Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Czy kub­ki z na­dru­kiem przy­no­sza efek­ty promocyjne?

Czy kubki z nadrukiem przynosza efekty promocyjne?

Nie od dziś wiadomo, że gadżety marketingowe mają ogromną moc marketingową i rewelacyjnie budują obraz marki, jednocześnie będąc bardzo skuteczną reklamą wśród potencjalnych klientów. Jednym ze sprawdzonych rodzajów tego typu akcesoriów są kubki. Jeżeli chodzi o kubki z nadrukiem cena nie musi być wcale odstraszająca przy zamówieniu hurtowej ilości, natomiast efekty wykorzystania tego typu gadżetu mogą być spektakularne.

W jaki sposób uzyskać efekty promocyjne dzięki kubkom reklamowym.

Kub­ki z na­dru­kiem w po­sta­ci np. lo­go fir­my mo­gą zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne do pro­mo­cji po­przez roz­da­wa­nie ich użyt­kow­ni­kom me­diów spo­łecz­no­ścio­wych w ra­mach an­ga­żu­ją­cych kon­kur­sów, któ­re do­sko­na­le ge­ne­ru­ją ruch na stro­nie przy­czy­nia­jąc się do zwięk­sze­nia za­się­gów. Mo­gą one być tak­że roz­da­wa­nie pra­cow­ni­kom w ra­mach oka­zyj­nych upominków.

Do­brym po­my­słem jest tak­że ob­da­ro­wa­nie kub­kiem po­ten­cjal­nych klien­tów na bran­żo­wych kon­fe­ren­cjach, np. w ra­mach pa­kie­tu star­to­we­go roz­da­wa­ne­go pod­czas re­je­stra­cji. Do­brze wy­ko­na­ne kub­ki wca­le nie mu­sza ozna­czać wy­so­kiej ce­ny, a dzię­ki ich atrak­cyj­ne­mu wy­glą­do­wi są chęt­nie uży­wa­ne, przez co są ży­wą re­kla­mą fir­my i po­zwa­la­ją na do­tar­cie do szer­sze­go gro­na odbiorców.

Przeczytaj koniecznie