Reklama dźwignią handlu”- chyba każdy kiedyś to słyszał, a jeżeli miał styczność z promocją to na pewno przekonał się o tym na własnej skórze. W dobie internetu i nowych możliwości nie jest wcale powiedziane, że największym zainteresowaniem będzie cieszyć się ten, kto wyda na promocję najwięcej pieniędzy.

Obecnie na rynku królują kreatywne rozwiązania, które po pierwsze, przykuwają uwagę klienta, a po drugie nie zniechęcają do siebie swoją wszechobecnością.
Metodą, która sprawdzi się idealnie zarówno u młodej, prosperującej firmy, jak i u wielkich korporacji mogą być czapki reklamowe. Pomimo tego, że mają wiele zalet, są często pomijane przy wyborze materiałów promocyjnych.

Pierw­szą rze­czą, któ­ra sta­wia cza­pecz­ki z na­dru­ka­mi po­nad tra­dy­cyj­ny­mi ulot­ka­mi i pla­ka­ta­mi jest ich uży­tecz­ność. Oso­ba, któ­ra uży­wa czap­ki z lo­giem fir­my, bę­dzie ją pro­mo­wać, na­wet o tym nie wie­dząc, po­nie­waż każ­de­mu cza­sem przy­da się na­kry­cie gło­wy. Mo­że być ono z dasz­kiem, gdy na dwo­rze jest upal­nie i trze­ba chro­nić się przed uda­rem lub ta­kie któ­re za­kry­wa uszy przed wia­trem i mro­zem.
Nie­ste­ty, czap­ki z na­dru­kiem czę­sto ko­ja­rzą się z czymś nie­mod­nym, cięż­kim do skom­po­no­wa­nia z in­ny­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by. Ta­kie ne­ga­tyw­ne na­sta­wie­nie mo­że kie­dyś mia­ło pra­wo by­tu, ale obec­nie na ryn­ku ofe­ro­wa­ne są róż­ne ro­dza­je, od kla­sycz­nych, miej­skich, po spor­to­we i mło­dzie­żo­we. Tak sze­ro­ki wy­bór cza­pek spra­wia, że każ­dy sprze­daw­ca znaj­dzie ro­dzaj i ko­lor czap­ki, któ­ry do­brze wpa­su­je się w gru­pę do­ce­lo­wą, czy­li je­go kon­su­men­tów. Przy­kła­do­wo, pro­du­cent nart po­wi­nien zde­cy­do­wać się na zi­mo­wą czap­kę re­kla­mo­wą, po­nie­waż ist­nie­je spo­ra szan­sa, że ta­ka czap­ka znaj­dzie się w gó­rach, na sto­ku, gdzie jest du­żo po­ten­cjal­nych klien­tów, z ko­lei pro­du­cent de­sko­ro­lek po­wi­nien roz­wa­żyć spor­to­we cza­pecz­ki z lo­go.

Ostat­nim, ale nie mniej waż­nym po­wo­dem dla któ­re­go war­to wy­brać cza­pecz­ki z na­dru­kiem ja­ko swój no­wy ka­nał pro­mo­cji jest fakt, że po­dró­żu­ją one wraz ze swo­im po­sia­da­czem, więc zo­ba­czy je wie­le osób. Po­dob­nie jak w przy­pad­ku re­klam na sa­mo­cho­dach, ni­gdy nie wie­my gdzie mo­że się ona zna­leźć i kto aku­rat ją prze­czy­ta. Dzię­ki te­mu na­sze lo­go mo­że stać się roz­po­zna­wal­ne w krót­kim cza­sie, przy wy­da­niu ma­łej ilo­ści pie­nię­dzy. Śmia­ło moż­na więc po­wie­dzieć, że czap­ki re­kla­mo­we to do­bre zrów­no­wa­że­nie po­mię­dzy dro­gi­mi sa­mo­cho­da­mi z re­kla­ma­mi, a pla­ka­ta­mi, któ­re po­mi­mo ni­skich kosz­tów, by­wa­ją ma­ło wi­docz­ne.

War­to ko­rzy­stać z no­wych dróg pro­mo­cji ja­kie są ofe­ro­wa­ne na ryn­ku. W ten spo­sób, na­sza fir­ma ma szan­sę się wy­róż­niać, po­zy­skać no­wych klien­tów i utrzy­mać sta­rych. Je­że­li wła­śnie na tym nam za­le­ży, to war­to wy­pró­bo­wać czap­ki z na­dru­kiem, któ­rych efekt mo­że nas bar­dzo po­zy­tyw­nie za­sko­czyć.