Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Cze­mu słu­ży i w ja­ki spo­sób jest re­ali­zo­wa­ny mar­ke­ting sportowy?

Czemu służy i w jaki sposób jest realizowany marketing sportowy?

Marketing sportowy to różnego rodzaju działania, wykorzystujące narzędzia marketingowe, w celu promocji produktów lub też usług stricte związanych ze sportem, takich jak chociażby koszulki czy buty sportowe. Może być również stosowany w przypadku reklamy produktów niezwiązanych bezpośrednio ze sportem, ale tylko wtedy, gdy podjęte działania marketingowe służą umocnieniu w świadomości odbiorców wzajemnych powiązań produktów ze sportem, na przykład kampania browaru Warka, która regularnie wspiera Polską Reprezentację w Piłce Nożnej.

Tam gdzie uwaga konsumentów, tam jest miejsce dla marektingu. Wielkie imprezy sportowe są oczkiem uwagi rzesz konsumentów, nic więc dziwnego, że jest to doskonałe miejsce na działania marketingowe. Czemu służy i w jaki sposób jest realizowany marketing sportowy? 

Marketing sportowy i jego rodzaje.

Z mar­ke­tin­giem spor­to­wym zwią­za­ne są trzy obszary:

  1. Mar­ke­ting przed­się­biorstw re­ali­zo­wa­ny po­przez sport – w tym przy­pad­ku wy­ko­rzy­stu­je się sport i im­pre­zy spor­to­we do re­kla­my róż­ne­go ro­dza­ju pro­duk­tów i usług, a tak­że ma­rek. Nie­zwy­kle sku­tecz­ną i po­pu­lar­ną for­mą współ­pra­cy mię­dzy przed­się­bior­ca­mi i or­ga­ni­za­cja­mi spor­to­wy­mi jest spon­so­ring. Przy­kła­dy ta­kiej pro­mo­cji mo­że­my zo­ba­czyć na ko­szul­kach spor­to­wych czy też bil­l­bo­ar­dach wy­świe­tla­ją­cych re­kla­my na sta­dio­nie, ta­kich ma­rek jak War­ka, Ży­wiec, a na­wet Biedronka.
  2. Mar­ke­ting pro­duk­tów i usług spor­to­wych – skie­ro­wa­ny jest głów­nie do fa­nów spor­tu i je­go kon­su­men­tów. W tym przy­pad­ku na­rzę­dzia mar­ke­tin­go­we na­kie­ro­wa­ne są na po­szcze­gól­ne seg­men­ty ryn­ku, po to by przy­kła­do­wo prze­ko­nać klien­tów do za­ku­pu bi­le­tów na waż­ne wy­da­rze­nie spor­to­we, za­chę­cać ich do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sach oraz pro­mo­cjach zwią­za­nych wła­śnie ze spor­tem, re­kla­mo­wać no­wo po­wsta­ły obiekt bądź też za­chę­cić do za­ku­pu roz­ma­itych pa­mią­tek. Mar­ke­ting pro­duk­tów i usług spor­to­wych głów­nie ma miej­sce wśród spo­łecz­no­ści lo­kal­nych i w oko­li­cach obiek­tów spor­to­wych. Od­by­wa się rów­nież przy wy­ko­rzy­sta­niu pla­ka­tów oraz bil­l­bo­ar­dów, ra­czej rzad­ko się­ga się po re­kla­my w te­le­wi­zji i prasie.
  3. Mar­ke­ting or­ga­ni­za­cji spor­to­wych – wią­że się z dzia­ła­nia­mi mar­ke­tin­go­wy­mi, któ­rych ce­lem jest wy­two­rze­nie i pro­mo­cja pro­duk­tów spor­to­wych. Z dru­giej zaś stro­ny wią­że się z dzia­ła­niem or­ga­ni­za­cji spor­to­wej, któ­ra dba mię­dzy in­ny­mi o kre­owa­nie kul­tu­ry or­ga­ni­za­cji czy też ko­mu­ni­ko­wa­nie się z fa­na­mi, wi­dza­mi, przed­się­bior­stwa­mi po­przez za­ak­cen­to­wa­nie za­let wy­bra­nej mar­ki, or­ga­ni­za­cji, dru­ży­ny itp.

Głów­nym ce­lem dzia­łań mar­ke­tin­gu or­ga­ni­za­cji spor­to­wych jest oczy­wi­ście do­tar­cie do no­wych grup od­bior­ców, wi­dzów, ale też spon­so­rów, oraz po­zy­ski­wa­nie fi­nan­sów na roz­wój sportu.

Marketing w sporcie – promocja i wyróżnienie wydarzeń sportowych.

W mar­ke­tin­gu spor­to­wym cho­dzi o pro­mo­cję i wy­róż­nie­nie wy­da­rzeń spor­to­wych wśród in­nych seg­men­tów ryn­ku, któ­re do­tych­czas nie by­ły jesz­cze nie­za­in­te­re­so­wa­ne tą for­mą roz­ryw­ki. Z te­go też po­wo­du pro­mo­wa­nie pro­duk­tu bądź mar­ki scho­dzi tak na­praw­dę na dal­szy plan. I tak przy­kła­do­wo w pił­ce noż­nej nie­zwy­kle po­pu­lar­ne sta­ły się wy­jaz­dy czo­ło­wych pił­ka­rzy eu­ro­pej­skich na me­cze spa­rin­go­we do róż­nych miejsc na świe­cie. Z ta­ką sy­tu­acją spo­ty­ka się też w ko­szy­ków­ce, przy­kła­dem jest im­pre­za o na­zwie NBA Eu­ro­pe Li­ve.
Za­tem ta­ka for­ma mar­ke­tin­gu ma na ce­lu prze­ko­na­nie, za po­mo­cą za­ba­wy lub zna­nych na­zwisk, do da­nej dzie­dzi­ny spor­tu no­wych od­bior­ców – zainteresowanych.

Przeczytaj koniecznie