Bluzy reklamowe z logo i nazwą firmy równie chętnie wykorzystywane są przez duże korporacje, jak i przez osoby prowadzące małe firmy, zatrudniające kilku pracowników. Bluzy z logo są świetnym pomysłem na upominek zarówno dla klientów przyszłych i obecnych, jak i dla pracowników firmy.

O korzyściach z zakupu bluz z nadrukiem dla pracowników i pracodawców przeczytacie w tym artykule!

Za­pa­mię­ta­nie mar­ki
Więk­szość lu­dzi jest wzro­kow­ca­mi. O wie­le ła­twiej za­pa­mię­tać nam ob­raz niż wia­do­mość prze­ka­za­ną ust­nie. Dla­te­go wła­śnie ga­dże­ty re­kla­mo­we są tak po­pu­lar­ne i tak sku­tecz­ne. Re­al­nie prze­kła­da­ją się na do­cho­dy fir­my, po­nie­waż po­ten­cjal­ni klien­ci ob­cu­ją­cy na co dzień z lo­go mar­ki chęt­niej wy­bie­ra­ją tę mar­kę pod­czas za­ku­pów. Cie­pła blu­za bę­dzie słu­ży­ła klien­to­wi w chłod­ne wie­czo­ry, za­bie­rze ją praw­do­po­dob­nie na wy­ciecz­kę za mia­sto lub na urlop. W każ­dej z tych chwi­li lo­go mar­ki bę­dzie wi­docz­na dla nie­go oraz dla wszyst­kich osób, któ­re znaj­dą się w je­go po­bli­żu! Za­sięg re­kla­my znaj­du­ją­cej się na blu­zie jest więc na­praw­dę du­ży.

Blu­zy dla pra­cow­ni­ków
Pra­cow­nik w fir­mo­wej odzie­ży wzbu­dza za­ufa­nie klien­ta nie­za­leż­nie, czy jest to ka­sjer z mar­ke­cie bu­dow­la­nym czy ma­łym biu­rze. Do­brze ubra­ny pra­cow­nik jest wi­zy­tów­ką fir­my. Dla­te­go na chłod­niej­sze dni war­to za­opa­trzyć pra­cow­ni­ków w blu­zy z na­dru­kiem lo­go mar­ki. Nie­któ­rzy pra­co­daw­cy za­ma­wia­ją rów­nież blu­zy pro­mo­cyj­ne dla ro­dzi­ny pra­cow­ni­ków, dzię­ki cze­mu ko­mu­ni­kat z mar­ką do­cie­ra do jesz­cze więk­szej licz­by osób. Blu­za ma więk­szą po­wierzch­nię na­dru­ku niż np. ku­bek re­kla­mo­wy czy dłu­go­pis, dla­te­go prze­kaz bę­dzie na­praw­dę moc­ny!

Gdzie za­ma­wiać blu­zy pro­mo­cyj­ne?
Blu­zy z lo­go war­to za­ma­wiać w do­brych hur­tow­niach ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Przy za­mó­wie­niu zwróć uwa­gę na ja­kość odzie­ży lub po­roz­ma­wiaj z pra­cow­ni­kiem hur­tow­ni na te­mat do­stęp­nych mo­de­li i ty­pu ba­weł­ny. Do­brej ja­ko­ści blu­zy z na­dru­kiem po­słu­żą pra­cow­ni­kom i klien­tom na­wet przez kil­ka lat. Waż­na jest rów­nież ja­kość na­dru­ku – nie po­wi­nien on znisz­czyć się w pra­niu. Za­py­taj o gwa­ran­cję lub prze­czy­taj w in­ter­ne­cie opi­nie o da­nej hur­tow­ni.