Stro­na głów­na Tar­gi Czy war­to jesz­cze jeź­dzić na tar­gi reklamy?

Czy warto jeszcze jeździć na targi reklamy?

Żyjemy w czasach, kiedy marketing internetowy rozwija się coraz lepiej. Kiedy chcemy dokonać zakupu towaru lub usługi, najczęściej szukamy informacji na jej temat w Sieci. Czy jednak mimo to, warto jeździć na targi reklamy? Co dzięki temu możemy zyskać? Jak się okazuje, targi marketingowe, to nadal doskonała okazja do sprawdzenia wybranych marek, które oferują najróżniejsze towary i usługi.

Oka­zu­je się, że w do­bie mar­ke­tin­gu in­ter­ne­to­we­go tar­gi re­kla­mo­we to cią­gle do­bre miej­sce do po­zy­ska­nia cen­nych kon­tak­tów oraz oso­bi­ste­go, na­ocz­ne­go za­po­zna­nia się z ofer­tą to­wa­rów i usług. Jest oka­zja do za­da­nia tech­nicz­nych py­tań spe­cja­li­stom oraz po­zy­ska­nia no­wej bran­żo­wej wie­dzy. Roz­mo­wom i spo­tka­niom to­wa­rzy­szy bu­do­wa­nie wię­zi i oso­bi­stych re­la­cji, co sprzy­ja ewen­tu­al­nej przy­szłej współ­pra­cy. Raz w ro­ku war­to za­tem wy­brać się na tar­gi re­kla­my, by do­wie­dzieć się ja­kie są ak­tu­al­ne tren­dy, spo­tkać do­staw­ców, kon­ku­ren­tów i in­nych po­szu­ku­ją­cych ory­gi­nal­nych, sku­tecz­nych spo­so­bów na reklamę.

Targi reklamy w Polsce, które warto odwiedzić, to:


Re­ma­Days – nr 1 w tej czę­ści Eu­ro­py,
https://www.remadays.com/pl/strona-glowna/
http://warsawprinttech.com/
https://festiwaldruku.pl/
https://taropak.pl/pl/
https://warsawpack.pl/

Dlaczego warto pojechać na targi reklamy?

Pierw­szym i naj­waż­niej­szym py­ta­niem, na któ­re mu­si­my so­bie od­po­wie­dzieć jest to, któ­re brzmi: dla­cze­go war­to po­je­chać na tar­gi re­kla­my? Przede wszyst­kim, wska­zać na­le­ży tu­taj moż­li­wość po­zna­nia przed­sta­wi­cie­li da­nych ma­rek. Je­śli pro­wa­dzi­my wła­sny biz­nes, to ta­kie tar­gi, są dla nas oka­zją do po­zy­ska­nia no­wych kon­tak­tów a być mo­że – na­wet i klien­tów. Mo­że­my też zgłę­bić na­szą wie­dzę do­ty­czą­cą naj­now­szych tren­dów, je­śli cho­dzi o re­kla­mę. Zdo­by­wa­nie wie­dzy oraz po­zy­ski­wa­nie no­wych kon­tak­tów, są bar­dzo waż­ne w każ­dym biznesie.

Targi reklamy, na które warto pojechać.

Sko­ro wie­my już, dla­cze­go war­to jest jeź­dzić na tar­gi re­kla­my i co nam da­je uczest­nic­two w ta­kim wy­da­rze­niu, war­to do­wie­dzieć się, na któ­re tar­gi re­kla­my po­win­ni­śmy się wy­brać. Pierw­szym i w za­sa­dzie naj­waż­niej­szym te­go ro­dza­ju wy­da­rze­niem, są tar­gi Re­ma­Days. To dwu­dnio­we wy­da­rze­nie, w cza­sie któ­re­go mo­że­my spo­tkać się z przed­sta­wi­cie­la­mi bran­ży re­kla­mo­wej z ca­łe­go świa­ta. Ma­my moż­li­wość po­zna­nia no­wych tren­dów, je­śli cho­dzi o re­kla­mę tra­dy­cyj­ną, opie­ra­ją­cą się na dru­ku. Co wię­cej, w ra­mach ta­kich tar­gów, bar­dzo czę­sto or­ga­ni­zo­wa­ne są róż­ne­go ro­dza­ju kon­kur­sy czy in­ne atrak­cje, w ra­mach któ­rych mo­że­my wy­grać atrak­cyj­ne na­gro­dy. Mo­że­my też po­roz­ma­wiać ze spe­cja­li­sta­mi od re­kla­my i do­wie­dzieć się, jak sku­tecz­niej i przy wy­ko­rzy­sta­niu no­wych tech­no­lo­gii, ko­rzy­stać z for­my re­kla­my, nie tyl­ko w Internecie.

Ko­lej­nym wy­da­rze­niem, na któ­re war­to się wy­brać, je­śli cho­dzi o tar­gi mar­ke­tin­go­we, jest War­saw Print Tech. Tu­taj tak­że bę­dzie­my mie­li oka­zję wziąć udział w cie­ka­wych pre­lek­cjach, od­wie­dzić wy­staw­ców re­pre­zen­tu­ją­cych świa­to­wej kla­sy dru­kar­nie. Bę­dzie­my mie­li oka­zję prze­ko­nać się, że druk od­gry­wa klu­czo­wą ro­lę, je­śli cho­dzi o pro­mo­wa­nie na­sze­go biznesu.

Cie­ka­wym wy­da­rze­niem jest tak­że Fe­sti­wal Dru­ku. To przede wszyst­kim wy­da­rze­nie prze­zna­czo­ne dla osób zwią­za­nych z bran­żą po­li­gra­ficz­ną. W ra­mach Fe­sti­wa­lu Dru­ku, bę­dzie­my mie­li oka­zję do­wie­dzieć się cze­goś wię­cej na te­mat no­wych tech­no­lo­gii i spo­so­bów dru­ku, jak rów­nież spraw­dzić, któ­re z tych me­tod, naj­le­piej spraw­dza­ją się, je­śli cho­dzi o bu­do­wa­nie wi­ze­run­ku marki.

Jak za­tem bar­dzo wy­raź­nie wi­dać, moż­li­wo­ści, zwią­za­ne z uczest­nic­twem w naj­róż­niej­szych tar­gach re­kla­my, są prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­ne. Za­wsze jed­nak nio­są one dla nas ko­rzyść – czy to w po­sta­ci zdo­by­tej wie­dzy, po­zna­nia no­wych osób, czy wy­gra­nia atrak­cyj­nych na­gród. Tar­gi prze­zna­czo­ne są nie tyl­ko dla osób z bran­ży po­li­gra­ficz­nej, ale też dla firm, któ­re szu­ka­ją no­wych i cie­ka­wych roz­wią­zań, któ­re wspo­mo­gą pro­mo­wa­nie na­sze­go biz­ne­su. Każ­dy przed­się­bior­ca po­wi­nien o to dbać naj­le­piej, jak umie.

Po­przed­ni ar­ty­kułOgól­ne – opi­sy kategorii
Na­stęp­ny ar­ty­kułEko ga­dże­ty ekologiczne

Przeczytaj koniecznie