Ka­sze­ro­wa­nie jest na­kle­ja­niem na po­wierzch­nię wy­ko­na­ne­go z pa­pie­ru wy­ro­bu cien­kie­go ar­ku­sza pa­pie­ru lub in­ne­go ma­te­ria­łu w ce­lu pod­nie­sie­nia je­go wy­trzy­ma­ło­ści, funk­cjo­nal­no­ści i atrak­cyj­no­ści. Za­le­tą tej me­to­dy jest sze­ro­ki za­kres moż­li­wo­ści kon­struk­cyj­nych, zwięk­sza­nie wy­trzy­ma­ło­ści i twar­do­ści wy­ro­bu czy moż­li­wość za­sto­so­wa­nia róż­ne­go ro­dza­ju okle­in (np. wy­so­kiej kla­sy mi­kro­fa­li). W me­to­dzie tej naj­czę­ściej ja­ko pod­ło­że sto­su­je się tek­tu­ry fa­li­ste (ty­pu E,B,C) oraz tek­tu­rę in­tro­li­ga­tor­ską. Ja­ko okle­inę na­to­miast naj­czę­ściej sto­su­je się kre­dę lub po­wle­ka­ne kar­to­ny. Jest rów­nież moż­li­wość uszla­chet­nie­nia po­wierzch­ni wy­ro­bu dzię­ki za­sto­so­wa­niu tło­cze­nia, ter­mo-dru­ku, ma­to­wej bądź błysz­czą­cej fo­lii a tak­że la­kie­ro­wa­niu.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl