Re­kla­ma mu­si być do­bra. Mu­si tra­fiać pro­sto do klien­tów, aby ktoś ze­chciał się za­in­te­re­so­wać da­ny­mi pro­duk­ta­mi, usłu­ga­mi. Ja­ką więc re­kla­mę trze­ba za­sto­so­wać? Co trze­ba zro­bić? Trze­ba szu­kać naj­róż­niej­szych źró­deł prze­ka­zu re­kla­my. W dzi­siej­szych cza­sach nie moż­na in­we­sto­wać tyl­ko w pla­ka­ty, ulot­ki, czy też wi­zy­tów­ki. Moż­na rów­nież po­my­śleć o rze­czach, któ­re mo­że­cie za dar­mo wrę­czyć na­po­tka­nym oso­bom. Oczy­wi­ście w ta­kim mo­men­cie świet­nie spi­su­ją się ga­dże­ty re­kla­mo­we, ta­kie jak dłu­go­pi­sy, smy­cze, czy pen­dri­ve. Ale nie za­po­mnij­my o czymś in­nym w tym mo­men­cie. Sło­dy­cze re­kla­mo­we! Bar­dzo chęt­nie za­ma­wia­ne w ostat­nim cza­sie cie­szą się nie­słab­ną­cą po­pu­lar­no­ścią i co­raz wię­cej firm de­cy­du­je się na ich za­mó­wie­nie. Co trze­ba zro­bić, aby za­mó­wić ta­kie sło­dy­cze? Przede wszyst­kim trze­ba zna­leźć od­po­wied­nia fir­mę, któ­ra bę­dzie chcia­ła zre­ali­zo­wać Wa­sze za­mó­wie­nie. Nie mu­si­cie ni­gdzie bie­gać po swo­im mie­ście i szu­kać sie­dzib ta­kich firm, któ­re pro­du­ku­ją spe­cjal­ne sło­dy­cze. Wy­star­czy zdać się na re­kla­my umiesz­czo­ne w in­ter­ne­cie. Wśród tych re­klam znaj­dzie­cie ta­ką fir­mę, któ­re w swo­jej ofer­cie bę­dą mia­ły cu­kier­ki re­kla­mo­we. Ja­kie to mo­gą być cu­kier­ki? Przede wszyst­kim war­to zwró­cić uwa­gę na krów­ki re­kla­mo­we. Pa­mię­ta­cie ich fan­ta­stycz­ny smak z dzie­ciń­stwa? Słod­kie, cią­gną­ce się w bu­zi ła­ko­cie spra­wia­ły, że bu­zie nam się uśmie­cha­ły od ucha do ucha. A jesz­cze oso­by, któ­re nam je da­wa­ły… Z ta­ki­mi ła­ko­cia­mi wią­żą się na­praw­dę mi­łe wspo­mnie­nia, dla­te­go wie­lu klien­tów na pew­no się do Was uśmiech­nie, je­że­li wrę­czy­cie im ta­kie do­bre cu­kier­ki. War­to do­dać, że wszyst­kie fir­my pro­du­cenc­kie do­kła­da­ją wszel­kich sta­rań, aby cu­kier­ki by­ły wy­pro­du­ko­wa­ne z naj­lep­szych i praw­dzi­wych skład­ni­ków. Ta­kie cu­kier­ki za­wi­nię­te są ręcz­nie w pa­pier­ki, któ­re za­wie­ra­ją lo­go fir­my. Pro­jekt zo­sta­je wy­ko­na­ny przez spe­cjal­ne­go gra­fi­ka, któ­ry zro­bi wszyst­ko, aby wszyst­ko by­ło czy­tel­nie wy­dru­ko­wa­ne. Ta­kie cu­kier­ki war­to od ra­zu za­mó­wić w więk­szej ilo­ści, aby star­czy­ło Wam na dłuż­szy czas. Na to wszyst­ko mo­że­cie za­mó­wić jesz­cze spe­cjal­nie, bran­do­wa­ne pu­deł­ka. Po co ta­kie pu­deł­ka? Aby móc wrę­czyć ko­muś ta­kie krów­ki re­kla­mo­we w pre­zen­cie. Za­wsze mo­że­cie ko­muś po­dzię­ko­wać ta­kim mi­łym ge­stem za to, ze znacz­nie przy­czy­nił się do wzro­stu Wa­sze­go zy­sku i po­pu­lar­no­ści. Oprócz kró­wek mo­że­cie za­mó­wić rów­nież in­ne cu­kier­ki: po­pu­lar­ne lan­dryn­ki, czy też ja­kieś w mięk­kiej cze­ko­la­dzie, z ga­la­ret­ką, w mięk­kiej po­syp­ce. Oprócz cu­kier­ków mo­że­cie za­mó­wić rów­nież cze­ko­lad­ki re­kla­mo­we, któ­re rów­nież cie­szą się nie­słab­ną­cą po­pu­lar­no­ścią. Opcji za­mó­wie­nia ta­kich cze­ko­la­dek jest kil­ka. Naj­czę­ściej za­ma­wia­ne są cze­ko­lad­ki na luz, spa­ko­wa­ne w wo­rek. Mo­że­cie wy­sy­pać je do mi­secz­ki i po­ło­żyć ją na swo­im biur­ku. Każ­dy klient na pew­no chęt­nie się­gnie po nie, w cza­sie uzgad­nia­nia in­te­re­sów. Mo­że­cie rów­nież za­mó­wić cze­ko­lad­ki w ozdob­nych opa­ko­wa­niach: me­ta­lo­wym, spa­ko­wa­nym jak bom­bo­nier­ki, drew­nia­nym oraz in­nych. Wy­bór jest na­praw­dę faj­ny i każ­dy z Was na pew­no znaj­dzie coś od­po­wied­nie­go w ofer­cie fir­my, któ­ra pro­du­ku­je re­kla­mo­we sło­dy­cze.

https://promoshop.pl/cukierki-krowki-reklamowe

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl