Co to jest solwent - solvent?

Co to jest sol­went – so­lvent?

Sol­went – (zwa­ny też dru­kiem sol­wen­to­wym, wy­dru­kiem sol­wen­to­wym) jest to spo­sób dru­ku w atra­men­to­wym plo­te­rze. W plo­te­rze tym umiesz­czo­ne są pig­men­to­we atra­men­ty sol­wen­to­we, któ­re wy­twa­rza­ne są na ba­zie or­ga­nicz­nych roz­pusz­czal­ni­ków. Druk ten sto­so­wa­ny jest do wsze­la­kich pod­ło­ży z za­war­to­ścią PVC oraz ta­kich, do któ­rych nie przy­wie­ra­ją ty­po­we wod­ne atra­men­ty. Tech­ni­ka ta, z po­wo­du wy­so­kiej od­por­no­ści na czyn­ni­ki ze­wnętrz­ne, znaj­du­je swo­je za­sto­so­wa­nie w na­dru­kach wiel­ko­for­ma­to­wych (pla­ka­ty, bil­bor­dy, ba­ne­ry itp.). Wa­dą tej me­to­dy jest na­to­miast miej­sza do­kład­ność na­dru­ku. Obec­nie, sto­so­wać moż­na rów­nież atram­ne­ty eko­sol­wen­to­we, któ­re są mniej tok­sycz­ne niż sol­wen­to­we i mniej od­por­ne na wa­run­ki ze­wnętrz­ne.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl