Szyb­kie for­my pro­mo­cji pod­czas im­prez spor­to­wych

Je­że­li fir­ma chce pro­mo­wać swo­je wy­ro­by lub umie­ścić sto­isko re­kla­mo­we pod­czas za­wo­dów spor­to­wych, po­win­na do­brać do ta­kich za­dań rów­nież ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne. W ten spo­sób prze­kaz for­ma­cyj­ny bę­dzie bar­dziej efek­tyw­ny.

Czas trwa­nia dzia­łań pro­mo­cyj­nych

Im­pre­zy spor­to­we ma­ją swój plan i na­le­ży uwzględ­nić pod­czas kam­pa­nii re­kla­mo­wej. Stąd ko­niecz­no­ści szyb­kie­go do­tar­cia do du­żej licz­by osób, któ­re mo­gą być po­ten­cjal­ny­mi klien­ta­mi. Wy­god­ne w roz­no­sze­niu po try­bu­nach cza­pecz­ki re­kla­mo­we uła­twia­ją ta­kie za­da­nia. Do­dat­ko­wo są one no­szo­ne przez ki­bi­ców pod­czas za­wo­dów, więc do­dat­ko­wo pro­mu­ją lo­go fir­my w trans­mi­sjach te­le­wi­zyj­nych.

Uni­wer­sal­ne za­sto­so­wa­nie cza­pek pro­mo­cyj­nych

Wie­le wzo­rów do­stęp­nych na ryn­ku umoż­li­wia wy­ko­na­nie ta­kie­go ze­sta­wu, aby cza­pecz­ki z dasz­kiem z na­dru­kiem pa­so­wa­ły do dys­cy­pli­ny spor­to­wej i gru­py wie­ko­wej ki­bi­ców. To zwięk­sza szan­se, że bę­dą one użyt­ko­wa­ne przez dłuż­szy czas, co zwięk­szy za­sięg ta­kiej re­kla­my. Do­dat­ko­wo ist­nie­je moż­li­wość wy­bo­ru pa­le­ty barw.

Do­dat­ko­we in­for­ma­cje za­war­te na czap­kach

Po­wierzch­nia na­dru­ku, ja­ką ma­ją cza­pecz­ki z lo­go, umoż­li­wia do­wol­ne za­pla­no­wa­nie ukła­du tek­stu i gra­fi­ki. Za­ma­wia­jąc ta­kie wy­ro­by, mo­że­my prze­ka­zy­wać in­for­ma­cje po­trzeb­ne do kon­tak­tu lub na­zwy stron in­ter­ne­to­wych. To naj­lep­szy spo­sób na to, aby za­in­te­re­so­wać po­ten­cjal­ne­go klien­ta ofer­tą fir­my. Sto­su­jąc ak­ce­so­ria do­dat­ko­we, moż­na two­rzyć cie­ka­we ze­sta­wy upo­min­ko­we dla wi­dzów i uczest­ni­ków ta­kich im­prez spor­to­wych. Do­bór ko­lo­ru ma­te­ria­łu i na­dru­ku gwa­ran­tu­je czy­tel­ność ha­seł re­kla­mo­wych.