Stro­na głów­na Na­dru­ki Co to jest kaszerowanie?

Co to jest kaszerowanie?

Ka­sze­ro­wa­nie jest na­kle­ja­niem na po­wierzch­nię wy­ko­na­ne­go z pa­pie­ru wy­ro­bu cien­kie­go ar­ku­sza pa­pie­ru lub in­ne­go ma­te­ria­łu w ce­lu pod­nie­sie­nia je­go wy­trzy­ma­ło­ści, funk­cjo­nal­no­ści i atrak­cyj­no­ści. Za­le­tą tej me­to­dy jest sze­ro­ki za­kres moż­li­wo­ści kon­struk­cyj­nych, zwięk­sza­nie wy­trzy­ma­ło­ści i twar­do­ści wy­ro­bu czy moż­li­wość za­sto­so­wa­nia róż­ne­go ro­dza­ju okle­in (np. wy­so­kiej kla­sy mi­kro­fa­li). W me­to­dzie tej naj­czę­ściej ja­ko pod­ło­że sto­su­je się tek­tu­ry fa­li­ste (ty­pu E,B,C) oraz tek­tu­rę in­tro­li­ga­tor­ską. Ja­ko okle­inę na­to­miast naj­czę­ściej sto­su­je się kre­dę lub po­wle­ka­ne kar­to­ny. Jest rów­nież moż­li­wość uszla­chet­nie­nia po­wierzch­ni wy­ro­bu dzię­ki za­sto­so­wa­niu tło­cze­nia, te­r­mo-dru­­ku, ma­to­wej bądź błysz­czą­cej fo­lii a tak­że lakierowaniu.

Po­przed­ni ar­ty­kułCzym się róż­ni ISBN od ISSN ?
Na­stęp­ny ar­ty­kułCo to jest Akwaforta?

Przeczytaj koniecznie