Coraz częściej mamy ogromny problem z wybraniem odpowiedniego upominku firmowego. Długopisy, breloczki, notesy, czy kubki już dawno przestały zaskakiwać, ponieważ dostajemy je tak naprawdę z każdej okazji. Jak zatem zaskoczyć naszych klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych? Odpowiedź na to pytanie przedstawiamy w naszym dzisiejszy artykule.

Jednym z prestiżowych i jednocześnie najpopularniejszych gadżetów firmowych są filiżanki reklamowe. Dlaczego warto zamawiać filiżanki reklamowe z nadrukiem?

Fi­li­żan­ki z na­dru­kiem świet­nie spraw­dza­ją się pod­czas spo­tkań biz­ne­so­wych. Pod­kre­śla­ją po­zy­cję fir­my i sta­no­wią ele­ganc­ki ele­ment wy­po­sa­że­nia biu­ra. Dba­łość o szcze­gó­ły z pew­no­ścią prze­kła­da się na od­biór na­sze­go biz­ne­su wśród po­ten­cjal­nych klien­tów, czy kon­tra­hen­tów.

Ce­ra­mi­ka re­kla­mo­wa to rów­nież spo­sób na kre­atyw­ny pre­zent dla każ­de­go. Po­ran­na ka­wa z pew­no­ścią świet­nie sma­ku­je w pięk­nej i es­te­tycz­nej fi­li­żan­ce. War­to pa­mię­tać rów­nież, że „ta­ki prze­no­śny ga­dżet” sta­no­wi spraw­dzo­ny spo­sób na re­kla­mę na­szej fir­my. Bez wzglę­du na to, czy klient zo­sta­wi fi­li­żan­kę w biu­rze, czy za­bie­rze ją do do­mu, na­sze lo­go mo­że do­trzeć do wie­lu in­nych osób, za­tem war­to zwró­cić uwa­gę rów­nież na ja­kość ce­ra­mi­ki.

Jak wy­brać od­po­wied­nie fi­li­żan­ki z na­dru­kiem?

Po pierw­sze: ja­kość
W tym przy­pad­ku ta­niej wca­le nie ozna­cza le­piej. Je­że­li za­le­ży nam na tym, aby fi­li­żan­ki słu­ży­ły przez la­ta, war­to po­sta­wić na ja­ko­ścio­wą ce­ra­mi­kę. Pre­zent, któ­ry po kil­ku my­ciach za­cznie się kru­szyć, czy pę­kać, ra­czej roz­cza­ru­je oso­bę ob­da­ro­wy­wa­ną.

Po dru­gie: ko­lor
Je­że­li na­sze lo­go ma wie­le ko­lo­rów, war­to zde­cy­do­wać się na ce­ra­mi­kę w ko­lo­rze bia­ły, któ­ry ide­al­nie kom­po­nu­je się z każ­dym in­nym od­cie­niem.

Po trze­cie: slo­gan
Nie­któ­re fir­my oprócz lo­ga, za­ma­wia­ją fi­li­żan­ki re­kla­mo­we rów­nież z okre­ślo­nym krót­kim slo­ga­nem. Mo­że to być na przy­kład wy­bra­na sen­ten­cja lub mot­to na­szej fir­my. War­to za­dbać o to, aby ca­łość sta­no­wi­ła spój­ną war­tość es­te­tycz­ną.

Je­że­li ma­my pro­blem z przy­go­to­wa­niem od­po­wied­niej gra­fi­ki na fi­li­żan­kę, war­to za­py­tać sprze­daw­cę, u któ­re­go pla­nu­je­my za­ku­py, czy ma­ją rów­nież za­ple­cze gra­ficz­ne. Wie­le firm ofe­ru­je rów­nież róż­ne cie­ka­we i go­to­we pro­jek­ty, do któ­rych wpi­su­je­my tyl­ko tekst i wy­bie­ra­my ko­lor, tak­że nie po­win­no sta­no­wić to pro­ble­mu.

War­to za­ma­wiać ze­sta­wy pa­rzy­ste, po­nie­waż świet­nie spraw­dza­ją się pod­czas spo­tkań kil­ku osób. Opty­mal­na licz­ba to od sze­ściu do ośmiu fi­li­ża­nek w ze­sta­wie.

Ma­my na­dzie­ję, że po­wyż­sze wska­zów­ki, po­zwo­lą wy­brać od­po­wied­nie fi­li­żan­ki, za­rów­no te do fir­my, jak i te, któ­re świet­nie spraw­dzą się ja­ko pre­zent.