Aby pro­mo­cja by­ła sku­tecz­na, ga­dże­ty re­kla­mo­we mu­szą być cie­ka­we. Do­brze, je­że­li moż­na je łą­czyć w ze­sta­wy do­pa­so­wa­ne do klien­ta i oka­zji, z ja­kiej bę­dą roz­sy­ła­ne. Czę­sto prze­ka­zy­wa­ne są or­ga­ni­za­cjom, któ­re ma­ją in­ne ocze­ki­wa­nia co do otrzy­ma­nych ma­te­ria­łów pro­mo­cyj­nych.

Ze­sta­wy pro­mo­cyj­ne ja­ko wi­zy­tów­ka fir­my

Ja­kość wy­ko­na­nia i do­bór ma­te­ria­łów, z któ­rych wy­ko­na­ne są przed­mio­ty re­kla­mo­we, mo­że wpły­wać na od­biór fir­my przez oto­cze­nie. Ta­kie re­la­cje wpły­wa­ją na wy­ni­ki fi­nan­so­we i dzia­łal­ność fir­my. Tym sa­mym wy­ma­ga­niom po­win­ny pod­le­gać czap­ki re­kla­mo­we. No­we es­te­tycz­ne i mod­ne wzo­ry odzie­ży bę­dą szyb­ciej ak­cep­to­wa­ne przez po­ten­cjal­nych klien­tów i mo­gą skło­nić ich do za­in­te­re­so­wa­nia się ofer­tą fir­my.

Kom­ple­to­wa­nie ze­sta­wów pro­mo­cyj­nych na po­trze­by ryn­ku

Fir­ma, ku­pu­jąc czap­ki z lo­go i in­ne ak­ce­so­ria re­kla­mo­we mo­że łą­czyć je w ze­sta­wy. Słu­żą do te­go de­dy­ko­wa­ne opa­ko­wa­nia ozdob­ne rów­nież po­sia­da­ją­ce zna­ki gra­ficz­ne i ha­sła zwią­za­ne z fir­mą. Two­rze­nie róż­nych kom­bi­na­cji za­war­to­ści uła­twia do­tar­cie do klien­ta z pro­mo­cją przy­go­to­wa­ną z je­go pre­fe­ren­cja­mi.

Se­rie te­ma­tycz­ne ja­ko śro­dek do pod­no­sze­nia ska­li roz­po­zna­wa­nia mar­ki

Ry­nek mu­si być ca­ły czas in­for­mo­wa­ny o dzia­ła­niach fir­my przez jej dział pro­mo­cji. Do­brze, kie­dy sto­so­wa­ne są krót­kie kam­pa­nie pro­mo­cyj­ne do­sto­so­wa­ne do kon­kret­nych oka­zji lub wy­da­rzeń. Czap­ki z na­dru­kiem to do­sko­na­ły wy­rób do ta­kich dzia­łań. Ca­ły czas moż­na je zmie­niać, aby na­dal by­ły cie­ka­we dla po­ten­cjal­nych klien­tów. Zmia­ny mo­gą po­le­gać rów­nież na do­pa­so­wa­niu ma­te­ria­łu do po­ry ro­ku.

 

Czap­ki, ga­dże­ty re­kla­mo­we

No­wo­cze­sne spo­so­by pro­mo­cji nie opie­ra­ją się w żad­nej mie­rze na ko­niecz­no­ści in­we­sto­wa­nia ogrom­nych pie­nię­dzy w dro­gie spo­ty re­kla­mo­we emi­to­wa­ne przez sta­cje te­le­wi­zyj­ne w naj­go­ręt­szym okre­sie nada­wa­nia. Dróg sku­tecz­ne­go pro­mo­wa­nia jest zde­cy­do­wa­nie wię­cej, od na­sze­go po­zio­mu kre­atyw­no­ści za­le­ży je­dy­nie, na ja­ki wa­riant się zde­cy­du­je­my. Wszyst­ko jest oczy­wi­ście uza­leż­nio­ne od te­go, ja­ki bu­dżet prze­zna­czy­my na re­kla­mę. Z re­gu­ły ma­my do dys­po­zy­cji nie­wiel­kie środ­ki, po­nie­waż za­czy­na­my do­pie­ro swo­ją dzia­łal­ność go­spo­dar­czą i przez to li­czy­my się z każ­dym gro­szem wy­da­nym na pro­mo­wa­nie swo­ich usług. Kre­atyw­nym roz­wią­za­niem są nie­wiel­kie upo­min­ki, któ­re moż­na wrę­czać swo­im no­wo co po­zy­ska­nym klien­tom. Ga­dże­tów re­kla­mo­wych, któ­re mo­że­my wy­ko­rzy­stać nie bra­ku­je. Za naj­pow­szech­niej­sze ucho­dzą na przy­kład dłu­go­pi­sy. Są one po­ręcz­ne oraz bar­dzo ta­nie w pro­duk­cji. Na każ­dym ta­kim dłu­go­pi­sie mo­że­my umie­ścić swo­je lo­go. Po­win­no być ono je­dy­nie do­brze wi­docz­nie, by nadać dłu­go­pi­so­wi ro­lę sku­tecz­ne­go ga­dże­tu re­kla­mo­we­go. Czap­ki z na­dru­kiem tak­że speł­nia­ją swo­ją ro­lę. Przede wszyst­kim prze­ka­zu­je się je sprze­daw­com lub przed­sta­wi­cie­lom han­dlo­wym, któ­rzy spo­ty­ka­ją się z klien­ta­mi. Są one wy­god­nym ga­dże­tem ma­ją­cym rów­nież prak­tycz­ne za­sto­so­wa­nie. W let­nim okre­sie no­sze­nie ta­kiej czap­ki jest czymś na­tu­ral­nym. Je­że­li po­sia­da ono lo­go, któ­re jest za­pro­jek­to­wa­ne z od­po­wied­nim po­czu­ciem es­te­ty­ki, ta­ka for­ma pro­mo­cji zo­sta­nie uzna­na za na­tu­ral­ną i co za tym idzie naj­lep­szą. Obec­nie tech­ni­ki na­no­sze­nia gra­fi­ki na ma­te­riał sta­ły się na ty­le roz­bu­do­wa­ne, że mo­że­my mieć pew­ność, że na pew­no nie bę­dą to rze­czy jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku. Czap­ki re­kla­mo­we to przede wszyst­kim odzież let­nia, dla­te­go są one prze­wiew­ne. Naj­czę­ściej do­stęp­ne są w ko­lo­rze bia­łym, na któ­rym na­pi­sy lub gra­fi­ka pre­zen­tu­je się naj­bar­dziej oka­za­le. Czę­sto są one pro­du­ko­wa­ne w ko­lo­rach ko­ja­rzo­nych bez­po­śred­nio z da­ną mar­ką. Im więk­sza ilość za­mó­wio­nych cza­pek, tym dru­kar­nie zaj­mu­ją­ce się na­no­sze­niem gra­fi­ki pro­po­nu­ją swo­im klien­tom więk­sze ra­ba­ty.

https://promoshop.pl/pl/czapki-i-czapeczki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl