Uni­wer­sal­ne ma­te­ria­ły re­kla­mo­we dla przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych

Ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne prze­zna­czo­ne dla przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych mu­szą być ła­twe w prze­wo­że­niu oraz uży­tecz­ne dla kon­kret­nych grup klien­tów ta­kich jak sprze­daw­cy. Do­brze, je­że­li nie są one dro­gie, aby mo­gły być czę­sto prze­ka­zy­wa­ne w ce­lu pod­trzy­ma­nia re­la­cji i bu­do­wa­nia wię­zi fir­my z oto­cze­niem.

Wy­god­ne w kol­por­ta­żu ma­te­ria­ły do pro­mo­cji

Każ­dy przed­sta­wi­ciel ma ogra­ni­czo­ną ilość miej­sca w sa­mo­cho­dzie służ­bo­wym. W ta­kim wy­pad­ku ist­nie­je ko­niecz­ność stwo­rze­nia ta­kich ga­dże­tów re­kla­mo­wych, aby nie sta­no­wi­ły pro­ble­mu w trans­por­cie. Czap­ka z na­dru­kiem wła­snym i in­ne ma­łe przed­mio­ty z gra­we­rem fir­mo­wym to pod­sta­wo­wy asor­ty­ment w ta­kiej bez­po­śred­niej pro­mo­cji.

Funk­cje użyt­ko­we i sto­pień po­zy­tyw­ne­go od­bio­ru mar­ki

Prze­ka­zu­jąc czap­ki z na­dru­kiem na za­mó­wie­nie klien­tom i part­ne­rom biz­ne­so­wym ma­my pew­ność, że bę­dą one użyt­ko­wa­ne. W ten spo­sób pro­mo­wa­na jest mar­ka lub lo­go fir­my w oto­cze­niu ta­kiej oso­by. Po­sze­rza to krąg po­ten­cjal­nych na­byw­ców. Trwa­nie ta­kie pro­mo­cji za po­mo­cą na­dru­ku na czap­kach jest dłuż­sze niż czas kam­pa­nii re­kla­mo­wej.

Do­wol­ny na­druk i kształ­to­wa­nie efek­tu, ja­ki ma wy­wo­łać

Czap­ki re­kla­mo­we na za­mó­wie­nie to rów­nież du­że moż­li­wo­ści kre­owa­nia prze­ka­zu fir­mo­we­go. Mo­że być to cie­ka­wy ka­nał in­for­ma­cyj­ny, po­nie­waż moż­na uży­wać mniej ofi­cjal­nych ha­seł i kre­ować po­zy­tyw­ne sko­ja­rze­nia z fir­mą lub pro­duk­tem. Szcze­gól­nie waż­ne jest to w bran­ży zaj­mu­ją­cej się roz­ryw­ką i spor­tem, gdzie pa­nu­ją in­ne re­la­cje po­mię­dzy sprze­daw­cą a klien­tem. Sto­su­jąc se­rie róż­nych mo­de­li ta­kich na­dru­ków, moż­na spo­wo­do­wać, aby klien­ci chcie­li je zbie­rać i ko­lek­cjo­no­wać, a co za tym idzie eks­po­no­wać w punk­tach sprze­da­ży.