Stro­na głów­na Na­dru­ki Co to jest solwent?

Co to jest solwent?

Co to jest solwent - solvent?
Co to jest sol­went – solvent?

Sol­went – (zwa­ny też dru­kiem sol­wen­to­wym, wy­dru­kiem sol­wen­to­wym) jest to spo­sób dru­ku w atra­men­to­wym plo­te­rze. W plo­te­rze tym umiesz­czo­ne są pig­men­to­we atra­men­ty sol­wen­to­we, któ­re wy­twa­rza­ne są na ba­zie or­ga­nicz­nych roz­pusz­czal­ni­ków. Druk ten sto­so­wa­ny jest do wsze­la­kich pod­ło­ży z za­war­to­ścią PVC oraz ta­kich, do któ­rych nie przy­wie­ra­ją ty­po­we wod­ne atra­men­ty. Tech­ni­ka ta, z po­wo­du wy­so­kiej od­por­no­ści na czyn­ni­ki ze­wnętrz­ne, znaj­du­je swo­je za­sto­so­wa­nie w na­dru­kach wiel­ko­for­ma­to­wych (pla­ka­ty, bil­bor­dy, ba­ne­ry itp.). Wa­dą tej me­to­dy jest na­to­miast miej­sza do­kład­ność na­dru­ku. Obec­nie, sto­so­wać moż­na rów­nież atram­ne­ty eko­sol­wen­to­we, któ­re są mniej tok­sycz­ne niż sol­wen­to­we i mniej od­por­ne na wa­run­ki zewnętrzne.

Przeczytaj koniecznie