar­ny ruch, ćwi­cze­nia fi­zycz­ne nie tyl­ko po­bu­dza­ją wy­dzie­la­nie en­dor­fin, ale tak­że zwięk­sza­ją od­por­ność na stres.
* Sto­so­wa­nie tech­nik od­de­cho­wych, po­le­ga­ją­cych na krót­kim, głę­bo­kim wde­chu i dłu­gim, po­wol­nym wy­de­chu.
* Sto­so­wa­nie tech­nik me­dy­ta­cyj­nych po­zwa­la sku­tecz­nie ni­we­lo­wać na­pię­cie.
* Od­wró­ce­nie uwa­gi od sy­tu­acji stre­so­wej przez za­ję­cie się czymś, co nas in­te­re­su­je i spra­wia nam ra­dość.
* Na­le­ży za­dbać o zdro­wy sen.

An­ty­stre­sy re­kla­mo­we

W ostat­nim cza­sie na ryn­ku po­ja­wi­ło się mnó­stwo pew­ne­go ro­dza­ju ma­łych za­ba­wek i ak­ce­so­riów, ta­kich jak pi­łecz­ki, kost­ki, kul­ki, chmur­ki itp. Są to wła­śnie re­kla­mo­we ga­dże­ty an­ty­stre­so­we, chęt­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne w cza­sie spo­tkań biz­ne­so­wych. Ich za­da­niem jest po­moc lu­dziom w ra­dze­niu so­bie ze stre­sem. Świet­nie na­da­ją się do biu­ra, gdzie sku­tecz­nie po­pra­wia­ją sa­mo­po­czu­cie pra­cow­ni­kom w trud­nych sy­tu­acjach, wy­ni­ka­ją­cych z co­dzien­nej pra­cy.
Ta­kie an­ty­stre­sy re­kla­mo­we mo­gą sta­no­wić rów­nież ide­al­ny pre­zent re­kla­mo­wy dla klien­tów, szcze­gól­nie ga­dże­ty an­ty­stre­so­we z na­dru­kiem za­wie­ra­ją­cym np. na­zwę fir­my lub jej lo­go­typ. Ta­ki pre­zent jest rów­no­cze­śnie wspa­nia­łym na­rzę­dziem mar­ke­tin­go­wym. Dla­te­go też sper­so­na­li­zo­wa­ne za­baw­ki an­ty­stre­so­we, kształ­tem oraz ko­lo­ry­sty­ką do­pa­so­wu­je się do róż­nych branż i za­wo­dów, tak by wy­ko­rzy­stać je moż­na by­ło w roz­ma­itych stre­fach biz­ne­su.

Zna­cze­nie re­kla­mo­wych ga­dże­tów an­ty­stre­so­wych

Po­ziom stre­su bar­dzo ro­śnie nie tyl­ko w ży­ciu co­dzien­nym, ale tak­że w pra­cy, a szcze­gól­nie w stre­fie biz­ne­su. Przy­czy­nia się do te­go ogrom­na pre­sja, du­że wy­ma­ga­nia, na­pię­ty har­mo­no­gram. Wia­do­mo, że to wszyst­ko ujem­nie wpły­wa na zdro­wie psy­chicz­ne pra­cow­ni­ków. Dla­te­go też wszel­kie spo­so­by na ob­ni­że­nie na­pię­cia i po­pra­wę sa­mo­po­czu­cia są mi­le wi­dzia­ne. Stąd wła­śnie co­raz więk­sza po­pu­lar­ność tych ma­leń­kich za­ba­wek sprzy­ja­ją­cych uczu­ciu re­lak­su i mi­łej at­mos­fe­ry w pra­cy.